HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL TORMAC

AnNumăr/datăTitluAnexe
202301/31.01.2023Hotărârea privind încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale, prin deces, a mandatului de consilier local al domnului Tabără-Matyas Attila, precum şi vacantarea locului de consilier local
202302/31.01.2023Hotărârea privind aprobarea „Reţelei Şcolare” a comunei Tormac, care va funcţiona în anul şcolar 2023-2024
202303/31.01.2023Hotărârea privind aprobarea dezlipirii imobililui cu nr. Cadastral 405341
202304/31.01.2023Hotărârea privind achiziţionarea serviciilor juruduce de consultanţă juridică de specialitate, de asistenţă juridică şi de reprezentare a intereselor Comunei Tormac, Primăriei Tormac, Consiliului Local Tormac şi Comisiei Locale de Fond Funciar Tormac
202305/31.01.2023Hotărârea privind aprobarea cofinanţării „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Timiş, în perioada 2014-2020” prin POIM în vederea asigurării cofinanţării proiectului
202306/31.01.2023Hotărârea privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi proiectului „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Timiş, în perioada 2014-2020” – localitatea Tormac
202307/31.01.2023Hotărârea privind actualizarea componenţei Consiliului de Administraţie al Clubului Sportiv Tormac
202308/31.01.2023Hotărârea privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023
202309/10.02.2023Hotărârea privind delegarea depunerii declaraţiei de finanţare către Judeţul Timiş prin Consiliul Judeţean Timiş, pentru proiectul finanţat prin PNRR-C Educaţie “Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi unităţilor conexe”
202310/27.02.2023Hotărârea privind depunerea jurământului de către domnul Ivașcu Ion
202311/27.02.2023Hotărârea privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casarea unor obiecte de inventar și mijloace fixe aflate în patrimoniul comunei Tormac, județul Timiș
202312/27.02.2023Hotărârea privind aprobarea Organigramei și al Bugetului de cheltuieli pentru anul 2023 al Clubului Sportiv Tormac
202313/27.02.2023Hotărârea privind aprobarea participării comunei Tormac, județul Timiș, la Parteneriatul LEADER cu denumirea „Timișul de Centru”
202314/27.02.2023Hotărârea privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea unor activități necesare comunei Tormac, în scopul realizării unor atribuții stabilite prin lege autorităților administrației publice locale
202315/27.02.2023Hotărârea privind salarizarea personalului plătit din bugetul local al comunei Tormac
202316/29.03.2023Hotărârea privind alegerea viceprimarului comunei Tormac, județul Timiș
202317/29.03.2023Hotărârea privind validarea Dispoziției primarului comunei Tormac nr. 18/27.02.2023 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2023
202318/29.03.2023Hotărârea privind aprobarea alipirii imobilelor nr. cad. 405698 Tormac, nr. cad. 405704 Tormac, nr. cad. 405757 Tormac și nr. cad. 405767 Tormac
202319/29.03.2023Hotărârea privind declararea obiectivului ”Elaborare P.U.Z. pentru dezvoltare zona rezidențială, dotări și servicii în extravilanul comunei Tormac, județul Timiș” ca fiind de utilitate publică de interes local și demararea procedurii privind introducerea terenurilor aferente obiectivului, înscrise în CF 405708, CF 405717, CF 402825, CF 402824, CF 404848, CF 402836, CF 402834, Cf 402833, CF 402832, CF 402831, Cf 405722, CF 405713 și CF 404847 în intravilanul localității Tormac
202320/29.03.2023Hotărârea privind stabilirea normativelor proprii pentru consumul lunar de carburanți ale utilajelor Case CX 19 D și IRUM TAG 58C, aflate în dotarea proprie a comunei Tormac
202321/29.03.2023Hotărârea privind actualizarea valorii de investiție a Proiectului ”Modernizare Centru Socio-Medical fără modificări structurale și schimbare destinație din locuință parter în clădire administrativă Centru Socio-Medical Șipet”
2023
22/29.03.2023Hotărârea privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între U.A.T. Comuna Tormac, județul Timiș și Asociația de dezvoltare Intercomunitară G.A.L. Timișul de Centru, pentru operaționalizarea serviciilor sociale din cadrul Centrului Socio-Medical Șipet
202323/28.04.2023Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2023
202324/28.04.2023Hotărârea privind achiziționarea, în regim de urgență, a serviciilor specializate privind colectarea/capturarea câinilor fără stăpân de pe raza comunei Tormac, județul Timiș
202325/28.04.2023Hotărârea privind nominalizarea a doi consilieri locali pentru a fi desemnați în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale a le secretarului general al comunei Tormac pe anul 2022
202326/28.04.2023Hotărârea privind închirierea a patru loturi de teren extravilan, în suprafață de 47.094 mp, înscrise în CF nr. 405284/Tormac, CF nr. 405295/Tormac, CF nr. 405285/Tormac, CF nr. 401260/Tormac, amplasate în extravilan, localitatea Tormac, județul Timiș, pentru destinație agricolă, pomicolă și pășunat animale sau producerea de furaje, proprietate privată a comunei Tormac, județul Timiș
202327/03.05.2023Hotărârea privind modificarea H.C.L. nr. 4/2002 privind participarea comunei Tormac la ”Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ”Amplasare stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în comuna Tormac, județul Timiș”
202334/31.05.2023Hotărârea privind delegarea dreptului de depunere a proiectului ”Microbuze electrice pentru elevi” prin aplicația aferentă Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C15: Educație, Investiția 10: Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi, pentru UAT Tormac către unitatea administrativ-teritorială la nivel de județ Timiș, reprezentată de Consiliul Județean Timiș
202335/29.06.2023Hotărârea privind valizarea Dispoziției primarului comunei Tormac nr.50/31.05.2023 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2023
202336/29.06.2023Hotărârea privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Tormac, județul Timiș
202337/10.07.2023Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023Anexa 1
202338/10.07.2023Hotărârea privind aprobarea Protocolului de colaborare cu Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale în cadrul proiectului “HUB de servicii MMSS – SII MMSS”
202339/10.07.2023Hotărârea privind modificarea HCL nr. 30/11.05.2023 de actualizare a indicatorilor tehnico-economici şi devizului general -faza PT aferente obiectivului de investiţii “Modernizare străzi comunale în localităţile Tormac, Şipet şi Cadar – LOT1, LOT 2”
202340/10.07.2023Hotărârea privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Dezvoltarea infrastructurii de transport verde – Piste pentru biciclete în comuna Tormac, judeţul Timiş”, finanţat prin “Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C10 – Fondul Local”
202341/28.07.2023Hotărârea privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 1.168.954 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului, modificată prin Legea Nr. 235/2023
202342/10.08.2023Hotărârea privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Administrația Bazinală de Apă Banat ți Primăria comunei Tormac având ca scop decolmatarea cursului de apă – Folea, pe tronsonul km 16+500 – 19+500
202343/10.08.2023Hotărârea pentru modificarea art. 2 din HCL Tormac nr. 14/27.02.2023 privind însușirea acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea unor activități necesare comunei Tormac, în scopul realizării unor atribuții stabilite prin lege autorităților administrației publice locale
202344/24.08.2023Hotărârea privind aprobarea Protocolului de colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale în cadrul proiectului ”HUB de servicii MMSS- SII MMSS”
202345/24.08.2023Hotărârea privind neasumarea responsabilității comunei Tormac cu privire la organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României, în perioada 2023-2029 pentru unitățile de învățământ din comuna Tormac
202346/28.09.2023Hotararea privind aprobarea incheierii unor acte aditionale la contractele de concesiune cu medicii titulari ai cabinetelor medicale care functioneaza la Dispensarul Uman Tormac
202347/28.08.2023Hotararea privind aprobarea incheierii unor acte aditionale la contractile de concesiune cu medicii titulari ai cabinetelor medicale care functioneaza la Dispensarul Uman Tormac
20221/31.01.2022Hotărârea privind aprobarea îndreptării erorii din CF nr. 402835 Tormac şi sistarea CF nr. 405618 Tormac
20222/31.01.2022Hotărârea privind aprobarea alipirii imobilelor identificate cu nr. Cadastral 405443 Tormac şi 405444 Tormac
20223/31.01.2022Hotărârea privind achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă juridică de specialitate, de asistenţă juridică şi reprezentare a intereselor Comunei Tormac, Primăriei Tormac, Consiliului Local Tormac şi Comisiei Locale de Fond Funciar Tormac
20224/31.01.2022Hotărârea privind participarea comunei Tormac la “Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în localităţi” şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului “Amplasare staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în comuna Tormac, judeţul Timiş”
20225/31.01.2022Hotărârea privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Tormac a imobilelor identificate în CF nr. 401200, nr. Top 587/2; CF nr. 402632, nr. Top 589/2 şi CF nr. 404135, nr. Top 590/2
20226/31.01.2022Hotărârea privind aprobarea REŢELEI ŞCOLARE a comunei Tormac, care va funcţiona în anul şcolar 2022-2023
20227/31.01.2022Hotărârea privind aprobarea efectuării studiului de oportunitate şi caietului de sarcini în vederea concesionării prin licitaţie publică a obiectivului “Zonă de agrement – Balta naturală Tormac”
20228/11.02.2022Hotărârea privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022
20229/11.02.2022Hotărârea privind aprobarea primei intabulări în Cartea Funciară a imobilelor DC 1151, DC 1178, DC 1369, DC 169/1, DC 169/2, DC 162, DC 167, conform documentaţiei întocmite de S.C. Terra Top S.R.L.
202210/24.03.2022Hotărârea privind aprobarea anulării Numerelor Cadastrale 404863 şi 404864
202211/24.03.2022Hotărârea privind aprobarea dezlipirii imobilului cu nr. Cadastral 402835
202212/24.03.2022Hotărârea privind aprobarea dezlipirii imobilului cu nr. Cadastral 401347
202213/24.03.2022Hotărârea privind aprobarea dezlipirii imobilului cu nr. Cadastral 404885
202214/24.03.2022Hotărârea privind trecerea din domeniul public al comunei Tormac în domeniul privat al comunei Tormac, a imobilului situat în intravilanul localităţii Şipet, identificat cu nr, Cadastral 405517, înscris în CF nr. 405517
202215/24.03.2022Hotărârea privind nominalizarea de doi consilieri locali pentru a fi desemnaţi în comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Tormac
202216/24.03.2022Hotărârea privind alipirea imobilelor cu nr Cad, 402952, nr. Cad. 402278, nr. Cad. 405283, nr. Cad. 405286 şi nr. Cad. 405296 Tormac
202217/24.03.2022Hotărârea privind aprobarea primei intabulări în Cartea Funciară a imobilului identificat prin LOT 1, situat în intravilanul localităţii Cadar, conform documentaţiei întocmite de S.C. Terra Top S.R.L.
202218/24.03.2022Hotărârea privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Tormac
202219/18.04.2022Hotărârea privind aprobarea dezlipirii imobilului cu nr, Cadastral 404994
202221/18.04.2022Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022
202223/13.05.2022Hotărârea privind aprobarea dezlipirii imobilului cu nr. Cadastral 403832
202224/13.05.2022Hotărârea privind aprobarea strategiei de dezvoltare locală a comunei Tormac pentru anii 2021-2027
202225/13.05.2022Hotărârea privind aprobarea “Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul comunei Tormac pentru perioada 2021-2030”
202226/13.05.2022Hotărârea privind participarea comunei Tormac la “Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C10 – Fondul local – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste de biciclete (şi alte vehicule uşoare) la nivel local/metropolitan”, aprobarea notei de fundamentare a investiţiei şi aprobarea cheltuielilor legate de proiectul cu titlul “Dezvoltarea infrastructurii de transport verde – Piste de biciclete în comuna Tormac, judeţul Timiş”
202227/13.05.2022Hotărârea privind participarea comunei Tormac la “Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C10 – Fondul local – Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului şi de planificare urbană”, aprobarea notei de fundamentare a investiţiei şi aprobarea cheltuielilor legate de proiectul “ELABORARE ÎN FORMAT DIGITAL A DOCUMENTAŢIILOR DE AMENAJARE A TERITORIULUI – PLAN URBANISTIC GENERAL ŞI PLAN URBANISTIC ZONAL ÎN COMUNA TORMAC, JUDEŢUL TIMIŞ”
202228/16.05.2022Hotărârea privind participarea comunei Tormac la “Programul Naţional de Rezilienţă, Componenta 10 – Fondul local – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)”, aprobarea notei de fundamentare a investiţiei şi aprobarea cheltuielilor legate de proiectul cu titlul “Digitalizarea Comunei Tormac, judeţul Timiş, prin dezvoltarea infrastructurii TIC”
202229/30.06.2022Hotărârea privind aprobarea îndreptării erorii din CF nr. 405714 Tormac şi sistarea CF nr. 405618 Tormac
202230/30.06.2022Hotărârea privind aprobarea dezlipirii imobilului cu nr. Cadastral 405745
202231/30.06.2022Hotărârea privind aprobarea actualizării Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tormac
202232/30.06.2022Hotărâre privind trecerea unui bun imobil, drum comunal DC 169, din domeniul public al comunei Tormac, în domeniul public al judeţului Timiş
202234/17.08.2022Hotărârea privind atestarea la domeniul privat al comunei Tormac a imobilului înscris în CF nr. 402495-Tormac, nr. Top. 354
202235/17.08.2022Hotărârea privind iniţierea demersurilor de elaborare a documentaţiei de urbanism – PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU DEZVOLTARE ZONĂ REZIDENŢIALĂ “DOTĂRI ŞI SERVICII ÎN EXTRAVILANUL COMUNEI TORMAC”
202236/17.08.2022Hotărârea privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot -Construire “Sală de sport şcolară din sat Tormac, comuna Tormac, judeţul Timiş”
202237/06.09.2022Hotărârea pentru aprobarea modificării H.C.L. nr. 27/2022 privind participarea Comunei Tormac la „Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul local – Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului şi de planificare urbană”, precum şi aprobarea notei de fundamentare a investiției și a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul „ELABORAREA ÎN FORMAT DIGITAL A DOCUMENTAŢIILOR DE AMENAJARE A TERITORIULUI – PLAN URBANISTIC GENERAL ŞI PLAN URBANISTIC ZONAL ÎN COMUNA TORMAC, JUDEŢUL TIMIŞ”
202241/12.10.2022Hotărârea privind participarea comunei Tormac la „Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 10 – Fondul local – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a înbunătăţi serviciile publice prestate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale”, aprobarea notei de fundamentare a investiţiei şi aprobarea cheltuielilor legate de proiectul cu titlul „Reabilitarea moderată a şcolii gimnaziale mică din localitatea Tormac, comuna Tormac, judeţul Timiş, în vederea creşterii eficienţei energetice a clădirii”
202242/12.10.2022Hotărârea privind participarea comunei Tormac la „Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 10 – Fondul local – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a înbunătăţi serviciile publice prestate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale”, aprobarea notei de fundamentare a investiţiei şi aprobarea cheltuielilor legate de proiectul cu titlul „Reabilitarea moderată a şcolii gimnaziale mare din localitatea Tormac, comuna Tormac, judeţul Timiş, în vederea creşterii eficienţei energetice a clădirii”
202243/20.10.2022Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022
202245/15.11.2022Hotărârea privind iniţierea demersurilor pentru eliberarea/actualizarea P.U.G. al comunei Tormac şi Regulamentului Local de Urbanism
202246/15.11.2022Hotărârea privind înfiinţarea Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân, în cadrul UAT Tormac, judeţul Timiş
202247/15.11.2022Hotărârea privind rectificarea bugatului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022
202248/12.12.2022Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022
202249/12.12.2022Hotărârea privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023
202250/12.12.2022Hotărârea privind aprobarea înfiinţării şi editării unui ziar local intitulat „Jurnalul de Tormac”
202251/12.12.2022Hotărârea privind aprobarea categoriilor de cheltuieli finanţate de la bugetul local pentru obiectivul de investiţii „Modernizare străzi comunale în localităţile Tormac, Şipet, şi Cadar LOT 1, LOT2” aprobat/finanţat prin „Programul Naţional de Investiţii Anghel Saligny”
202252/12.12.2022Hotărârea privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici actualizaţi şi a devizului general actualizat aferente obiectivului de investiţii „Modernizare străzi comunale în localităţile Tormac, Şipet, şi Cadar LOT 1, LOT2”
202253/12.12.2022Hotărârea privind aprobarea contractării de servicii de proiectare DTAC (Documentaţie Tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de construire) şi PTE (proiect tehnic de execiţie), asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiţii „Modernizare străzi comunale în localităţile Tormac, Şipet, şi Cadar LOT 1, LOT2”
20211/14.01.2021Hotărârea privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021Anexa 1
20212/14.01.2021Hotărârea privind intabularea/înscrierea în Cartea Funciară a străzii DS 20 din intravilanul localităţii Tormac
20213/14.01.2021Hotărârea privind aprobarea acordării unor ajutoare de urgenţă, în natură, constând în tabletă şi conexiune internet, tuturor copiilor care nu au beneficiat de programul “Şcoala de acasă”, pentru asigurarea accesului la şcoala online
20214/22.01.2021Hotărârea privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garanţie nr. 668/15.10.2018 de la FNGCIMM SA IFN în valoare de 139.755,00 lei în vederea garantării obligaţiilor de plată a avansului în valoare de 139.755,00 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat “Achiziţie utilaj multifuncţional cu ataşamente, comuna Tormac, judeţul Timis”
20215/05.02.2021Hotărârea privind închirierea păşunilor aparţinând domeniului privat al U.A.T. Tormac
20216/05.02.2021Hotărârea privind modificarea anexei 2 la H.C.L. Tormac nr. 6/2013 privind aprobarea stemei comunei Tormac
20217/05.02.2021Hotărârea privind aprobarea Reţelei Şcolare a comunei Tormac, care va funcţiona în anul şcolar 2021-2022
202116/04.05.2021Hotărârea privind aprobarea solicitării Scrisorii de garantie nr. 688/15.10.2018 de la FNGCIMM SA IFN în valoare de 139.755,00 lei în vederea garantării obligaţiilor de plată a avansului în valoare de 139.755,00 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat “Achiziţie utilaj multifuncţional cu ataşamente, comuna Tormac, judeţul Timiş”
202118/28.05.2021Hotărârea privind aprobarea retragerii şi dobândirii calităţii de membru în ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DISTRIBUŢIE GAZ TIMIŞ CENTRU
202119/28.05.2021Hotărârea privind aprobarea contractelor de închiriere a pajiştilor aflate în proprietatea comunei Tormac
202120/28.05.2021Hotărârea privind aprobarea primei intabulări în Cartea Funciară a imobilelor CTS 864 şi a străzilor din intravilanul localităţilor Tormac, Şipet, Cadar, conform documentaţiei întocmite de S.C. Terra Top S.R.L.
202121/30.06.2021Hotîrârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021
202122/30.06.2021Hotărârea privind aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor la apă şi canalizare pentru implementarea “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Timiş, în perioada 2014-2020”
202123/30.06.2021Hotărârea privind instituirea taxei speciale de salubrizare şi aprobarea Regulamentului de stabilire şi aplicare a taxei speciale de salubrizare
202124/30.06.2021Hotărârea privind numirea Consiliului de Administraţie a Clubului Sportiv Tormac
202125/09.07.2021Hotărârea privind aprobarea devizului estimativ şi a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului “Întreţinere străzi pietruite” în localităţile Tormac, Şipet Cadar
202127/29.07.2021Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021
202128/29.07.2021Hotărârea privind aprobarea alipirii imobilelor identificate cu nr. Cadastral 404995 – Tormac şi 404846 – Tormac
202129/29.07.2021Hotărârea privind acordarea eşalonării la plată a creanţelor bugetare restante datorate bugetului local de către persoanele fizice şi persoanele juridice precum şi scutirea de la plată a majorărilor de întârziere
202130/29.07.2021Hotărârea privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Tormac, judeţul Timiş
202131/31.08.2021Hotărârea privind aprobarea modificărilor şi completărilor la actele constitutive ale ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DEŞEURI TIMIŞ
202132/31.08.2021Hotărârea privind aprobarea dezlipirii imobilului înscris in CF 404888
202133/31.08.2021Hotărârea privind aprobarea dezlipirii imobilului înscris în CF 404092
202134/31.08.2021Hotărârea privind Acordul de Principiu pentru efectuarea unui schimb de terenuri între comuna Tormac şi S.C. Campo’Doro S.R.L.
202135/31.08.2021Hotărârea privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Tormac nr. 14 din 09.04.2013 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul comunei Tormac
202137/30.09.2021Hotărârea privind aprobarea achiziționării de atașamente pentru utiliajul multifuncțional/buldoexacavator Mecalac-Terex
202138/30.09.2021Hotărârea privind aprobarea dezlipirii imobilului înscris în CF 405466
202139/30.09.2021Hotărârea privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Tormac, județul Timiș
202140/30.09.2021Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021
202141/30.09.2021Hotărârea privind aprobarea demarării procedurilor de atribuire a unor contracte
202150/26.11.2021Hotărărea privind stabilirea normativelor proprii pentru consumatorul lunar de carburanți al utilajului multifuncțional Meclac TLB 870, aflat în dotarea proprie a comunei Tormac
202151/26.11.2021Hotărârea privind rectificarea bugetului creditelor interne pentru anul 2021 și a bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021
202152/26.11.2021Hotărârea privind stabilirea taxelor și impozitelor pentru anul 2022
202153/26.11.2021Hotărârea privind dizolvarea, lichidarea și radierea S.C. Rural Development S.R.L. Tormac
202154/26.11.2021Hotărârea privind aprobarea actualizării de investiție a Proiectullui “MODERNIZARE CENTRU SOCIO-MEDICAL FĂRĂ MODIFICĂRI STRUCTURALE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN LOCUINȚĂ PARTER ÎN CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ CENTRU SOCIO-MEDICAL”, sat Șipet
202155/14.12.2021Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuilei pentru anul 2021
202156/14.12.2021Hotărârea privind aprobarea studiului de oportunitate pentru delegarea de gestiune prin concesiune a serviciilor de colectare-transport al deșeurilor municipale pentru Zona 3 – Deta din Județul Timiș, a Indicatorilor de performanță și a Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare-transport al deșeurilor municipale pentru Zona 3 – Deta din județul Timiș
20201/31.01.2020Hotărârea privind validarea Dispoziţiei primarului comunei Tormac nr. 38/24.12.2019 privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019
20202/31.01.2020Hotărârea privind aprobarea încheierii exerciţiului bugetar al anului 2019
20203/31.01.2020Hotărârea privind aprobarea REŢELEI ŞCOLARE a comunei Tormac care va funcţiona în anul şcolar 2020 – 2021Anexa 1
20204/31.01.2020Hotărârea privind aprobarea documentaţiei de dezlipire a imobilului înscis în CF 401201 – Tormac şi includerea imobilelor rezultate în domeniul public al comunei Tormac
20205/31.01.2020Hotărârea privind aprobarea tarifelor unice şi a tarifelor distincte practicate de către ASOCIEREA BRAI-CĂTA S.R.L. – LIBRO EVENTS S.R.L. în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare şi transport a deşeurilor municipale desfăşurate în Zona 3 a judeţului Timiş, în baza contractului de delegare prin concesiune a activităţii de colectare şi transport a deşeurilor nr. 1792/28.08.2017
20206/17.02.2020Hotărârea privind aprobarea realizării intabulărilor ţi corecturilor de suprafaţă din evidenţele Domeniului privat, din Păşunea comunală a UAT Tormac faţă de evidenţa din Ordin Prefect nr. 745/30.06.1994Anexa 1
20207/17.02.2020Hotărârea privind aprobarea primei intabulări în Cartea Funciară a terenului cu nr. Cadastral CV9CC1, suprafaţă de 1560 mp, situat în comuna Tormac, sat Cadar, conform documentaţiei întocmite de S.C. Terra Top S.R.L.
20208/20.02.2020Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020Anexa 1 Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
20209/20.02.2020Hotărârea privind aprobarea intabulării în Cartea Funciară a Drumurilor de Exploatare de pe raza UAT Tormac
202010/30.04.2020Hotărârea privind înregistrarea comunei Tormac în Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar (S.N.E.P.)
202011/29.05.2020Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020
202012/30.06.2020Hotărârea privind aprobarea dezlipirii imobilului înscris în CF 402116 în LOT 1 şi LOT 2 şi alipirea LOT 2 la imobilul înscris în CF 404846
202013/30.06.2020Hotărârea privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Tormac a unor drumuri de exploataţie din extravilanul comunei Tormac, judeţul Timiş
202014/17.07.2020Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020
202015/17.07.2020Hotărârea privind aprobarea dezlipirii imobilului înscris în CF 401347 în LOT 1 şi LOT 2
202016/17.07.2020Hotărârea privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garanţie nr. 668/15.10.2018 de la FNGCIMM SA IFN în valoare de 139.755,00 lei în vederea garantării obligaţiilor de plată a avansului de 139.755,00 lei din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat – “Achiziţie utilaj multifuncţional cu ataşamente, comuna Tormac, judeţul Timiş”
202017/17.07.2020Hotărârea privind deschiderea unui cont colector unic la o bancă comercială pentru operaţiuni de plată a taxelor şi impozitelor locale online şi cu card bancar
202018/05.08.2020Hotărârea privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei anuale către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Distribuţie Gaz Timiş Centru” pentru anul 2020
202019/05.08.2020Hotărârea privind aprobarea alipirii imobileor identificate cu nr. Cadastral 4040994 – Tormac şi 404846 – Tormac
202020/31.08.2020Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020
202021/06.11.2020Hotărârea privind alegerea preşedintelui de şedinţă, care să conducă şedinţele Consiliului Lcoal Tormac începând cu data de 06.11.2020
202022/06.11.2020Hotărârea privind alegerea viceprimarului comunei Tormac
202023/06.11.2020Hotărârea privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tormac
202024/18.11.2020Hotărârea privind înfiinţarea Cabinetului primarului comunei Tormac, aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Tormac, judeţul Timiş
202025/18.11.2020Hotărârea privind intabularea/înscrierea în Cartea Funciară a străzilor din localităţile Tormac, Şipet, Cadar
202026/18.11.2020Hotărârea privind desemnarea reprezentantului comunei Tormac în cadrul proiectului “Achiziţie utilaj multifuncţional cu ataşamente, comuna Tormac, judeţul Timiş”
202027/18.11.2020Hotărârea privind aprobarea dezlipirii imobilului înscris în CF 402116
202028/18.11.2020Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020
202029/18.11.2020Hotărârea privind desemnarea reprezentantului comunei Tormac şi a Consiliului Local al comunei Tormac în cadrul Adunării generale a Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Timişul de Centru
202030/23.12.2020Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020
202031/23.12.2020Hotărârea privind validarea Dispoziţiei primarului comunei Tormac nr. 102/15.12.2020 privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020
20191/21.02.2019Hotărârea privind încetarea înainte de termen a mandatului de consilier local al d-nei Han Vasilica
20192/21.02.2019Hotărârea privind validarea Dispoziţiei primarului comunei Tormac nr. 77/19.12.2018 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018
20193/21.02.2019Hotărârea privind aprobarea încheierii exerciţiului bugetar al anului 2018
20194/21.02.2019Hotărârea privind reţeaua şcolară a comunei Tormac care va funcţiona în anul şcolar 2019 – 2020
20195/21.02.2019Hotărârea privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al comunei Tormac, respectiv al satelor: Tormac, Şipet, Cadar
20196/21.02.2019Hotărârea privind aprobarea neasumării responsabilităţii organizării şi derularii procedurilor de atribuire a contractelor acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului penreu şcoli al României
20197/19.04.2019Hotărârea privind validarea unui mandat de consilier local
20198/19.04.2019Hotărârea privind transformarea unei funcţii publice de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tormac, înfiinţarea unei funcţii publice de execuţie şi aprobarea statului de funcţii şi organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei TormacAnexa 1 Anexa 2
20199/19.04.2019Hotărârea privind aprobarea susţinerii financiare a Asociaţiei Sportive Club Sportiv Tormac în anul competiţional 2019 – 2020
201910/24.04.2019Hotărârea privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019Anexa 1 Anexa 2
201911/23.05.2019Hotărârea privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Tormac nr. 8/19.04.2019 privind transformarea unei funcţii publice de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tormac, înfiinţarea unei funcţii publice de execuţie şi aprobarea statului de funcţii şi organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei Tormac
201912/23.05.2019Hotărârea privind transformarea unei funcţii publice de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tormac, aprobarea statului de funcţii şi organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei TormacAnexa 1 Anexa 2
201913/23.05.2019Hotărârea privind dezmembrarea (dezlipirea) terenului intravilan înscris în CF 401201, nr. Cadastral 587/1
201914/23.05.2019Hotărârea privind dezmembrarea (dezlipirea) terenului extravilan înscris în CF 401117, nr. Cadastral 402117
201915/31.07.2019Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019
201916/31.07.2019Hotărârea privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Tormac nr. 10/2014 privind înfiinţarea “Clubului Sportiv Tormac” şi aprobarea noului Regulament de Organizare şi Funcţionare a Clubului Sportiv Tormac
201917/31.07.2019Hotărârea privind aprobarea devizului general actualizat privind cheltuielile necesare realizării proiectului “Reabilitare, extindere, modernizare şi dotare Dispensar Uman Tormac, comuna Tormac, judeţul Timiş”
201918/31.07.2019Hotărârea privind participarea Consiliului Local Tormac la realizarea proiectului privind confecţionarea şi amplasarea bustului lui Eftimie Murgu la Foaierul Central al Camerei Deputaţilor
201919/30.09.2019Hotărârea privind alegerea preşedintelui de şedinţă, care să conducă şedinţele Consiliului Local Tormac începând cu data de 30.09.2019
201920/30.09.2019Hotărârea privind decontarea cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice
201921/30.09.2019Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019
201922/31.10.2019Hotărârea privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Tormac, revizuit conform O.U.G. Nr. 57/2019 privind Codul AdministrativAnexa 1
201923/31.10.2019Hotărârea privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul comunei Tormac, judeţul TimişAnexa 1
201924/31.10.2019Hotărârea privind aprobarea Proiectului Reţelei Şcolare a comunei Tormac, care va funcţiona în anul 2020 – 2021
201925/31.10.2019Hotărârea privind aprobarea devizului general estimativ privind cheltuielile necesare realizării proiectului “Modernizare străzi comunale în localităţile Tormac, Şipet, Cadar – LOT1, LOT2”
201926/15.11.2019Hotărârea privind înfiinţarea funcţiei publice de execuţie de consilier achiziţii publice, transformarea funcţiei publice generale de conducere de secretar al comunei, aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Tormac, judeţul TimişAnexa 1 Anexa 2
201927/20.11.2019Hotărârea privind alegerea preşedintelui de şedinţă, care să conducă şedinţele Consiliului Local Tormac din data de 20.11.2019
201928/20.11.2019Hotărârea privind aprobarea devizului general privind cheltuielile necesare realizării Proiectului “Lucrări de reabilitare reţea de iluminat public în comuna Tormac, judeţul Timiş”
201929/17.12.2019Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019
201930/17.12.2019Hotărârea privind stabilirea impozitelor şi taxelor pentru anul 2020
201931/17.12.2019Hotărârea privind aprobarea amenajamentului pastoral al comunei Tormac
201932/17.12.2019Hotărârea privind aprobarea documentaţiei de dezlipire a imobilului înscris în CF 402117 – Tormac şi trecerea îmobilului cu I.E. 404847 din domeniul privat în domeniul public al comunei Tormac
201933/23.12.2019Hotărârea privind alegerea preşedintelui de şedinţă, care să conducă şedinţele Consiliului Local Tormac din data de 23.12.2019
201934/23.12.2019Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019
20181/15.01.2018Hotărârea privind stabilirea impozitelor şi taxelor pentru anul 2018
20182/15.01.2018Hotărârea privind aprobarea plajei de serie şi numere pentru chitanţierele eliberate contribuabililor, persoane fizice şi juridice, de către compartimentul taxe şi impozite din cadrul primăriei Tormac
20183/15.02.2018Hotărârea privind aprobarea încheierii exerciţiului bugetar al anului 2017
20184/15.02.2018Hotărârea privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Tormac nr. 10/2014 privind infiinţarea “Clubului Sportiv Tormac”
20185/15.02.2018Hotărârea privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 Anexa 4 Anexa 5
20186/29.03.2018Hotărârea privind darea în folosinţă gratuită către Şcoala Gimnazială Tormac a unor bunuri aparţinând domeniului public şi/sau privat al comunei TormacAnexa 1 Anexa 2
20187/29.03.2018Hotărârea privind validarea Dispoziţiei primarului comunei Tormac nr. 16/15.03.2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli sursa “E” al Şcolii Gimnaziale Tormac
20188/11.04.2018Hotărârea privind modificarea Hotărârii nr. 35/05.12.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, depunerea şi implementarea proiectului “Achiziţie utilaj multifuncţional cu ataşamente, comuna Tormac, judeţul Timiş”
20189/25.04.2018Hotărârea privind reţeaua şcolară a comunei Tormac, care va funcţiona în anul şcolar 2018-2019
201810/10.05.2018Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018Anexa 1
201811/10.05.2018Hotărârea privind constituirea dreptului de acces pe proprietatea publică in vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastrucrură necesare susţinerii acestora
201812/10.05.2018Hotărârea privind prelungirea termenului de valabiliate a “Planului Urbanistic General” al comunei Tormac, respectiv satelor: Tormac, Şipet, Cadar
201813/10.05.2018Hotărârea privind aprobarea devizului general actualizat, al situaţiilro de lucrări şi a recepţiei lucrărilor executate de către S.C. Rural Development Tormac S.R.L. la obiectivul “Reparaţii, modernizare şi dotare fosta Şcoală Tormac”
201814/29.06.2018Hotărârea privind aprobarea cofinanţării “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Timiş, în perioada 2014-2020” prin POIM şi asocierii comunei Tormac prin Consiliul Local Tormac cu judeţul Timiş prin Consiliul Judeţean Timiş în vederea asigurării cofinanţării proiectului
201815/26.07.2018Hotărârea privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Tormac şi Regulamentul Intern al Primăriei comunei Tormac
201816/24.08.2018Hotărârea privind aprobarea valorii de investiţie a Proiectului privind “Achiziţie utilaj multifuncţional cu ataşamente, comuna Tormac, judeţul Timiş”
201817/24.08.2018Hotărârea privind aprobarea solicitării unei Scrisori de garantare de la FNGCIMM SA IFN
201818/25.09.2018Hotărârea privind aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor la apă şi canalizare pentru implementarea “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Timis, în perioada 2014-2020”
201819/25.09.2018Hotărârea privind validarea Dispoziţiei primarului comunei Tormac nr. 56/30.08.2018 privind virări de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar “Asigurări şi asistenţă socială”
201820/25.09.2018Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018Anexa 1
201821/31.10.2018Hotărârea privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 261.700 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 8/2018 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
201822/31.10.2018Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2018
201823/31.10.2018Hotărârea privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Timiş, în perioada 2014-2020” – localitatea Tormac
201824/31.10.2018Hotărârea privind aprobarea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Distribuţie Gaz Timiş CentruAnexe
201825/31.10.2018Hotărârea privind modificarea proiectului aferent obiectivului de investiţii “Reabilitare, consolidare şi schimbare destinaţie clădire C1 din CF 402633 din casă şi construcţii gospodăreşti” în “Construire corp nou – faza D.T.A.C., demolare corp vechi existent şi schimbare destinaţie clădire C1 din CF 402633 în Clădire social administrativă”
20171/20.01.2017Hotărârea privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017
20172/31.01.2017Hotărârea privind reţeaua şcolară a comunei Tormac, care va funcţiona în anul şcolar 2017-2018
20173/3.03.2017Hotărârea privind aprobarea devizului general estimativ privind cheltuielile necesare realizării proiectului “Modernizare străzi comunale în localităţile Tormac, Şipet, Cadar”
20174/15.03.2017Hotărârea privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai investiţiei “Modernizare DC 83 Tormac TM – Şoşdea CS”
20175/15.03.2017Hotărârea privind aprobarea Proiectului “Reablitare, extindere, modernizare şi dotare Dispensar Uman Tormac”
20176/24.03.2017Hotărârea privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016
20177/24.03.2017Hotărârea privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 şi a listei obiectivelor de investiţii pentru anul 2017Anexa 1 Anexa 2
20178/12.04.2017Hotărârea privind aprobarea achiziţionării prin licitaţie publică a imobilului înscris în C.F. 402952 – Tormac, top. 50139, Ps 519/1
20179/17.05.2017Hotărârea privind aprobarea achiziţionării prin licitaţie publică a imobilului înscris în C.F. 402952 – Tormac, top. 50139, Ps 519/1
201710/17.05.2017Hotărârea privind punerea la dispoziţia “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Timiş, în perioada 2014-2020” a terenului pentru construcţia/extinderea/reabilitarea noilor investiţii aferente acestuia
201711/29.05.2017Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017Anexa 1
201712/29.05.2017Hotărârea privind aprobarea documentaţiei de alipire a unor terenuri situate în comuna Tormac
201713/31.07.2017Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017Anexa 1
201714/31.07.2017Hotărârea privind salarizarea personalului plătit din bugetul local al comunei TormacAnexa 1
201715/31.07.2017Hotărârea privind intabularea unor drumuri de exploatație de pe teritoriul comunei Tormac
201716/31.07.2017Hotărârea privind aprobarea contractului “Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare – transport a deşeurilor municipale din cele 5 zone ale Judeţului Timiş – Lotul 4 – servicii de colectare şi transport deşeuri Zona 3 Deta”, din cadrul proiectului “Sistem Integrat de Mamagement al Deşeurilor în Judeţul Timiş”
201717/31.07.2017Hotărârea privind Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Tormac pentru perioada 2015-2020
201718/31.07.2017Hotărârea privind aprobarea Regulamentului de eliberare a Acordului de funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor comerciale pe raza Comunei Tormac
201719/31.07.2017Hotărârea privind aprobarea Normelor Procedurale interne pentru realizarea achiziţiilor directe de bunuri, servicii şi lucrări la Primăria comunei Tormac
201720/12.09.2017Hotărârea privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din Judeţul Timiş, în perioada 2014-2020” – localitatea Tormac
201721/12.09.2017Hotărârea privind asigurarea cofinanţării proiectului POIM “Sprijin pentru pregătirea Aplicaţiei de Finanţare şi a Documentaţiilor de Atribuire pentru Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din Judeţul Timiş, în perioada 2014-2020”
201722/28.09.2017Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017Anexa 1
201723/28.09.2017Hotărârea privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Tormac, judeţul Timiş
201724/28.09.2017Hotărâre de aprobare a proiectului şi a cheltuielilor legare de proiectul “Eficientizare energetică centru educaţional comuna Tormac, sat Tormac”
201725/03.10.2017Hotărâre pentru modificarea H.C.L. Tormac nr. 4/2017 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai investiţiei “Modernizare DC 83 A Tormac TM – Şoşdes CS”
201726/23.10.2017Hotărârea privind suspendarea activităţii internatului din cadrul Şcolii Gimnaziale Tormac
201727/23.10.2017Hotărârea privind contractarea servicii de expert contabil şi inginer constructor specializat în construcţii civile în vederea analizării activităţii S.C. Rural Development Tormac S.R.L.
201728/09.11.2017Hotărâre de modificare şi completare a: H.C.L. nr. 24/2017 de aprobare a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect şi a H.C.L. nr. 23/2017 privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Tormac, judeţ Timiş
201729/23.11.2017Hotărârea privind alocarea sumei de 5000 lei din bugetul local pentru învăţământ
201730/23.11.2017Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017Anexa 1
201731/23.11.2017Hotărârea privind aprobarea organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei Tormac
201732/23.11.2017Hotărârea privind aprobarea devizului general privind cheltuielile necesare realizării proiectului de “Reabilitare, extindere, modernizare şi dotare Dispensar Uman Tormac”
201733/05.12.2017Hotărârea privind aprobarea PROIECTULUI REŢELEI ŞCOLARE a comunei Tormac care va funcţiona în anul şcolar 2018-2019
201734/05.12.2017Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017
201735/05.12.2017Hotărârea privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, depunerea şi implementarea proiectului “Achiziţie utilaj multifuncţional cu ataşamente, comuna Tormac, judeţ Timiş”
201736/05.12.2017Hotărârea privind radierea dreptului de folosinţă al Ministerului Învăţământului Public din CF 400754 şi CF 400778 al comunei Tormac
201737/05.12.2017Hotărâre de modificare şi completare a: HCL nr. 23/28.09.2017 privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Tormac şi HCL nr. 24/28.09.2017 de aprobare a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect
201738/21.12.2017Hotărârea privind validarea Dispoziției primarului comunei Tormac de rectificare a bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2017
201739/21.12.2017Hotărârea privind aprobarea întocmirii proiectului de amenajament pastoral pentru pajiștile comunei Tormac
201740/21.12.2017Hotărârea privind aprobarea sprijinului financiar acordat de SMITFIELD FERME prin programul de responsabilitate socială
201741/21.12.2017Hotărârea privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2017Anexa 1
201742/21.12.2017Hotărârea privind modificarea Anexei la HCL 14/2017 privind coeficienții de salarizare a personalului din aparatul de specialitate al primarului comunei Tormac
20161/03.02.2016Hotărârea privind aprobarea plajei de serie şi numere pentru chitanţierele eliberate contribuabililor, persoane fizice şi juridice, de către compartimentul de taxe şi impozite din cadrul primăriei Tormac
20161/24.06.2016Hotărârea privind alegerea comisiei de validare a mandatelor
20162/03.02.2016Hotărârea privind reţeaua şcolară a comunei Tormac, care va funcţiona în anul şcolar 2016-2017
20162/24.06.2016Hotărârea privind validarea mandatelor de consilieri aleşi la data de 05.06.2016
20163/03.02.2016Hotărârea privind aprobarea încheierii exerciţiului bugetar al anului 2015
20163/24.06.2016Hotărârea privind declararea constituirii Consiliului Local al comunei Tormac
20164/03.02.2016Hotărârea privind aprobarea înfiinţării Serviciului public de salubrizare pentru activităţile de colectare-transport deşeuri la nivelul judeţului Tiimiş, care va deservi unităţile administrativ teritoriale din aria de operare a judeţului Timiş – membre ale ADID TimişAnexa 1
20164/24.06.2016Hotărârea privind alegerea preşedintelui de şedinţă al şedinţei Consiliului Local Tormac din data de 24.06.2016
20165/03.02.2016Hotărârea privind modificarea HCL Tormac nr. 8 din 03.04.2014 privind înfiinţarea “Poliţiei Locale Tormac” şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a acesteia
20165/24.06.2016Hotărârea privind alegerea viceprimarului comunei Tormac
20166/03.02.2016Hotărârea privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 şi a listei obiectivelor de investiţii pentru anul 2016Anexa 1 Anexa 2
20166/30.06.2016Hotărârea privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tormac
20167/30.06.2016Hotărârea privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local TormacAnexa 1
20167/31.03.2016Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016Anexa 1
20168/18.07.2016Hotărârea privind rectificarea bugetulu local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016Anexa 1
20168/31.03.2016Hotărârea privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al comunei Tormac în Adunarea Generală ordinară a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş
20169/18.07.2016Hotărârea privind aprobarea concediului de odihnă a Primarului comunei Tormac, domnul Csaki Karol Ion Lucian
20169/31.03.2016Hotărârea privind stimularea participării la învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate – Legea 248/2015
201610/18.07.2016Hotărârea privind aprobarea decontării sumei de 1300 lei reprezentând contravaloarea biletelor de tren pentru elevii clasei a VIII-a care au obţinut medii peste nota 9 şi însoţitorii acestora
201611/18.07.2016Hotărârea privind aprobarea construirii unui piedestal în Parcul Localităţilor Înfrăţite pentru amplasarea Monumentului Localităţilor Înfrăţite
201612/18.07.2016Hotărârea privind aprobarea construirii unui vestiar la terenul de fotbal al localităţii Tormac
201613/27.07.2016Hotărârea privind aprobarea construirii unui vestiar la terenul de fotbal al localităţii Tormac
201614/25.08.2016Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016Anexa 1
201615/25.08.2016Hotărârea privind asigurarea pazei şi ordinii publice pe teritoriul comunei Tormac
201616/25.08.2016Hotărârea privind desemnarea reprezentantului C.L. Tormac în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş
201617/12.09.2016Hotărârea privind demararea procedurilor pentru contractarea serviciilor de proiectare pentru investiţia “Modernizare străzi comunale în localităţile Tormac, Şipet şi Cadar, DC 169 Şipet – Gătaia şi DC 83A Tormac – Şoşdea”
201618/12.09.2016Hotărârea privind asigurarea pazei şi ordinii publice pe teritoriul comunei Tormac
201619/31.10.2016Hotărârea privind alegerea preşedintelui de şedintă pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local Tormac din data de 31.10.2016
201620/31.10.2016Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016Anexa 1
201621/31.10.2016Hotărârea privind aprobarea susţinerii financiare a Asociaţiei Sportive Club Sportiv Tormac în anul competiţional 2016-2017
201622/31.10.2016Hotărârea privind stabilirea unor normative de cheltuieliAnexa 1 Anexa 2
201623/31.10.2016Hotărârea privind aprobarea criteriilor pentru majorarea impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu scopul de a combate planta alergenă Ambrosia Artemisiifolia (iarba pârloagelor)
201624/31.10.2016Hotărârea privind decontarea cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice
201625/31.10.2016Hotărârea privind aprobarea plăţii sumelor restante pentru combustibili către S.C. IMI MONI S.R.L.
201626/19.12.2016Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016Anexa 1
201627/19.12.2016Hotărârea privind aprobarea plajei de serie şi numere pentru chitanţierele eliberate contribuabililor, persoane fizice şi juridice, de către compartimentul taxe şi impozite din cadrul primăriei Tormac
201628/19.12.2016Hotărârea privind alocarea sumei de 5000 lei din bugetul local pentru achiziţionarea cadourilor/pachetelor cu ocazia sărbătorilor de iarnă pentru preşcolari/şcolari
20151/27.01.2015Hotărârea privind reţeaua şcolară a comunei Tormac, care va funcţiona în anul şcolar 2015-2016
20152/27.01.2015Hotărârea privind închiderea exerciţiului bugetar al anului 2014
20153/27.01.2015Hotărârea privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015
20154/27.01.2015Hotărârea privind aprobarea plajei de serie şi numere pentru chitanţierele eliberate contribuabililor, persoane fizice şi juridice, de către compartimentul de taxe şi impozite din cadrul primăriei Tormac
20155/27.01.2015Hotărârea privind aprobarea unui contract de prestare a activităţii de colectare şi transport separat al deşeurilor municipale, al deşeurilor provenind din activităţi comerciale de industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a duce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electrocasnice, baterii şi acumulatori a localităţii Tormac
20156/12.02.2015Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 şi a listei obiectivelor de învestiţii pe anul 2015Anexa 1 Anexa 2
20157/31.03.2015Hotărârea privind aprobarea scutirii de la plata penalităţilor calculate de către inspectorii curţii de conturi pentru plata cu întârziere a taxelor de arendare a păşunilor comunale pentru perioada 2010 – 2013
20158/31.03.2015Hotărârea privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al comunei Tormac în Adunarea Generală ordinară a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Timiş
20159/31.03.2015Hotărârea privind aprobarea trecerii din proprietatea statului român în domeniul public al comunei Tormac a unor bunuri imobile de pe raza administrativ teritorială a comunei Tormac
201510/31.03.2015Hotărârea privind aprobarea Regulamentului pentru ocuparea temporară a domeniului public şi privat al comunei Tormac în vederea amplasării de terase sezionere
201511/31.03.2015Hotărârea privind aprobarea modelului procesului – verbal privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul comunei Tormac
201512/20.04.2015Hotărârea privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015Anexa 1
201513/29.05.2015Hotărârea privind “Proiectul Ro-NET”
201514/29.05.2015Hotărârea privind stabilirea preţului/ha pentru închirierea şi concesionarea suprafeţelor de păşune în comuna Tormac, localităţile: Tormac, Şipet şi Cadar
201515/30.06.2015Hotărârea privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Tormac în Adunarea Generală a Asociaţiilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Timiş
201516/25.08.2015Hotărârea privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local Tormac din data de 25.08.2015
201517/25.08.2015Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015Anexa 1
201518/30.09.2015Hotărârea privind achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare
201519/30.09.2015Hotărârea privind aprobarea Planului de Ocupare a funcţiilor publice din cadrul Primăriei Comunei Tormac, pe anul 2015
201520/30.10.2015Hotărârea privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015
201521/30.10.2015Hotărârea privind decontarea cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice
201522/30.10.2015Hotărârea privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al comunei Tormac în Adunarea ordinară a Asociaţiilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş
201523/30.10.2015Hotărârea privind aprobarea revocării prevederilor Hotărârii Consiliului Local Tormac cu nr. 8/2013 privind aprobarea unui Plan de Urbanism Zonal
201524/30.10.2015Hotărârea privind aprobarea revocării prevederilor Hotărârii Consiliului Local Tormac cu nr. 13/24.07.2012 privind aprobarea unui Plan de Urbanism General
201525/27.11.2015Hotărârea privind alocarea sumei de 5.000 lei din bugetul local pentru achiziţionarea cadourilor/pachetelor cu ocazia sărbătorilor de iarnă pentru preşcolari/şcolari
201526/27.11.2015Hotărârea privind alocarea sumei de 7.000 lei din bugetul local pentru achiziţionarea a 12 table magnetice verzi pentru Şcoala Gimnazială Şipet
201527/27.11.2015Hotărârea privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015
201528/27.11.2015Hotărârea privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2016Anexa 1
201529/21.12.2015Hotărârea privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015
201530/21.12.2015Hotărârea privind darea în folosinţă gratuită a cimitirului din satul Cadăr
20141/29.01.2014http://tormac.ro/wp-content/uploads/2020/01/2014HCL1.pdf
20142/29.01.2014Hotărârea privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 şi Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2014Anexa 1 Anexa 2
20143/29.01.2014Hotărârea privind alocarea sumei de 200.000 lei în vederea achiziţionării imobilului înscris în C.F. nr. 3338 – Şipet, nr. topo 344-345/2
20144/27.03.2014Hotărârea privind înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Lunca Timişului” şi aprobarea participării de membru fondator la construirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Lunca Timişului”
20145/27.03.2014Hotărârea privind trecerea din domeniul public al comunei Tormac în domeniul privat al comunei Tormac, a imobilului înscris în C.F. nr. 400605 şi C.F. 400606
20146/27.03.2014Hotărârea privind transmiterea în folosinţă gratuită S.C. Companiei Naţionale de Investiţii S.A. a imobilului (Cămin Cultural Tromac) înscris în C.F. 400605, top 673 şi C.F. 400606, top 672
20147/03.04.2014Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieşi pe anul 2014Anexa 1
20148/03.04.2014Hotărârea privind înfiinţarea “Poliţiei Locale Tormac” şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a acesteiaAnexa 1
20149/03.04.2014Hotărârea privind înfiinţarea aşezământului cultural “Casa de Cultură Tormac” şi aprobarea regulamentului de funcţionare a acesteiaAnexa 1
201410/03.04.2014

Hotărârea privind înfiinţarea “Clubului Sportiv Tormac”Anexa 1
201411/ 03.04.2014Hotărârea privind aprobarea achiziţionării unui utilaj buldoexcavator de către S.C. “Rural Development Tormac”
201412/03.04.2014Hotărârea privind aprobarea introducerii în intravilanul localităţii Tormac a imobilului înscris în C.F. nr. 402953, nr. cad. 402953 – Tormac
201413/06.06.2014Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2014Anexa 1
201414/06.06.2014Hotărârea privind alocarea sumei de 1.000 lei din bugetul local pentru organizarea şi desfăşurarea evenimentului “Tabăra de copii – Vacanţa altfel”
201415/06.06.2014Hotărârea privind alocarea sumei de 2.500 lei din bugetul local pentru achiziţionarea cărţilor de premii
201416/06.06.2014Hotărârea privind darea în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de 100 mp din curte în extravilan “sediu primărie Şipet” către S.C. Cistapibe S.R.L., pe perioada existenţei branşamentului de curent electric LES 120kV către ferma agrotehnică
201417/06.06.2014Hotărârea privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al comunei Tormac în adunarea ordinară a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Timiş
201418/24.07.2014Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2014
201419/24.07.2014Hotărârea privind participarea la Programul de Stimulare al Înnoirii Parcului Auto Naţional şi casarea unui autoturism marca Ford Escort
201420/24.07.2014Hotărârea privind participarea la Programul de Stimulare al Înnoirii Parcului Auto Naţional şi casarea unui autoturism marca Renault 12 TL
201421/24.07.2014Hotărârea privind preluarea cu titlu gratuit a drumului de acces identificat sub nr. top 2268/1/4, 2267/2/2 şi 2267/3/2 – Tormac
201422/24.07.2014Hotărârea privind extinderea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Tormac, judeţul TimişAnexa 1 Anexa 2
201423/05.09.2014Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014
201424/05.09.2014Hotărârea privind însuşirea listei cu bunurile reevaluate care asigură serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, aflate în proprietatea publică a comunei Tormac, şi transmiterea acestor bunuri în administrarea operatorului AQUATIM SA
201425/05.09.2014Hotărârea privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Tormac 16/06.06.2014
201426/05.09.2014Hotărârea privind achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare
201427/23.10.2014Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2014Anexa 1
201428/23.10.2014Hotărârea privind desemnarea ca reprezentant al Consiliului Local Tormac în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Apă-Canal Timiş
201429/23.10.2014Hotărârea privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al comunei Tormac în Adunarea Generală ordinară a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş
201430/23.10.2014Hotărârea privind intabularea unor bunuri din domeniul public şi domeniul privat al comunei Tormac
201431/04.11.2014Hotărârea privind alocarea sumei de 5.000 lei din bugetul local pentru achiziţionarea cadourilor/pachetelor cu ocazia sărbătorilor de iarnă pentru preşcolari/şcolari
201432/04.11.2014Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014Anexa 1 Anexa 2
201433/20.11.2014Hotărârea privind participarea Programului de Stimulare al Înnoirii Parcului Auto Naţional şi achiziţionarea unui autoturism nou marca Dacia Duster
201434/03.12.2014Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014Anexa 1
201435/12.12.2014Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014Anexa 1
20131/29.01.2013Hotărârea privind aprobarea plajei de serie şi numere pentru chitanţiere
20132/29.01.2013Hotărârea privind aprobarea Statutului S.C. “Rural Development Tormac S.R.L.”Anexa 1
20133/29.01.2013Hotărârea privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013Anexa 1
20134/08.02.2013Hotărârea privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 2.100.000 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative
20135/08.02.2013Hotărârea privind aprobarea încheierii exerciţiului bugetar al anului 2012Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3
20136/28.02.2013Hotărârea privind aprobarea stemei comunei TormacAnexa 1 Anexa 2 Proces-verbal
20137/28.02.2013Hotărârea privind numirea unui administrator pentru S.C. “RURAL DEVELOPMENT TORMAC, S.R.L.”
20138/28.02.2013Hotărârea privind aprobarea P.U.Z. pentru “Centrala Electrică Fotovoltaică, Parc Fotovoltaic, Racord S.E.N. şi scoatere teren din circuitul agricol, comuna Tormac, teren extravilan CF 402670, nr. cad. 402670”
20139/28.02.2013Hotărârea privind însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public internAnexa 1
201310/09.04.2013Hotărârea privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013 şi Listei obiectivelor de investiţii pentru anul 2013Anexa 1 Anexa 2
201311/09.04.2013Hotărârea privind aprobarea Regulamentului Local pentru informarea şi consultarea publiculuiAnexa 1
201312/09.04.2013Hotărârea privind reţeaua şcolară a comunei Tormac, care va funcţiona în anul şcolar 2013-2014
201313/09.04.2013Hotărârea privind acceptul participării Bibliotecii comunale Tormac la Programul Naţional “Biblionet”
201314/09.04.2013Hotărârea privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul comunei TormacAnexa 1
201315/16.05.2013Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013Anexa 1
201316/28.05.2013Hotărârea privind aprobarea realizării investiţiei pentru “Sistemul integrat pentru taxe, impozite şi registrul agricol la nivelul judeţului Timiş”
201317/28.05.2013Hotărârea privind alocarea sumei de 3.000 lei din bugetul local pentru achiziţionarea cărţilor de premii
201318/28.05.2013Hotărârea privind deschiderea unui cont curent în lei şi a unui cont în euro la B.R.D
201319/05.06.2013Hotărârea privind aprobarea bugetului creditelor interne pentru anul 2013Anexa 1
201320/23.07.2013Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013Anexa 1
201321/20.08.2013Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013Anexa 1
201322/20.08.2013Hotărârea privind acordul Consliliului Local de înfrăţire a comunei Tormac – România cu comuna Coka – Serbia
201323/20.08.2013Hotărârea privind alocarea unor sume pentru igienizarea instituţiilor de învăţământ de pe raza comunei Tormac
201324/27.09.2013Hotărârea privind aprobarea achiziţionării unei autoutilitare de către S.C. “RURAL DEVELOPEMENT TORMAC” S.R.L.
201325/27.09.2013Hotărârea privind împuternicirea contabilului S.C. “RURAL DEVELOPEMENT TORMAC” S.R.L. pentru efectuarea operaţiilor bancare
201326/27.09.2013Hotărârea privind demararea lucrărilor de elaborare a unui plan zonal de urbanism pe teritoriul administrativ al comunei Tormac
201327/27.09.2013Hotărârea privind demararea lucrărilor de elaborare a unui plan zonal de urbanism pe teritoriul administrativ al comunei Tormac
201328/18.10.2013Hotărârea privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Tormac în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Tormac
201329/18.10.2013Hotărârea privind decontarea cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice
201330/18.10.2013Hotărârea privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al comunei Tormac în Adunarea Generală ordinară a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Timiş
201331/18.10.2013Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013Anexa 1
201332/18.10.2013Hotărârea privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei TormacAnexa 1
201333/18.10.2013Hotărârea privind aprobarea obiectivului de investiţii “Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Căminului Cultural” Tormac, judeţul TimişAnexa 1
201334/18.10.2013Hotărârea privind trecerea unui teren din proprietatea privată a Statului Român în proprietatea privată a comunei Tormac
201335/18.10.2013Hotărârea privind aprobarea acordării unui drept de servitute de trecere asupra terenului înscris în C.F. nr. 400458 Tormac
201336/02.12.2013Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013Anexa 1
201337/02.12.2013Hotărârea privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014Anexa 1
201338/02.12.2013Hotărârea privind aprobarea Regulamentului referitor la condiţiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a Comunei Tormac în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum şi măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electroniceAnexa 1
201339/02.12.2013Hotărârea privind intabularea unor bunuri din domeniul public şi domeniul privat al comunei Tormac
201340/02.12.2013Hotărârea privind acordarea de premii elevilor participanţi la Competiţii sportive naţionale
201341/02.12.2013Hotărârea privind alocarea sumei de 5.000 lei din bugetul local pentru achiziţionarea cadourilor/pachetelor cu ocazia sărbătorilor de iarnă pentru preşcolari/şcolari
201342/02.12.2013Hotărârea privind zonarea comunei Tormac
201343/18.12.2013Hotărârea privind aprobarea P.U.Z. pentru “Construire pensiune Agroturistică în comuna Tormac” pe amplasament înscris în C.F. 402953
201344/18.12.2013Hotărârea privind reţeaua şcolară a comunei Tormac, care va funcţiona în anul şcolar 2014-2015
201345/18.12.2013Hotărârea privind aprobarea agendei culturale pe anul 2014Anexa 1
201346/18.12.2013Hotărârea privind asocierea comunei Tormac la Asociaţia “Grupul de Acţiune Locală Timişul de Centru”
20121/10.01.2012Hotărârea privind Excedentul Bugetar Local la finele anului 2011
20121/27.06.2012Hotărârea privind alegerea membrilor comisiei de validare a mandatelor
20122/10.01.2012Hotărârea privind aprobarea plajei de serie şi numere pentru chitanţiere
20122 /27.06.2012Hotărârea privind validarea mandatelor de consilieri aleşi la data de 10.06.2012
20123/10.01.2012Hotărârea privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2012
20123/27.06.2012Hotărârea privind declararea constituirii Consiliului Local al comunei Tormac
20124/07.02.2012Hotărârea privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2012Anexa 1
20124/27.06.2012Hotărârea privind alegerea preşedintelui de şedinţă al şedinţei Consiliului Local Tormac
20125/07.02.2012Hotărârea privind stabilirea taxei de salubrizare
20125/27.06.2012Hotărârea privind alegerea viceprimarului comunei Tormac
20126/07.02.2012Hotărârea privind construirea unei clădiri în satul Cadar, în care să funcţioneze Grădiniţa Cadar.
20126/11.07.2012Hotărârea privind încetarea mandatului de consilier al d-lui Băran Aurică
20127/07.02.2012Hotărârea privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al comunei Tormac în Adunarea Generală ordinară a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş
20127/11.07.2012Hotărârea privind validarea unui mandat de consilier
20128/11.07.2012Hotărârea privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tormac
20128/13.03.2012Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2012Anexa 1
20129/11.07.2012Hotărârea privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local TormacAnexa 1
20129/13.03.2012Hotărârea privind aprobarea redevenţei pentru delegarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare
201210/13.03.2012Hotărârea privind intabularea unor bunuri din domeniul public şi domeniul privat al comunei Tormac
201210/24.07.2012Hotărârea privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2012Anexa 1
201211/13.04.2012Hotărârea privind actualizarea comisiei de validare a mandatelor
201211/24.07.2012Hotărârea privind desemnarea reprezentantului în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş (ADID TIMIŞ)
201212/13.04.2012Hotărârea privind alegerea viceprimarului comunei Tormac
201212/24.07.2012Hotărârea privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local prentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor socialAnexa 1
201213/24.07.2012Hotărârea privind aprobarea P.U.Z. pentru “Construire centrală Electrică – Parc fotovoltaic, Racord S.E.N. şi scoatere teren din circuitul agricol, Comuna Tormac, parcela înscrisă în CF nr. 402502”
201214/13.08.2012Hotărârea privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012Anexa 1
201215/13.08.2012Hotărârea privind stabilirea taxelor de închiriere pentru spaţiile destinate comerţului şi taxe de vânzare în piaţa agroalimentară TormacAnexa 1
201216/13.08.2012Hotărârea privind stabilirea penalităţilor de întârziere pentru neplata la termen a taxei pentru arendarea păşunilor
201217/19.09.2012Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2012
201218/19.09.2012Hotărârea privind alocarea unor sume de bani pentru amenajarea unui loc de joacă pt. copii la grădiniţa Şipet şi renovarea spaţiului în care îşi desfăşoară activitatea un cabinet medical uman
201219/19.09.2012Hotărârea privind alocarea unor sume pentru refacerea trotuarului din faţa Şcolii Gimnaziale din localitatea Tormac
201220/19.09.2012Hotărârea privind decontarea cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice
201221/26.09.2012Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2012Anexa 1
201222/26.09.2012Hotărârea privind acordul de principiu pentru înfiinţarea unei societăţi comerciale al cărei asociat unic să fie Consiliul Local Tormac
201223/26.09.2012Hotărârea privind înfiinţarea comisiei speciale de analiză şi verificare a activităţii S.C. Tosica Tim S.R.L.
201224/26.09.2012Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2012Anexa 1
201225/26.09.2012Hotărârea privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei TormacAnexa 1 Anexa 2
201226/28.11.2012Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2012Anexa 1
201227/28.11.2012Hotărârea privind aprobarea agendei culturale pe anul 2013Anexa 1
201228/28.11.2012Hotărârea privind reinventarierea documentelor aflate în Biblioteca Comunală Tormac, şi scoaterea din inventar a documentelor uzate fizic şi moral
201229/28.11.2012Hotărârea privind achiziţionarea de arbuşti ornamentali în vederea amenajării de parcuri în cele trei localităţi, Tormac, Şipet, Cadar
201230/28.11.2012Hotărârea privind acordarea de premii elevilor participanţi la competiţii sportive naţionale
201231/28.11.2012Hotărârea privind aprobarea stemei comunei TormacAnexa 1 Anexa 2
201232/28.11.2012Hotărârea privind aprobarea tăierii unor copaci de pe domeniul public al comunei TormacAnexa 1
201233/28.11.2012Hotărârea privind aprobarea “acordării drepturilor de care beneficiază membrii Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă de la nivelul comunei Tormac, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1579/2005 “
201234/03.12.2012Hotărârea privind aprobarea reţelei şcolare a localităţii Tormac, anul şcolar 2012-2013
201235/19.12.2012Hotărârea privind aprobarea de cadouri elevilor şi preşcolarilor din Comuna Tormac
201236/19.12.2012Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2012Anexa 1
201237/28.12.2012Hotărârea privind Deficitul Bugetar Local la finele anului 2012
201238/28.12.2012Hotărârea privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013
201239/28.12.2012Hotărârea privind aprobarea P.U.Z. pentru “Centrala Electrică Fotovoltaică, Parc fotovoltaic, Racord S.E.N. şi scoatere teren din circuitul agricol, Comuna Tormac, teren extravilan CF 402670, nr. cad. 402670”
20111/15.02.2011Hotărârea privind constituirea fondului de rulment pe anul 2011
20112/15.02.2011Hotărârea privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2011Anexa 1
Anexa 2
20113/15.02.2011Hotărârea privind stabilirea taxei pentru divorţul prin acordul părţilor
20114/4.03.2011Hotărârea privind dezmembrarea terenului înscris în CF 401744
20115/4.03.2011Hotărârea privind amenajarea unui spaţiu în care să funcţioneze piaţa agroalimentară Tormac şi a parcului din centrul comunei
20116/4.03.2011Hotărârea privind trecerea unor bunuri din domeniul privat în domeniul public al comunei Tormac şi completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public
20117/4.03.2011Hotărârea privind modificarea şi completarea bunurilor care aparţin domeniului public al comunei TormacAnexa 1
20118/11.04.2011Hotărârea privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai investiţiei “Modernizare D.C. 83A Şoşdea (judeţul Caraş – Severin) – Tormac (Judeţul Timiş)”Anexa 1
20119/11.04.2011Hotărârea privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai investiţiei “Modernizare străzi în comuna Tormac, judeţul Timiş”Anexa 1
201110/24.06.2011Hotărârea privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al comunei Tormac în Adunarea Generală ordinară a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Timiş
201111/27.07.2011Hotărârea privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Tormac în Adunarea Generală a ADID Timiş
201112/27.07.2011Hotărârea privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi a locurilor în care contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţii
201113/30.09.2011Hotărârea privind retragerea C.L. Tormac din S.C. APCAN S.A.
201114/18.10.2011Hotărârea privind aprobarea contractării finanţării rambursabile interne în valoare de 2.700.000 lei pentru refinanţarea creditului contractat de la MKB Romexterra Bank
201115/18.10.2011Hotărârea privind intabularea terenului înscris în CF nr. 402115 – Tormac
201116/18.10.2011Hotărârea privind intabularea terenului înscris in CF nr. 400458 – Tormac
201117/30.11.2011Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2011Anexa 1
201118/30.11.2011Hotărârea privind aprobarea achiziţionării de energie electrică prin intermediul Bursei de Mărfuri – Terminalul Timişoara
201119/14.12.2011Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2011Anexa 1