REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE
AL PRIMARULUI COMUNEI TORMAC

 CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. ‐ Administraţia publică în unităţile administrativ teritoriale se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit.
Art.2. ‐ Primăria comunei Tormac, formata din primar, viceprimar, secretar şi aparat propriu de specialitate al primarului, se organizează şi funcţionează ca o structura funcţională cu activitate permanentă, care duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local şi dispoziţiile primarului, în vederea soluţionării problemelor curente ale colectivităţii locale.
Art.3. ‐ Sediul primăriei este în comuna Tormac, nr. 467, jud. Timiş, tel./fax ‐ 0256‐392801, adresa de email a instituţiei este: [email protected]; adresa paginii oficiale a instituţiei este: www.tormac.ro

Art.4. (1) Structura aparatului propriu de specialitate al primarului şi numărul de personal sunt stabilite în concordanţă cu specificul instituţiei, în limita mijloacelor financiare de care dispune, cu respectarea dispoziţiilor legale. Personalul din aparatul de specialitate are statut de funcţionar public şi personal contractual. Acesta se numeşte şi se eliberează din funcţie de către primarul comunei Tormac, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(2) Resursele materiale sunt constituite în patrimoniul Consiliului Local, destinat asigurării funcţionării aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tormac.
Art.5. (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tormac reprezintă ansamblul normelor juridice care, împreuna cu Statutul funcţionarilor publici şi Codul muncii, reglementează raporturile ce apar în procesul de creare, realizare, modificare şi încetare a raporturilor de serviciu/muncă ale salariaţilor acestuia.
(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tormac se aplică tuturor salariaţilor instituţiei, indiferent de funcţie, şi are ca scop Regulament de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al primarului comunei Tormac asigurarea exercitării la nivel optim a atribuţiilor ce revin autorităţii administraţiei publice locale.
Art.6. Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tormac cuprinde norme privind:
a) competenţele compartimentelor funcţionale şi ale salariaţilor aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tormac;
b) organizarea aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tormac si relaţiile de serviciu;
c) categoriile de acte utilizate la nivelul Primăriei Comunei Tormac şi procedurile de elaborare a acestora;
d) managementul corespondenţei scrise şi electronice;
Art.7. Regulamentul are la bază următoarele principii:
a) principiul legalităţii: organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate este reglementată în detaliu, potrivit legislaţiei în vigoare, astfel încât să se asigure respectarea legii; reglementările stabilite trebuie riguros respectate de către toţi funcţionarii, începând cu cel mai înalt nivel de conducere; compartimentele şi funcţionarii au obligaţia să acţioneze pentru realizarea atribuţiilor ce le revin potrivit competenţelor legale de serviciu, depăşirea acestor competenţe fiind interzisă ori dacă se realizează duce la angajarea răspunderii juridice.
b) principiul celerităţii si al eficienţei: acţiunea administrativă trebuie să intervină la momentul oportun, fără tergiversări şi trebuie să fie capabilă să conducă la realizarea efectiva a problemelor;
c) principiul asigurării continuităţii serviciului public: aparatul de specialitate trebuie sa funcţioneze conform unor programe de lucru adaptate cerinţelor continuităţii vieţii sociale, pe întreaga durată a anului, fără perioade de întrerupere, cu excepţiile legale;
d) principiul conducerii ierarhice: şeful are dreptul şi responsabilitatea de a dispune, corelativ cu obligaţia subordonatului de a executa dispoziţiile primate;
e) principiul responsabilităţii personale a funcţionarului: funcţionarul public salarizat, indiferent de nivelul funcţiei, este răspunzător pentru modul de îndeplinire a îndatoririlor sale de serviciu;
f) principiul asigurării atitudinii participative a personalului: modul de organizare a activităţii şi comportamentul factorilor de conducere trebuie să inducă funcţionarilor sentimental responsabilităţii lor, pe cel al utilităţii muncii pe care o prestează şi să le stimuleze participarea efectivă la rezolvarea problemelor cu care se confruntă instituţia;
g) principiul îmbunătăţirii continue a calităţii serviciului public: analiza permanentă a activităţii desfăşurate, în vederea determinării deficienţelor şi a cauzelor, iar apoi luarea măsurilor pentru înlăturarea acestora;
h) principiul promptitudinii reacţiei la solicitările noi: urmărirea continuă a apariţiei unor noi cerinţe de acţiune administrativă, organizarea şi desfăşurarea prompta a acestora;
i) principiul evitării subrogării de competenţă: superiorul ierarhic nu se va substitui în acţiune subordonatului, decât în caz de deficienţă gravă;
j) principiul suplinirii în serviciu, în caz de necesitate: funcţionarii din cadrul unui compartiment funcţional trebuie să fie capabili să preia activitatea colegilor indisponibili.

CAPITOLUL II

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A APARATULUI PROPRIU DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI
Art.8. ‐ Structura organizatorică a personalului primăriei se grupează în categorii de funcţionari publici, personal contractual şi demnitari publici locali, alcătuind următoarea structură organizatorică:
a) primar
b) viceprimar
c) secretar
d) financiar contabil ‐ contabilitate, impozite și taxe locale, casierie
e) juridic ‐ stare civilă, asistenţă socială, patrimoniu şi cadastru, urbanism, fond funciar, registru agricol;
f) dezvoltare locală – proiecte europene, achiziţii publice, cultură culte şi patrimoniu cultural
g) gospodărie comunală ‐ protecţia mediului, transport şcolar, guard
h) serviciul public voluntar pentru situaţii de urgenţă.
Art.9. ‐ Primarul conduce activitatea Primăriei comunei Tormac şi a instituţiilor şi serviciilor subordonate consiliului local cu sprijinul viceprimarului şi al secretarului, precum şi al aparatului de specialitate din subordine.
Art.10. ‐ Secretarul îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, coordonează compartimentele prevăzute în organigrama primăriei comunei Tormac , jud. Timiş.
Art.11. ‐ Funcţionarii şi angajaţii primăriei colaborează permanent în vederea îndeplinirii în termen legal a atribuţiilor ce intră în competenţa lor, precum şi a altor sarcini primite din partea conducătorilor instituţiei (respectiv primar, viceprimar, secretar).

CAPITOLUL III

REGLEMENTAREA RELAŢIILOR DE SERVICIU
Art. 12. Organizarea aparatului de specialitate al Primarului este exprimată prin :
‐ organigrama acestuia şi reglementările privind relaţiile de serviciu;
‐ atribuţiile compartimentelor funcţionale.
Art.13. (1) Organigrama aparatului de specialitate al primarului este reprezentarea grafică prin care se exprimă modul de structurare a resurselor umane pe compartimente funcţionale şi principalele relaţii ierarhice.
(2) Denumirea compartimentelor funcţionale trebuie să reflecte sintetic principalele atribuţii pe care le exercită.
(3) În cadrul organigramei, funcţiile de conducere şi compartimentele sunt reprezentate prin dreptunghiuri în care se înscrie denumirea funcţiei, respectiv a compartimentului. În partea interioară a dreptunghiului, care reprezintă un compartiment, se înscrie numărul total de personal, numărul funcţiilor de conducere şi numărul funcţiilor de execuţie. Liniile care unesc dreptunghiurile reprezintă relaţiile de subordonare.
Art.14. (1) Pe baza organigramei se întocmeşte Statul de funcţii, care este tabelul ce cuprinde funcţia, clasa şi gradul profesional, condiţiile de studii pentru toate posturile din cadru aparatului propriu, grupate pe compartimente funcţionale.
Art.15. (1) Relaţiile de serviciu (funcţionale) sunt de trei tipuri:
‐ ierarhice;
‐ de colaborare;
‐ colegiale;
(2) Relaţiile ierarhice sunt relaţiile ce se stabilesc, în timpul serviciului, între orice persoana cu funcţie de execuţie şi, mai întâi, cu şeful direct, iar în continuare, cu primarul.
(3) Relaţiile ierarhice au la baza regula conform căreia un subordonat nu trebuie sa aibă decât un singur şef. De principiu, subordonatul are obligaţia să execute numai dispoziţiile şefului direct. Totuşi, orice factor de conducere poate apela la orice funcţionar de rang inferior, care nu îi este subordonat, acesta fiind obligat să dea curs solicitării, dar numai după informarea şefului direct şi dacă acesta îşi dă acordul. Dacă şeful direct nu‐şi dă acordul, va lua el însuşi legătura imediat cu factorul de conducere respectiv, pentru a clarifica situaţia. Factorul de conducere nu poate trece peste hotărârea şefului direct, decât cu consimţământul Primarului. Daca şeful direct nu este prezent, în momentul solicitării, funcţionarul de rang inferior va da curs apelului factorului de conducere, atrăgându‐i atenţia, dacă se afla într‐o asemenea situaţie , că pentru a da curs solicitării trebuie să întrerupă o lucrare urgentă data de şeful direct. În acest caz, dacă factorul de conducere persistă în solicitare, răspunderea, pentru eventualele consecinţe ale întreruperii lucrării cu caracter de urgenţă dată de şeful direct, revine acestuia. Funcţionarul de rang inferior va informa despre aceasta situaţie, în cel mai scurt timp posibil, şeful direct.
(4) Relaţiile de colaborare sunt relaţii ce se stabilesc între funcţionari pentru realizarea prin aport comun, a unui anumit obiectiv. Aceste relaţii se stabilesc între funcţionarii aceluiaşi compartiment funcţional, între factori de conducere sau între membri echipelor create pentru realizarea unui anumit obiectiv. Colaborarea presupune schimbul liber de opinii şi existenţa unui coordonator, cu o competenţă reala recunoscută şi capabil să integreze eforturile celor ce colaborează în vederea atingerii obiectivului.
(5) Relaţiile colegiale sunt toate relaţiile non‐formale de colaborare între funcţionarii instituţiei, care se stabilesc pe timpul serviciului. Se va menţine o atmosfera de lucru armonioasă. Aceste relaţii trebuie să respecte două condiţii: să nu dăuneze serviciului, să nu contravină prezentului regulament.
Art.16. Titularii drepturilor şi obligaţilor ierarhice sunt: primarul, viceprimarul şi secretarul pentru compartimentele funcţionale pe care le coordonează, potrivit organigramei; şefii de serviciu, de birou pentru personalul din subordine.
Art.17. Şefii de serviciu, de birou au autoritatea conferită de lege şi de prezentul regulament asupra funcţionarilor direct subordonaţi şi răspunde pentru realizarea tuturor atribuţiilor ce revin structurii funcţionale pe care o conduc . Această răspundere nu exclude răspunderea directă a funcţionarilor din subordine.
Art.18. (1) Inegalitatea ierarhică nu afectează în nici un fel egalitatea deplină a funcţionarilor, sub aspectul drepturilor şi îndatoririlor cetăţeneşti.
(2) În raporturile de serviciu dintre funcţionarii de rang superior şi cei de rang inferior, precum şi în raporturile dintre funcţionarii de acelaşi rang, fiecare subiect trebuie să respecte demnitatea celuilalt.
(3) În relaţiile de serviciu se foloseşte, de regulă, pronumele de reverenţă. În caz contrar, funcţionarul de rang inferior este îndreptăţit să folosească în relaţiile cu funcţionarul de rang superior acelaşi mod de adresare pe care îl foloseşte acesta, sau să pretindă folosirea pronumelui de reverenţă.
(4) În relaţiile de serviciu sunt interzise cu desăvârşire manifestările emoţionale de genul ţipetelor, insultelor sau injuriilor indiferent de situaţie şi de nivelul funcţionarilor, prin orice mijloace.
Art.19. Pentru rezolvarea unor probleme deosebite se pot organiza prin dispoziţia Primarului “echipe de lucru pluridisciplinare”‘ alcătuite din specialişti de la orice nivel şi din orice compartiment, care fiinţează până la rezolvarea problemei pentru care au fost create. Atribuţiile, modul de lucru al acestor echipe şi resursele de care dispun se stabilesc prin dispoziţia de organizare.
Art.20. (1) Înlocuirea, în caz de absenţă a primarului se face de către viceprimar prin dispoziţia primarului în care se va specifica atribuţiile primarului ce pot fi delegate viceprimarului.
(2) Înlocuirea secretarului în caz de absenţă, se face de către un funcţionar având competenţa necesară, prin dispoziţia primarului.
(3) Înlocuirea şefului de serviciu sau de birou, în caz de absenţă, se face de către funcţionarul desemnat prin dispoziţia primarului.
(4) Înlocuirea personalului de execuţie în caz de absenţă se face de către funcţionarul desemnat de şeful ierarhic superior.
Art.21. Obligaţiile generale, comune tuturor compartimentelor distincte sunt:
(1) Şefii serviciului, respectiv biroului vor întocmi fişele de post şi fişele de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru fiecare angajat din subordine, pe care le supun spre aprobare primarului, cu avizul şefului ierarhic superior.
(2) Fişele de post vor cuprinde atribuţii privind protecţia muncii şi asigurarea calităţii serviciilor.
(3) Rezolvă, în termenul legal, petiţiile a căror soluţionare ţine de competenţa lor; dacă le sunt repartizate petiţii a căror competenţă de rezolvare nu le aparţine, iau masuri ca, în termen de 2 zile, acestea să fie expediate celor competenţi să le rezolve cu acordul celor care le‐au repartizat.
(4) Toţi salariaţii au obligaţia de a manifesta preocupare permanentă pentru păstrarea patrimoniului instituţiei şi a dotărilor, luând măsuri de reducere la minim a cheltuielilor materiale.
(5) Întregul personal al aparatului de specialitate al primarului are obligaţia de a respecta actele normative privind legislaţia muncii în vigoare, Statutul funcţionarilor publici, Codul de Conduită şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Primarului comunei Tormac.
(6) Neîndeplinirea integrală şi în termen legal a sarcinilor de serviciu se sancţionează conform legislaţiei în vigoare şi regulamentului intern.
(7) Salariaţii vor studia legislaţia specifica domeniului de activitate şi vor răspunde pentru aplicarea corecta a acesteia.
(8) Analizarea faptelor de disciplină se va face în cadrul Comisiei de disciplină constituită în conformitate cu legea nr.188/1999 modificată şi completată privind Statutul funcţionarilor publici şi Codului muncii.
(9) Toţi salariaţii au obligaţia de a respecta programul de lucru.
(10) Toate compartimentele au obligaţia de a transmite responsabilului în domeniul relaţiilor publice, registratură, secretariat informaţiile de interes public în vederea publicării acestora pe site‐ul instituţiei.
(11) Informează de îndată primarul cu privire la problemele ivite şi periodic, potrivit reglementărilor, cu privire la modul de desfăşurare a activităţii.
(12) Îndeplinesc orice altă atribuţie, nespecificată în acest capitol, dacă este stabilită potrivit prezentului regulament.

CAPITOLUL IV

REGULI PRIVIND COMPETENŢELE ŞI ATRBUŢIILE
Art. 22. (1) Competenţa este de doua feluri:
‐ competenţa profesională;
‐ competenţa de serviciu;
(2) Competenţa profesională, denumită în continuare competenţă, reprezintă totalitatea cunoştinţelor, abilitaţilor şi deprinderilor necesare pentru exercitarea unei funcţii în cadru aparatului de specialitate al Primarului comunei Tormac, competenţa constituind criteriu de încadrare şi promovare a funcţionarilor în aparatul de specialitate.
(3) Competenţa de serviciu, denumită în continuare “atribuţie de serviciu” este abilitatea şi, totodată, obligaţia ce revine unui compartiment sau a unui funcţionar, de a realiza o anumită acţiune (activitate) precis stabilită. Atribuţia de serviciu constituie o parte a activităţii organizate ce se desfăşoară pentru realizarea atribuţiilor instituţiei.
Art.23. (l) Stabilirea atribuţiei de serviciu este operaţiunea prin care se precizează, în mod clar şi neechivoc, acţiunea ce trebuie realizată precum şi compartimentul funcţional, respectiv persoana care are dreptul şi obligaţia de a realiza acţiunile respective.
(2) Stabilirea atribuţiei de serviciu se face cu respectarea echilibrului între exigenţele acţiunii şi resursele alocate, avându‐se în vedere, pe cât posibil, o încărcătură de muncă uniformă pe compartimente şi pe funcţionari.
(3) Se interzice oricărui compartiment funcţional şi oricărui funcţionar desfăşurarea oricărei activităţi care nu intră în sfera atribuţiilor acestora de serviciu, cu excepţia celor de analiză şi concepţie care au în vedere buna funcţionare a instituţiei şi a celor de suplinire în serviciu.
Art.24. (1) Atribuţiile Primarului sunt cele stabilite de lege sau potrivit legii.
(2) Atribuţiile Viceprimarului se stabilesc prin dispoziţia Primarului, conform legii.
(3) Atribuţiile secretarului comunei sunt cele stabilite de lege sau potrivit legii.
Art.25. (1) Atribuţiile de serviciu ale Compartimentelor se stabilesc prin prezentul regulament în capitolul referitor la Organizarea aparatului de specialitate al Primarului.
(2) Se stabileşte în sarcina conducătorilor serviciilor, birourilor şi compartimentelor organizate distinct din cadrul aparatului de specialitate ca, de îndată ce identifică atribuţii noi sau constată modificarea atribuţiilor existente ca urmare a modificărilor legislative, să aducă la cunoştinţa responsabililor în domeniul resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii, în scris.
(3) Responsabilii în domeniul resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii, semestrial, vor centraliza şi sistematiza propunerile de modificare şi completare a prezentului regulament şi vor demara procedurile în vederea iniţierii proiectului de hotărâre de modificare/completare a regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Primarului.
Art.26. (1) Atribuţiile de serviciu ale conducătorilor serviciilor, birourilor şi compartimentelor funcţionale sunt:
a) exercită drepturile de conducere ierarhică asupra personalului din subordine;
b) realizează, în limitele reglementărilor în vigoare, orice activitate pe care o consideră necesară pentru a asigura buna funcţionare a compartimentelor pe care le conduc;
c) acţionează şi răspund pentru realizarea tuturor atribuţiilor compartimentelor din subordine, stabilite prezentului regulament;
d) îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite în mod expres, prin reglementări legale sau prin dispoziţii al Primarului;
Art. 27. (1) Atribuţiile de serviciu ale salariaţilor din aparatul de specialitate, se stabilesc prin prezentul Regulament, prin Fişa postului care trebuie să fie clară, concisă, explicită şi lipsită de echivoc.
(2) Întocmirea fişei postului pentru funcţionari se face potrivit dispoziţiilor legale incidente în materie.

CAPITOLUL V

ATRIBUŢIILE COMPARTIMENTELOR APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI
Art. 28. Atribuţiile de administraţie publică în sarcina secretarului comunei:
1) Îndruma şi coordonează activitatea de aplicare a legilor, hotărârilor Guvernului şi ale celorlalte organe centrale ale administraţiei publice, sau a hotărârilor Consiliului Local.
2) Asigură asistenţa de specialitate consiliului local şi primarului pentru elaborarea, revocarea, modificarea în mod corespunzător a hotărârilor şi dispoziţiilor, după caz, conform prevederilor legale, respectiv avizează pentru legalitate proiectele de hotărâre, dispoziţiile primarului şi contrasemnează hotărârile consiliului local.
3) Colaborează cu celelalte compartimente, din cadrul aparatului propriu în vederea îndrumării activităţii serviciilor publice locale.
4) Iniţiază si organizează acţiunile de cunoaştere a legilor şi a celorlalte acte normative ale administraţiei publice centrale sau locale.
5) Coordonează activităţile legate de aplicarea Legii nr.544/2001 privind accesul la Informaţiile publice.
6) Coordonează activităţile legate de aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.
7) Întocmeşte rapoarte, referate de specialitate şi le susţine în comisiile de specialitate ale consiliului local sau în cadrul şedinţelor Consiliului Local.
8) Conduce evidenţa numerotării hotărârilor, dispoziţiilor, asigurând comunicarea acestora celor interesaţi în termenele legale.
9) Coordonează întocmirea lucrărilor necesare convocării Consiliului Local, a pregătirii şi desfăşurării acestora şi face convocarea consilierilor şi invitaţilor la şedinţă;
10) Răspunde de întocmirea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local şi de păstrarea dosarelor de şedinţă ale Consiliului;
11) Răspunde de ţinerea la zi a lucrărilor privind evidenţa militară a tinerilor şi a angajaţilor;
12) Se îngrijeşte de formarea şi păstrarea bibliotecii juridice, a Monitoarelor Oficiale, colecţiilor de legi şi alte reviste de specialitate;
13) Îndrumă activitatea de ordonare, inventariere şi selecţionare a arhivei instituţiei şi păstrarea acesteia de către persoana împuternicită cu gestiunea fondului arhivistic;
14) Îndeplineşte obligaţiile ofiţerului de stare civilă, în baza dispoziţiei primarului.
15) Eliberează copii sau extrase de pe orice act din arhiva Consiliului, în afara celor cu caracter secret stabilit potrivit legii;
16) Coordonează efectuarea anchetelor sociale.
17) Coordonează realizarea efectivă a sistemului informatic în colaborare cu personalul de specialitate în domeniu.
18) Asigură exploatarea eficientă a serviciilor de internet şi de poştă electronică, ţinând cont de protecţia datelor.
19) Verifică corectitudinea datelor de pe pagina de prezentare a instituţiei pe internet, în colaborare cu persoana desemnată pentru actualizarea şi întreţinerea paginii de internet al instituţiei.
20) Verifică nivelul de salarizare şi actualizarea acestuia de către compartimentul financiarcontabil, ori de câte ori se impune prin reglementari legale;
21) Gestionează evidenţa performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici în baza aprecierilor şefilor ierarhici, conform legislaţiei în vigoare şi coordonează activitatea prin care se promovează în funcţii, clase, grade sau trepte profesionale a funcţionarilor publici, cât şi a personalului contractual, din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
22) Urmăreşte întocmirea fişei postului şi a atribuţiilor de serviciu specifice locului de muncă, respectiv documentaţia de sancţionare propusă de şefii ierarhici pentru personalul cu abateri disciplinare, propune programul de perfecţionare al angajaţilor;
23) Asigură întocmirea dosarelor profesionale pentru aparatul de specialitate şi ţine legătura cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici;
24) În aplicarea prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu prevederile Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările şi completările ulterioare:
25) În aplicarea prevederilor O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor asigură soluţionarea în termen legal a scrisorilor, sesizărilor şi petiţiilor primite direct de la cetăţeni sau de la autorităţi ale administraţiei publice de stat centrale sau locale şi alte organe.
26) Ţine evidenţa militară a personalului angajat din cadrul primăriei (M.L.M.) precum şi a tinerilor din comună;
27) Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite expres prin lege sau alte acte normative, precum şi cele dispuse de primar;
28) Deleagă din atribuţiile sale personalului de execuţie, cu aprobarea primarului;
Art.29. Atribuţiile de administraţie publică în sarcina compartimentului de stare civilă:
1) întocmeşte acte de stare civilă, răspunde de asigurarea registrelor a certificatelor de stare
civilă a altor imprimate şi materiale necesare activităţii de stare civilă;
2) păstrează arhiva de stare civilă şi asigură securitatea, conservarea şi folosirea legală a imprimatelor cu regim special şi a celorlalte documente de stare civilă;
3) întocmeşte şi trimite, la cerere extrase pentru uzul autorităţilor publice şi la solicitarea notarilor publici, după actele de stare civilă;
4) urmăreşte înaintarea registrelor de stare civilă după completare în termen de 30 de zile (exemplarul II) la serviciul de resort al judeţului;
5) înaintează în termenele stabilite statisticile, cărţile (buletinele) de identitate ale celor decedaţi la organele de specialitate;
6) copiază registrele de stare civilă pierdute ori distruse după exemplarele existente la organul judeţean de specialitate;
7) organizează în cele mai bune condiţii oficierea căsătoriilor;
8) constata si sancţionează, potrivit prevederilor legale, faptele ce constituie contravenţii la regimul stării civile;
9) realizează toate celelalte operaţiuni cu privire la actele de stare civilă, prevăzute de Legea stării civile, pe baza delegării data de către primar;
10) întocmeşte buletine statistice şi situaţii cu privire la starea civilă şi le transmite în termenele legale prevăzute;
11) transcrie actele de naştere, căsătorii cât şi decese din străinătate;
12) întocmeşte actele de naştere ca urmare a adopţiilor cu efecte depline de comunicare a acestora la locul naşterii;
13) efectuează inventarierea documentelor arhiviste de stare civilă;
14) întocmeşte actele necesare schimbării de nume;
15) rezolva în timp corespondenţa, referitoare la activitatea de stare civilă;
16) întocmeşte şi contrasemnează dovezi, adeverinţe şi certificate cetăţenilor, cu privire la actele ce‐i intră în atribuţiile pe care le exercită;
17) îndeplineşte şi alte atribuţii specifice dispuse de conducerea primăriei.
Art.30. Atribuţiile în sarcina compartimentului de relaţii cu publicul cade în sarcina secretarului comunei:
1) Asigură redactarea proceselor verbale ale şedinţelor publice desfăşurate în cadrul instituţiei, referitoare la adoptarea de hotărâri cu caracter normativ.
2) Asigură dactilografierea altor documente primite de la nivelul ierarhic superior.
3) Întocmeşte lucrări de secretariat.
4) Asigură aplicarea prevederilor legii nr.52/2003 cu privire la transparenţa decizională;
5) Răspunde de aplicarea legii nr.544/2001 privind accesul la informaţiile publice,
asigurând afişarea actelor prevăzute expres de lege sau cele dispuse de primar sau Consiliul local;
6) Ţine evidenţa numerotării hotărârilor, dispoziţiilor, asigurând comunicarea acestora celor interesaţi în termenele legale, precum şi afişarea lor spre luare la cunoştinţă publică;
7) Răspunde de difuzarea actelor normative şi a corespondenţei la compartimentele interesate.
8) Conduce evidenţa şi soluţionarea notelor de audienţă înregistrată care au ca obiect probleme sociale sau aspecte cu caracter civic.
9) Urmăreşte, potrivit legii, împreună cu, compartimentele interesate, întocmirea, aprobarea şi respectarea nomenclatorului dosarele şi a termenelor de păstrare a fondului arhivistic.
10) Asigură folosirea documentelor şi eliberarea de certificate, copii şi extrase de pe documentele de arhiva în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale.
11) Întocmeşte şi contrasemnează dovezi, adeverinţe şi certificate cetăţenilor şi agenţilor economici, cu privire la actele ce intră în atribuţiile pe care le exercită;
12) Îndeplineşte şi alte atribuţii legale specifice primite de la nivelul ierarhic imediat superior sau conducerea instituţiei şi cele stabilite prin hotărâri ale consiliului local.
Art.31. Atribuţiile de administraţie publică în sarcina compartimentului financiarcontabil, resurse umane, impozite şi taxe locale, casierie:
Art.31.1. Biroul contabilitate
1) Întocmeşte documentele justificative pentru orice operaţie care afectează patrimoniul unităţii;
2) Constituie comisiile şi subcomisiile de inventariere anuală a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar de scurta durată şi mică valoare, bunurilor materiale, confruntând rezultatele obţinute cu evidenţa contabilă şi realizând operaţiunile contabile ce se impun, înregistrând minusurile şi plusurile din inventar;
3) Inventariază patrimoniul unităţii;
4) Asigură gestionarea patrimoniului Primăriei în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
5) Întocmeşte bilanţul contabil;
6) Asigură legătura permanentă cu Trezoreria Buziaş pentru ordonanţarea cheltuielilor;
7) Organizează şi conduce evidenţa contabilă privind efectuarea cheltuielilor prevăzute prin bugetul de venituri şi cheltuieli, a valorilor materiale, bunurilor de inventar, mijloace băneşti, a decontărilor cu debitorii şi creditorii;
8) Verifică gestiunea magaziei şi a casieriei lunar, privind: numerarul existent, timbrele şi mandatele poştale, materialele existente în magazie, ţine evidenţa imprimatelor cu regim special (chitanţiere, cecuri, foi de vărsământ);
9) Elaborează şi supune aprobării Consiliului Local Tormac, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli;
10) Întocmeşte periodic situaţia execuţiei bugetare şi urmăreşte încadrarea acesteia în limitele de cheltuieli aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli;
11) Întocmeşte şi prezintă consiliului local contul anual de execuţie al bugetului;
12) Completează ordonanţările de plată privind disponibilul din contul de angajamente bugetare şi răspunde de datele înscrise;
13) Întocmeşte ordonanţările de plată privind drepturile salariale;
14) Întocmeşte ordine de plată pentru plata contribuţiilor la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul asigurărilor sociale de sănătate precum şi a altor reţineri din statul de plată;
15) Urmăreşte executarea creanţelor;
16) Efectuează prin casierie operaţii de încasări şi plăţi pe baza documentelor aprobate şi supuse controlului financiar preventiv propriu;
17) Realizează evidenţa garanţiilor de gestiune pentru salariaţii primăriei; ţine evidenţa reţinerilor: rate, CEC, rate imobiliare, popriri chirii, garanţii;
18) Efectuează plăţile din bugetul autorităţilor executive;
19) Întocmeşte statele de plată ale salariilor personalului din primărie, indemnizaţiile consilierilor;
20) Răspunde de întocmirea programelor anuale de achiziţii publice pe baza propunerilor făcute de către compartimentele Primăriei, în funcţie de gradul de prioritate;
21) Verifică organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice conform legislaţiei in vigoare;
22) Urmăreşte executarea contractelor de achiziţii şi informează şefii ierarhici ori de câte ori apar complicaţii în clauzele contractuale;
23) Verifică contractele ce au ca obiect achiziţiile publice de bunuri, servicii sau lucrări;
24) Întocmeşte referate de specialitate în vederea elaborării proiectelor de dispoziţii ale primarului şi de hotărâri ale consiliului local, specifice activităţii compartimentului; 25) Colaborează cu toate compartimentele primăriei precum şi cu instituţiile şi serviciile din subordinea consiliului local;
26) Colaborează cu diverse instituţii, precum: Ministerul Finanţelor Publice; Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş; Administraţia Financiară Buziaş;
27) Participă la şedinţele comisiilor de specialitate ale consiliului local, prezentând situaţiile cerute de membrii acestora;
28) Prezintă rapoarte despre activitatea serviciului solicitate de primar, consiliul local, direcţia de finanţe, prefectură, consiliul judeţean;
29) Rezolvă corespondenţa în termenul prevăzut de lege;
30) Arhivează şi inventariază pe termene de păstrare, conform Nomenclatorului arhivistic documentele create la nivelul compartimentului.
Art.31.2. Biroul taxe şi impozite
1) Organizează, îndruma şi urmăreşte: primirea, verificarea, operarea în baza de date şi arhivarea declaraţiilor de impunere pentru impozite şi taxe locale;
2) Organizează activitatea de eliberare a certificatelor fiscale privind impozitele şi taxele locale;
3) Analizează, după fiecare termen de plată, pe baza evidenţei analitice, lista debitorilor persoane fizice şi juridice, care înregistrează restanţe la plata impozitelor şi taxelor locale şi începe procedura de recuperare a creanţelor bugetare în conformitate cu prevederile legale;
4) Verifică şi avizează efectuarea compensărilor şi restituirilor de impozite şi taxe;
5) Verifică şi analizează dosarele depuse de contribuabili, persoane fizice şi juridice conform legislaţiei în vigoare, prin care se solicită acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale şi întocmeşte raportul de specialitate pe care îl înaintează spre aprobare consiliului local;
6) Stabileşte şi aplică măsurile ce se impun pentru iniţierea unor acţiuni referitoare la respectarea disciplinei financiare, descoperirea, impunerea şi atragerea de venituri suplimentare la bugetul local, inclusiv prin măsuri de executare silită a unităţilor şi persoanelor care nu‐şi achită în termen obligaţiile fiscale;
7) Organizează arhivarea şi păstrarea dosarelor fiscale şi a celorlalte documente referitoare la depunerea şi încasarea debitelor;
8) Înmânează în termenul legal, sub semnătură, a înştiinţărilor de plată către contribuabili;
9) Înregistrează zilnic debitele şi încasările în extrasele de rol;
10) Aplică măsurile de execuţie silită prevăzute de lege în cazul contribuabililor care nu şi‐au achitat obligaţiile fiscale la termenele legale întocmeşte note de constatare şi procese verbale cu ocazia verificărilor efectuate în teren în scopul încasării impozitelor, taxelor şi altor creanţe cuvenite bugetului de stat sau local, definitivează şi depune în termen la operator rol dosarele contribuabililor consideraţi insolvabili în vederea obţinerii aprobărilor legale pentru trecerea în evidenţa specială;
11) Efectuează verificări cel puţin o dată pe an la contribuabilii înregistraţi în evidenţa specială în scopul unei eventuale reactivări, încasarea sumelor datorate de la contribuabili se va face respectând următoarea ordine de prioritate:
a ‐ restanţe şi majorări din anul precedent;
b ‐ restanţe şi majorări din anul în curs în ordinea termenelor de plată;
c ‐ impozite curente a căror scadenţa nu a expirat;
12) Identifică persoanele care exercită clandestin activităţi producătoare de venit sau care poseda bunuri impozabile nedeclarate, întocmind note de constatare pe care le poseda operatorul de rol şi conducerii unităţii;
13) Colaborează cu celelalte compartimente ale Primăriei, cu societăţile bancare şi cu alte instituţii, în vederea încasării impozitelor şi taxelor locale datorate de contribuabilii persoane juridice;
14) Aduce la cunoştinţa conducerii şi informează organele abilitate ori de câte ori constată fapte care constituie infracţiuni conform prevederilor legale;
15) Îndeplineşte orice alte atribuţii rezultate din Hotărârile Consiliului Local Tormac şi din dispoziţiile primarului;
Art.31.3. Casierie
1) Încasează de la contribuabili impozitele, taxele, cheltuielile de judecată, despăgubirile şi alte creanţe ce se cuvin bugetului de stat şi local;
2) Emite chitanţa fiscală pentru sumele încasate de la contribuabili pe baza imprimatelor sau a programelor informatice specifice puse la dispoziţie pe linie fiscală, cu respectarea criteriilor şi condiţiilor prevăzute de instrucţiunile Ministerului de Finanţe;
3) Înscrierea zilnică a sumelor încasate în borderourile desfăşurătoare pe sursele clasificaţiei bugetare a veniturilor şi predarea borderourilor respective odată cu depunerea sumelor încasate;
4) Depunerea numeralului rezultat din încasări la Trezorerie cu respectarea plafonului de casă şi a termenului legal;
5) Respectarea cu stricteţe a normelor legale privind derularea gestiunii de casă, păstrarea numerarului în casa de bani şi într‐un birou prevăzut cu încuietori şi grilaj metalic. În cazul în care s‐a constatat lipsa de numerar sau apar indicii că s‐a forţat uşa biroului sau casa de bani se sesizează imediat conducerea şi organul de politie local. În acelaşi mod se va proceda şi în cazul sustragerii (lipsei) de chitanţiere sau documente justificative;
Art.32. Atribuţiile de administraţie publică în sarcina compartimentului de asistenţa socială;
1) Efectuează anchete sociale cu privire la: modul de întreţinere, creştere şi educare a copiilor care urmează a fi încredinţaţi unuia din părinţi în caz de divorţ; situaţia materială a unor condamnaţi care solicită amânarea sau întreruperea executării pedepsei din motive familiale; persoanele care urmează a fi expertizate psihiatric de o comisie a Institutului de Medicina Legală, în vederea punerii sub interdicţie, şi în alte cazuri;
3) Întocmeşte lucrări şi propuneri de măsuri pentru ocrotirea minorilor, a persoanelor lipsite de capacitate de exerciţiu, ori cu capacitate restrânsa, precum şi a persoanelor capabile, aflate în neputinţa de a‐şi apăra singure interesele;
4) Întreţine relaţii de colaborare cu diferite compartimente din cadrul Primăriei;
5) Colaborează pentru realizarea activităţii cu terţe instituţii.
6) În aplicarea prevederilor Legii nr.416/2001 ‐ actualizată ‐ privind venitul minim garantat şi a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.010 din 9 august 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare:
‐ înregistrează şi soluţionează cererile de solicitare a ajutorului social, în termen legal.
‐ întocmeşte anchete sociale pentru acordarea/neacordarea ajutorului social, în termen legal;
‐ stabileşte dreptul la ajutor social, cuantumul acestuia şi data efectuării plaţii ajutorului social;
‐ urmăreşte îndeplinirea de către beneficiarii de ajutor social a obligaţiilor ce revin;
‐ modifică cuantumul ajutorului social, suspenda şi încetează plata ajutorului social, conform Hotărârii Consiliului Local, de aplicare a legislaţiei în domeniu;
‐ efectuează periodic noi anchete sociale în vederea respectării condiţiilor care au stat la baza acordării ajutorului social;
‐ înregistrează şi soluţionează pe bază de anchetă socială cererile de acordare a ajutoarelor de urgenţă.
‐ transmite în termen legal la Agenţia de Prestaţii Sociale Situaţiile statistice privind aplicarea Legii nr.416/2001;
‐ întocmeşte situaţia privind persoanele şi familiile marginalizate social şi stabileşte măsuri individuale în vederea prevenirii şi combaterii marginalizării sociale;
7) În aplicarea OG nr. 57 din 30 august 2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice:
‐ asigură acordarea, încetarea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne beneficiarilor de ajutor social în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;
8) În aplicarea prevederilor Legii nr.61/1993 ‐ actualizată ‐ privind alocaţia de stat pentru copii:
‐ primeşte cererile pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copiii preşcolari precum şi actele doveditoare din care rezultă îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a acestui drept;
‐ întocmeşte şi înaintează A.J.P.S. Timiş borderoul privind situaţia cererilor înregistrate pentru acordarea alocaţiei de stat;
‐ primeşte cererile şi propune A.J.P.S. pe bază de anchetă socială schimbarea reprezentantului legal al copilului şi plata alocaţiei de stat restantă;
9) În aplicarea prevederilor privind alocatia pentru sustinerea familiei :
‐ primeşte cererile şi declaraţiile pe propria răspundere depuse de familiile care au în întreţinere copii în vârstă de până la 18 ani;
‐ verifică prin anchete sociale îndeplinirea de către solicitanţi a condiţiilor de acordare a alocaţiei pentru susţinerea familiei;
‐ propune pe bază de referat Primarului acordarea / neacordarea prin dispoziţie, după caz, a alocaţiei pentru susţinerea familiei;
‐ efectuează periodic anchete sociale în vederea urmăririi respectării condiţiilor de acordare a dreptului de acordare a alocaţiei pentru susţinerea familiei;
‐ propune pe baza de referat Primarului modificarea, încetarea prin dispoziţie, după caz, a alocaţiei pentru susţinerea familiei;
‐ întocmeşte şi transmite la A.J.P.S. Timiş: Borderoul privind cererile noi de acordare a alocaţiei pentru susţinerea familiei aprobate prin dispoziţia primarului împreună cu cererile şi dispoziţiile de aprobare ale primarului; Borderoul privind suspendarea sau după caz, încetarea dreptului de acordare a alocaţiei.
‐ comunică familiilor beneficiare dispoziţia primarului de acordare / respingere / modificare / încetare a dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei;
10) în aplicarea prevederilor Legii nr.448/2006 cu modificările şi completările ulterioare:
‐ verifică prin ancheta socială îndeplinirea condiţiilor de acordare a indemnizaţiei cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav precum şi adultului cu handicap grav sau reprezentantului sau legal şi propune după caz, acordarea sau neacordarea indemnizaţiei.
11) În aplicarea prevederilor Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, ale prevederilor H.G.nr.90/2003 pentru aprobarea Regulamentului‐cadru de organizare şi funcţionare a serviciului public de asistenţă socială, ale O.G. nr.68/2003 cu modificările ulterioare, ale H.G. nr.886/2000 pentru aprobarea grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice şi ale Ordinului nr.491/180/2003 al ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului muncii şi solidarităţii sociale pentru aprobarea grilei de evaluare medico‐socială a persoanelor care se internează în unităţi de asistenţă medico‐sociale:
‐ identifică şi întocmeşte evidenţa persoanelor vârstnice aflate în nevoie;
‐ consiliază şi informează asupra situaţiilor de risc social, precum şi asupra drepturilor sociale ale persoanelor vârstnice vulnerabile în faţa necesităţilor vieţii cotidiene;
‐ stabileşte măsuri şi acţiuni de urgenţă în vederea reducerii efectelor situaţiilor de criză;
12) În aplicarea prevederilor Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, ale prevederilor Codului Familiei, ale prevederilor Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările ulterioare, Ordinul nr. 288 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului:
‐ monitorizează şi analizează situaţia copiilor din unitatea administrativ‐teritorială, precum şi modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor şi informaţiilor relevante;
‐ identifică, copiii lipsiţi în mod ilegal de elementele constitutive ale identităţii lor sau de unele dintre acestea şi ia de urgenţă toate măsurile necesare în vederea stabilirii identităţii lor în colaborare cu instituţiile competente;
‐ identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii pentru prevenirea separării copilului de familia sa întocmind planul de servicii pe care îl supune primarului spre aprobare prin dispoziţie;
‐ asigură şi urmăreşte aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a consumului de alcool şi droguri, de prevenire şi combatere a violenţei în familie, precum şi a comportamentului delincvent;
‐ urmăreşte evoluţia dezvoltării copilului şi modul în care părinţii acestuia îşi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc obligaţiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură de protecţie specială şi a fost reintegrat în familia sa întocmind raporturi lunare pe o perioada de minim 3 luni;
‐ colaborează cu direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în domeniul protecţiei copilului şi transmit acesteia toate datele şi informaţiile solicitate din acest domeniu;
‐ colaborează cu unităţile de învăţământ în vederea depistării cazurilor de rele tratamente, abuzuri sau de neglijare a copilului în vederea luării măsurilor ce se impun;
‐ colaborează cu colectivitatea locală în vederea identificării nevoilor comunităţii şi soluţionării problemelor sociale care privesc copiii.
13) Verifică prin ancheta socială îndeplinirea de către solicitanţi a condiţiilor legale privind încadrarea acestora în funcţia de asistent personal şi propune aprobarea, după caz, respingerea cererii persoanei care solicită angajarea în funcţia de asistent personal al persoanei cu handicap grav;
14) Verifică periodic, la domiciliul asistatului activitatea asistentului personal al persoanei cu handicap grav.
15) Întocmeşte referatul constatator în urma verificărilor periodice efectuate şi propune după caz, menţinerea, suspendarea sau încetarea contractului de muncă al asistentului personal al persoanei cu handicap grav;
16) Avizează rapoartele semestriale de activitate întocmite de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav, privind activitatea si evoluţia stării de sănătate şi handicap, a persoanelor asistate;
17) Întocmeşte anchetele sociale pentru copiii cu handicap grav care au angajat asistent personal în vederea re‐expertizării şi încadrării într‐un grad de handicap.
Art.33. Atribuţiile de administraţie publică în sarcina compartimentului urbanism:
1) gestionează Planul Urbanistic General (P.U.G.) al Comunei Tormac;
2) iniţiază şi propune spre aprobarea Consiliului Local proiecte de hotărâri la nivel de Planuri Urbanistice Zonale (P.U.Z.) şi Planuri Urbanistice de Detaliu (P.U.D.);
3) asigură prezentarea şi promovarea documentaţiilor urbanistice la nivel de Planuri Urbanistice Zonale (P.U.Z.) şi Planuri Urbanistice de Detaliu (P.U.D.);
4) participă la rezolvarea reclamaţiilor şi a sesizărilor persoanelor fizice sau juridice referitoare la domeniul (obiectul) de activitate;
5) emite în baza documentaţiilor de urbanism, aprobate de organele competente, certificate de urbanism şi autorizaţii de construire, conform competenţelor;
6) identifică posibilităţi şi avansează propuneri pentru dezvoltarea urbanistică a comunei;
7) urmăreşte realizarea lucrărilor de construcţii autorizate, verifică în teren declaraţia de începere a lucrărilor, asigurând reprezentare la recepţia de finalizare a lucrărilor respective;
8) participă la şedinţele Consiliului local, la Comisia de amenajarea teritoriului, urbanism, juridică şi de disciplină şi asigură informaţiile solicitate;
9) întocmeşte şi prezintă materiale, rapoarte referitoare la activitatea compartimentului;
10) colaborează cu toate compartimentele din cadrul instituţiei, implicate în activitatea de urbanism;
11) emite în baza Legii 453/2001 şi a regulamentului de publicitate nr. 107/2001 certificate de urbanism, autorizaţii de construire, avize (panouri publicitare mobile ‐ pliante, bannere, panouri montate pe vehicule special montate, grafică cu autocolante pe geam ‐ vitrine peste 1mp), pentru firme şi reclame publicitare;
12) execută în permanenţa controale privind respectarea disciplinei în construcţii;
13) controlează respectarea normelor privind autorizarea construcţiilor;
14) rezolvă şi răspunde în scris la sesizările şi audienţele cetăţenilor referitoare la semnalarea cazurilor de abatere privind disciplina în construcţii;
15) acţionează pentru prevenirea cazurilor de indisciplină în construcţii prin avertizarea cetăţenilor care intenţionează să execute lucrări fără obţinerea prealabilă a avizelor şi autorizaţiilor de construcţii;
16) verifică şi ia măsurile care se impun privind obligaţiile şantierelor de construcţii în conformitate cu prevederile Legii 50/1991, modificată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii modificată şi completată prin Legea 453/2001, Legea 401/2003;
17) participă împreună cu alte organe specializate la verificarea amplasării construcţiilor provizorii de pe domeniul public, luând masuri legale ce se impun (amendă, desfiinţare, demolare);
18) întocmeşte somaţii şi procese‐verbale de contravenţie persoanelor fizice sau juridice care încalcă prevederile legale privind disciplina în construcţii, informând, acolo unde este cazul, Inspecţia de Stat în Construcţii;
19) în colaborare cu organele de poliţie şi alte servicii publice trece la executarea în baza hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile investite cu titlu executoriu, privind cazurile de încălcare a prevederilor Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii modificată şi completată prin Legea 453/2001, Legea 401/2003;
20) întocmeşte referate de specialitate în vederea elaborării proiectelor de dispoziţii ale Primarului şi de hotărâri ale Consiliului Local specifice activităţii serviciului;
21) Colaborează pentru realizarea activităţii cu diferite instituţii.
Art.34. Atribuţiile de administraţie publică în sarcina compartimentului agricol şi de fond funciar:
1) analizează cererile formulate pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului prezentând propuneri pentru rezolvarea lor, în conformitate cu prevederile Legilor fondului funciar;
2) cu avizul comisiei locale de fond funciar eliberează documentaţiile de punere în posesie a solicitanţilor, în vederea eliberării titlurilor de proprietate emise în baza legilor fondului funciar;
3) completează planurile cadastrale şi registrul cadastral cu terenurile redobândite prin sentinţe judecătoreşti, prin dispoziţiile Primarului şi prin titlurile de proprietate obţinute în baza legilor fondului funciar;
4) participă la expertize tehnice ale Judecătoriei atunci când există solicitare;
5) eliberează adeverinţe care atestă dreptul de proprietate sau folosinţă asupra terenurilor;
6) identifică, măsoară terenurile şi pune în posesie proprietarii acestor terenuri;
7) întocmeşte liste, anexe cu persoanele îndreptăţite să li se atribuie teren conform legilor fondului funciar; înaintează Comisiei judeţene contestaţiile cu privire la modul de aplicare a legilor fondului funciar;
8) în urma validării lucrărilor de către comisia judeţeană, participă împreună cu membrii comisiei locale la punerea în posesie a persoanelor îndreptăţite să primească terenuri;
9) întocmeşte procese ‐ verbale de punere în posesie;
10) propune comisiei locale şi întocmeşte documentaţia necesară în vederea depunerii proceselor‐vebale de punere în posesie, la comisia judeţeană cu privire la fişele de punere în posesie la care se constată modificări între suprafaţa validată şi suprafaţa măsurată în teren.
11) ţine evidenţa hotărârilor comisiei judeţene, privind modificările poziţiilor validate în anexe, întocmind un opis al acestor hotărâri şi operează modificările în anexe.
12) ţine evidenţa fişelor de punere în posesie întocmite şi a titlurilor de proprietate eliberate, înmânează titlurile de proprietate la persoanele îndreptăţite.
13) întocmeşte şi ţine evidenţa planurilor parcelare la nivel de comună.
14) Răspunde în termen legal sesizărilor cetăţenilor, privind activitatea de fond funciar;
15) Înaintează Direcţiei Judeţene de Statistică rapoartele statistice în materie;
16) Completează şi ţine la zi datele din registrul agricol;
17) Efectuează sondaje la gospodăriile populaţiei privind sinceritatea datelor declarate de capul gospodăriei;
18) Eliberează certificatele de producător agricol;
19) Eliberează adeverinţele de spaţiu pentru cetăţenii înscrişi în registrul agricol;
20) Eliberează alte adeverinţe din registrul agricol;
21) Întocmeşte situaţii centralizatoare referitoare la numărul gospodăriilor populaţiei, terenurilor din proprietate pe categorii de folosinţă, suprafeţele cultivate şi producţia obţinută, efectivele de animale (din speciile: bovine, porcine, ovine, cabaline) şi familiile de albine, mijloace de transport şi maşini agricole;
22) Informează cetăţenii despre obligaţiile ce le revin cu privire la registrul agricol;
23) Aduce la îndeplinire prevederile legilor speciale din domeniul agriculturii (declararea culturilor, sprijinul producătorilor agricoli, etc.)
24) Participă la audienţele ţinute de primar, viceprimar, asigură detalii specifice problemelor solicitate de persoana audiată;
25) Colaborează la redactarea proiectelor de dispoziţii şi hotărâri specifice compartimentului;
26) Întocmeşte referate de specialitate în vederea elaborării proiectelor de dispoziţii ale Primarului şi de hotărâri ale Consiliului Local specifice activităţii compartimentului;
Art. 35. Atribuţiile în sarcina compartimentului de dezvoltare locală:
Art. 35.1. Atribuţiile promotorului local:
‐ iniţiază şi facilitează procesul de elaborare a strategiei locale de dezvoltare;
‐ conlucrează cu toate compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al
primarului pentru atragerea de fonduri extrabugetare la bugetul local prin elaborarea de proiecte;
‐ implementează proiectele câştigate;
‐ creşte vizibilitatea comunei (realizează şi actualizează pagina de internet cu informaţii despre comună şi oportunităţile de investiţii);
‐ identifică şi încheie parteneriate/acorduri de colaborare cu parteneri locali, regionali şi internaţionali cu scopul de a stimula activităţi de dezvoltare locală şi activităţi de cooperare naţională şi internaţională;
‐ transmite mesajului comunităţii către decidenţii locali;
‐ informează membrii comunităţii cu privire la oportunităţi de finanţare adresate acestora şi asigură consultanţă de specialitate pentru aceştia;
Art. 35.2. Atribuţiile referentului de achiziţii publice:
În domeniul achiziţiilor publice îndeplineşte atribuţiile prevăzute de O.U.G. nr.34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări prin Legea nr.337/2006, H.G. nr.925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr.34/2006.
1) Asigură activitatea de informare şi de publicare privind pregătirea şi organizarea licitaţiilor, obiectul acestora, organizatorii, termenele, preţurile, precum şi alte informaţii;
2) Întocmeşte documentaţii, asigură secretariatul şi evidenţa pentru licitaţii de lucrări publice şi închirieri;
3) Organizează licitaţiile pentru concesionare şi închiriere;
4) Solicită, analizează şi tine evidenţa ofertelor de preţ:
5) Întocmeşte documentaţia pentru cazurile de încredinţare directă;
6) Controlează şi coordonează licitaţiile angajate pentru lucrări de reparaţii, întreţinere;
7) Răspunde de păstrarea dosarelor şi predarea acestora:
8) Propune componenţa comisiilor de licitaţii şi a comisiilor de evaluare; propune forma de licitaţii;
9) Stabileşte preţurile privind închirierile şi concesionările de terenuri;
10) Contribuie la întocmirea documentaţiei cu privire la organizarea de licitaţii şi pune la dispoziţia solicitanţilor datele referitoare la licitaţiile organizate;
11) Verifică depunerea documentelor necesare participării ofertanţilor la selectarea de oferte, sau la licitaţii, conform documentaţiilor licitaţiilor şi asigură secretariatul activităţii de licitaţii;
12) Organizează şi participă la selectarea ofertelor privind achiziţiile de bunuri şi de servicii şi a lucrărilor de investiţii;
13) Întocmeşte documentele privind clasificarea finală a ofertanţilor pe baza ofertelor financiare şi a calităţilor tehnice stabilite în documentele licitaţiei, sau prin apreciere directă, conform actelor normative în vigoare;
14) Negociază preţurile pentru achiziţiile de bunuri şi de servicii de la furnizorii unici;
15) Întocmeşte şi supune aprobării documentele de negociere;
16) Testează preţurile practicate pentru achiziţionarea de bunuri sau de servicii cu valori mici, pentru care ofertanţii refuză să prezinte în scris oferte de preţ, purtând semnătura şi ştampila acestora, le consemnează şi le supune aprobării conducerii Primăriei comunei Tormac;
17) Ţine legătura cu furnizorii din ţară pentru procurarea de oferte şi testarea preţurilor pentru achiziţiile de bunuri şi de servicii;
18) Difuzează documentele de negociere aprobate precum şi valorile de contractare pentru produsele licitate şi adjudecate;
19) Întocmeşte notele de comandă pentru bunurile şi serviciile adjudecate;
20) Participă la încheierea contractelor pe baza proceselor verbale şi a hotărârilor de licitaţii;
21) Colaborează cu serviciile interesate şi face propuneri de licitaţii, conform legislaţiei în vigoare, pe care le propune aprobării Consiliului Local;
22) Colaborează cu alte servicii în rezolvarea problemelor legate de licitaţii;
23) Pune la dispoziţia comisiilor de specialitate cererile repartizate biroului şi urmăreşte îndeplinirea atribuţiilor rezultate în urma şedinţelor de comisii;
24) Urmăreşte şi asigură rezolvarea cererilor, a scrisorilor cetăţenilor şi ale agenţilor economici;
25) Respectă prevederile legale privind păstrarea confidenţialităţii documentelor de licitaţii şi a securităţii acestora;
26) Ţine evidenţa ofertelor şi a contractelor încheiate;
27) Înştiinţează ofertanţii privind rezultatele licitaţiilor şi a selectărilor de oferte;
28) Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin acte normative sau încredinţate de autoritatea deliberativă şi executivă.
29) Elaborează programului anual al achiziţiilor publice, pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul autorităţii contractante;
30) Urmăreşte modificările legislative din domeniu, participă la cursuri de instruire şi formare în domeniul achiziţiilor publice prin dispoziţia primarului.
Art. 35.3. Atribuţiile referentului cultural:
1) Asigură, în limitele competenţelor stabilite de lege, condiţiile necesare pentru petrecerea timpului liber al cetăţenilor, prin organizarea şi desfăşurarea de activităţi culturale, artistice, de agrement, precum şi de activităţi cu caracter ştiinţific;
2) Colaborează cu instituţii de cultură de pe raza administrativ‐teritoriala a judeţului Timiş, cu instituţii de sport şi tineret, în scopul realizării în comun de acţiuni diversificate pentru petrecerea timpului liber al cetăţenilor;
3) Răspunde de asigurarea materialelor decorative necesare organizării şi desfăşurării manifestărilor, acţiunilor, evenimentelor oficiale şi a celor de tradiţie din comuna Tormac.
4) Asigură educaţia permanentă şi formarea profesională continuă de interes comunitar în afara sistemelor formale de educaţie;
5) Răspunde de conservarea , cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi punerea în valoare a culturii tradiţionale şi patrimoniului cultural imaterial;
6) Colaborează la susţinerea expoziţiilor temporare sau permanente, la elaborarea de monografii, editării de cărţi şi publicaţii de interes local, cu caracter cultural sau tehnicoştiinţific;
7) Promovează turismul cultural de interes local;
8) Organizează cursuri de educaţie civică, de educaţie permanentă şi formare profesională continuă;
9) Identifică programe şi/sau proiecte de finanţare pentru specificul activităţii aşezământului cultural şi împreună cu bibliotecarul şi promotorul local întocmesc dosarele de candidatură şi aplică la aceste programe;
10) Elaborează proiecte şi/sau programe cultural‐artistice şi de educaţie permanentă, analizează fezabilitatea acestora şi pregăteşte implementarea lor;
11) Asigură derularea fiecărei etape în conformitate cu graficul prestabilit, având în vedere satisfacerea cerinţelor beneficiarilor;
12) Elaborează până la 30 noiembrie a fiecărui an agenda culturală a activităţilor culturale pe anul următor şi o propune spre aprobare consiliului local;
13) Iniţiază relaţii profesionale cu persoanele interesate să participe la programele derulate în cadrul aşezământului cultural;
14) Orientează persoanele interesate spre activităţile cele mai indicate, în funcţie de domeniul de interes al acestora şi aptitudinile demonstrate;
15) Integrează beneficiarii în colectivele de lucru, pe baza opţiunilor formulate;
16) Furnizează toate informaţiile şi explicaţiile necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţilor incluse în grafic;
Art. 35.4. Atribuţiile bibliotecarului:
1) Primeşte şi recepţionează împreuna cu delegatul Consiliului local cărţile şi publicaţiile primite indiferent din ce sursă;
2) Execută operaţiunile de evidenţă primară şi individuală pentru toate publicaţiile primite confirmă primirea şi înregistrarea materialelor primite;
3) Ţine evidenţa publicaţiilor periodice primite prin abonament şi introduce în evidenţa bibliotecii la sfârşitul fiecărui an titlurile periodice primite de la Biblioteca judeţeană;
4) Păstrează şi arhivează actele publicaţilor primite şi scăzute în dosare separate şi împreună cu şeful serviciului financiar contabil operează în fişa centralizatoare;
5) Face periodic propuneri pentru scoaterea din inventar a publicaţiilor degradate ori depăşite moral;
6) După obţinerea aprobării operează scoaterea din inventar în evidenţele proprii;
7) Organizează documentele bibliotecii şi asigură întreţinerea şi conservarea acestora conform normelor şi posibilităţilor materiale de care dispune respectându‐se cerinţele de eliberat;
8) Efectuează periodic conform normelor, verificarea fondului de carte;
9) Execută operaţiunile de descriere bibliografică şi clasificarea documentelor din bibliotecă în conformitate cu normele legale în vigoare; serveşte cititorii din localitate cu publicaţiile de care dispune, fie prin împrumut la domiciliu, fie prin consultarea lor în incinta bibliotecii;
10) Efectuează înscrierea cititorilor la bibliotecă pe baza actelor de identitate personale sau ale părinţilor în cazul minorilor;
11) Înregistrează în fişele de lectură ale cititorilor “împrumuturile şi restituirile de carte iar în registrul de evidenţă zilnică a activităţii completează zilnic întreaga activitate desfăşurată;
12) Ţine evidenţa documentelor trimise şi primite, prin împrumut, de bibliotecar şi ia măsuri de recuperare a acestora;
13) Întocmeşte în termen legal formele de recuperare a cărţilor şi publicaţiilor împrumutate,
de la cititorii restanţieri şi le Înaintează Consiliului local spre recuperare ori executarea silită;
14) Organizează acţiuni de popularizare a cărţii la sediu ori în afara sediului bibliotecii, singură ori în colaborare cu alte persoane ori instituţii, accentul fiind pus pe activitatea specifică bibliotecii şi cărţii;
15) Întocmeşte programe de activitate ale bibliotecii, anuale şi trimestriale, iar după avizarea lor trimite un exemplar la biblioteca judeţeana Timiş;
16) Întocmeşte darea de seamă statistică privind activitatea bibliotecii;
17) Se preocupă permanent pentru perfecţionarea pregătirii profesionale şi participă la programele de perfecţionare ordonate;
18) Organizează dezbateri literare la evenimente istorice şi literare cu cititorii de vârsta şcolară şi alţi interesaţi;
19) Propune primarului constituirea prin dispoziţie a Consiliului ştiinţific cu rol consultativ în dezvoltarea colecţiilor în domeniul cercetării ştiinţifice şi al activităţilor culturale.
Art.36. Atribuţiile de administraţie publică în sarcina compartimentului gospodărire comunală, salubrizare şi S.V.S.U.:
‐ organizează şi asigură efectuarea curăţeniei în sediul primăriei;
‐ asigura încălzirea corespunzătoare a birourilor şi ia masuri de prevenire a incendiilor în afara prezenţei personalului în primărie;
‐ asigură curieratul primăriei;
‐ menţine integritatea şi calitatea bunurilor din cadrul primăriei;
‐ asigură rezolvarea problemelor ce apar pe linie de mecanică, lăcătuşerie şi instalaţii din cadrul primăriei;
‐ verifică exploatarea şi întreţinerea străzilor, drumurilor, podurilor şi trotuarelor, sistemului de canalizare a apelor pluviale;
‐ asigură amenajarea şi întreţinerea zonelor verzi, a parcurilor şi grădinilor publice, a terenului de sport, şi a terenurilor de joacă pentru copii;
‐ răspunde de întreţinerea, administrarea şi exploatarea Pieţei agroalimentare şi obor;
‐ răspunde de instalarea, întreţinerea şi funcţionarea sistemelor de semnalizare a circulaţiei în vederea asigurării traficului rutier, precum şi de sistemul de iluminat public;
‐ propune executarea de reparaţii curente şi reabilitare a fondului locativ aflat în proprietatea comunei;
‐ face propuneri pentru stabilirea taxelor şi tarifelor pentru serviciile de gospodărie comunală, cu respectarea reglementarilor în vigoare;
‐ supraveghează din punct de vedere tehnic lucrările de executare a reparaţiilor şi investiţiilor aprobate, răspunde de buna realizare şi de recepţia acestora;
‐ coordonează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor şi de respectare a normelor de apărare împotriva incendiilor la nivelul instituţiei.
‐ desfăşoară activităţi de informare şi instruire privind cunoaşterea regulilor şi măsurilor de prevenire şi apărare împotriva incendiilor;
‐ verifică modul de aplicare a normelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor şi măsurilor care privesc apărarea împotriva incendiilor, în sectorul de competenţă;
‐ ţine evidenţa mijloacelor de transport, a tehnicii de construcţii şi a altor bunuri rechiziţionabile potrivit legislaţiei în vigoare, înaintează la termen situaţiile solicitate în acest sens;

CAPITOLUL VI

ATRIBUŢIILE CABINETULUI PRIMARULUI
În cadrul aparatului funcţionează distinct un Cabinet Primar format din un consilier al Primarului angajat pe perioadă determinată, potrivit legii, pe perioada mandatului primarului.
Art. 37. În domeniul resurselor umane:
1) Centralizează lunar fişa colectivă de prezenţă a personalului aparatului de specialitate al primarului;
2) Centralizează planificarea concediilor de odihnă a personalului din aparatul propriu şi urmăreşte efectuarea acestora potrivit programului;
3) Ţine evidenţa şi înregistrează declaraţiile de avere şi cele de interese ale a salariaţilor;
Art.38. În domeniul registraturii şi secretariatului:
1) Înregistrează corespondenţa şi asigură distribuirea acesteia, potrivit procedurilor interne;
2) Urmăreşte rezolvarea în termenul legal al corespondenţei;
3) Se preocupă de buna primire a cetăţenilor şi ascultă solicitările acestora;
4) Oferă cetăţenilor, verbal sau pe suport scris, informaţiile necesare în vederea întocmirii dosarelor pentru obţinerea documentelor solicitate;
5) Acordă consultanţă cetăţenilor în vederea rezolvării problemelor a căror rezolvare intră în atribuţiile Primăriei şi ale Consiliului Local;
6) Întreţine, actualizează şi realizează postere sau alte tipărituri, cu cele mai importante informaţii pe care le afişează pe panourile din incinta centrului;
7) Întreţine, actualizează, permanent bazele de date cu informaţii referitoare la adrese, telefoane, conducători şi competenţe ale instituţiilor, societăţilor şi asociaţilor de interes public din comună;
8) Preia mesajele, reclamaţiile, sesizările înregistrate la “‘telefonul cetăţeanului” le prezintă primarului şi le transmite serviciilor de specialitate spre rezolvare informând totodată cetăţenii despre modul de rezolvare a acestora;
9) Execută lucrări de multiplicare la aparatele de fotocopiat a diferitelor materiale;
10) Primeşte şi transmite mesaje prin telefon, staţia de emisie‐recepţie, fax şi prin e‐mail;
11) Asigură relaţia cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale;
12) Asigură activitatea de protocol.
13) Participă la toate manifestările sau activităţile la care este invitat oficial primarul comunei Tormac sau care sunt organizate de către acesta;
14) Pregăteşte delegaţiile oficiale sau delegaţiile în interes de serviciu ale primarului, rezervă şi achiziţionează bilete de transport, face rezervările în unităţile de cazare şi orice alte activităţi conexe acestora;
Art. 39. În domeniul comunicare şi relaţii publice
Atribuţiile de serviciu în domeniul comunicare şi relaţii se îndeplinesc cu respectarea prevederilor Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică şi ale Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public:
1) Să comunice din oficiu informaţiile de interes public prezentate într‐o formă accesibilă şi concisă care să faciliteze contactul persoanei interesate cu autoritatea publică;
2) Să publice şi să actualizeze pagina de internet a instituţiei care să cuprindă:
a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
b) structura organizatorică, atribuţiile compartimentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii;
c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii şi ale funcţionarului public responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
d) denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e‐mail şi adresa paginii de Internet;
e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
f) programele şi strategiile proprii;
g) lista cuprinzând documentele de interes public;
h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi gestionate potrivit legii;
i) modalităţi de contestare a dispoziţiilor şi deciziilor autorităţii publice în situaţia când o persoană se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.
3) Să rezolve solicitările privind informaţiile de interes public şi să organizeze funcţionarea punctului de informare‐documentare.
4) Să primească solicitările privind informaţiile de interes public (verbală sau scrisă) înregistrându‐le şi eliberând solicitantului confirmare scrisă cu data şi numărul de înregistrare a cererii;
5) Să realizeze o evaluare primară a solicitării stabilind dacă informaţia solicitată este o informaţie comunicată din oficiu, furnizată la cerere sau exceptată de la liberul acces:
a) dacă informaţia solicitată este deja comunicată din oficiu, informează solicitantul de îndată, dar nu mai târziu de 5 zile, despre acest lucru precum şi sursa unde poate fi găsită;
b) dacă informaţia solicitată nu este comunicată din oficiu, solicitarea se transmite compartimentului de specialitate din cadrul autorităţii publice, pentru a verifica dacă informaţia este exceptată de la accesul liber al cetăţenilor, potrivit legii;
c) dacă informaţia solicitată este identificată ca fiind exceptată de la accesul liber la informaţie, se asigură în termen de 5 zile de la înregistrare, informarea solicitantului despre acest lucru;
d) dacă informaţia nu este exceptată de la accesul liber al cetăţenilor, compartimentul de informare şi relaţii publice redactează răspunsul către solicitant împreună cu informaţia de interes public sau cu motivaţia întârzierii ori a respingerii solicitării; răspunsul se înregistrează şi se transmite persoanei interesate, pe suportul solicitat, în termen legal;
e) dacă solicitarea nu se încadrează în competenţele autorităţii publice locale, în termen de 5 zile de la primire compartimentul relaţii publice trimite solicitarea către instituţiile sau autorităţile competente şi informează solicitantul despre aceasta;
6) Să ţină evidenţa răspunsurilor şi a chitanţelor remise de solicitanţi privind plata costurilor de copiere a materialelor solicitate;
7) Să realizeze organizarea şi funcţionarea punctelor de informare‐documentare după cum urmează:
a) asigură publicarea informaţiilor si a documentelor publice ale autorităţii,
b) asigură disponibilitatea in format scris (la afişier, sub formă de broşuri sau electronic) a informaţiilor comunicate din oficiu;
c) organizează in cadrul punctului de informare‐documentare al instituţiei accesul publicului la informaţiile furnizate din oficiu;
8) Să întocmească anual un raport privind accesul la informaţiile publice care va cuprinde:
a) numărul total de solicitări de informaţii de interes public; numărul total de solicitări pe domenii de activitate;
b) numărul de solicitări rezolvate favorabil;
c) numărul de solicitări respinse;
d) numărul de solicitări adresate în scris:
‐ pe suport de hârtie
‐ pe suport electronic
e) numărul de solicitări adresate de persoane fizice;
f) numărul de solicitări adresate de persoane juridice;
g) numărul de reclamaţii administrative:
‐ rezolvate favorabil
‐ respinse
h) numărul de plângeri în instanţă.
‐ rezolvate favorabil
‐ respinse
‐ în curs de soluţionare
i) costurile totale ale compartimentului de informare şi relaţii publice;
j) sumele total încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes public solicitate;
k) numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare‐documentare;
Acest raport va fi adresat conducătorului autorităţii şi va fi făcut public, după care va fi colectat de autorităţile publice centrale, situaţiile centralizatoare vor fi transmise Ministerului Informaţiilor Publice.
9) Să identifice şi să actualizeze informaţiile de interes public care sunt exceptate de la
accesul liber, potrivit legii;
10) Să furnizeze reprezentanţilor mass media şi redacţiei ziarului local, prompt şi complet, orice informaţie de interes public care priveşte activitatea autorităţii sau instituţiei,
11) Elaborează şi supune aprobării programul de audienţe pentru public, astfel ca primarul comunei, viceprimarul şi secretarul să acorde audienţe fiecare in cate o zi pe săptămână;
12) Participă Ia ţinerea audienţelor, înregistrează problemele ridicate de cetăţeni, le transmite serviciilor cărora le‐au fost repartizate, urmăreşte ducerea lor la îndeplinire şi comunică rezultatele;
13) Primirea sesizărilor telefonice, înregistrarea, transmiterea lor şi urmărirea modului de rezolvare;
14) Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin acte normative sau încredinţate de autoritatea deliberativă şi executivă.

CAPITOLUL VII

CATEGORII DE ACTE UTILIZATE LA NIVELUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SI REGULILE DE ELABORARE, RESPECTIV, EMITEREA ACESTORA
Art.40. (1) Personalul din aparatul de specialitate al Primarului, emite, potrivit competentelor, patru categorii de acte:
a) acte juridice, prin care se creează, modifică sau sting drepturi şi/sau obligaţii;
b) acte de fundamentare prin care se descriu anumite situaţii care se ivesc şi care se înaintează factorilor de decizie;
c) acte de constatare prin care se consemnează o stare de fapt;
d) acte de comunicare, prin care se transmit mesaje sau informaţii;
(2) În funcţie de destinatarii lor, actele sunt externe, atunci când se adresează mediului social exterior instituţiei şi interne atunci când se adresează primarului sau viceprimarului, consilierilor, şefilor serviciilor sau funcţionarilor;
(3) De regulă, indiferent de natura lor, actele se exprimă în scris cu respectarea condiţiilor de formă stabilite prin reglementările în vigoare;
Art.41. La nivelul autorităţii publice locale se pot utiliza numai următoarele categorii de acte:
(1) Hotărârea consiliului, este actul juridic care se adopta prin vot, de şedinţa în plen a consiliului, în exercitarea atribuţiilor sale.
(2) Expunerea de motive a iniţiatorului se depune şi se înregistrează la Registratura generală, după care, primarul, prin rezoluţie, stabileşte compartimentul care va întocmi raportul de specialitate. Redactarea proiectului de hotărâre se va face de către iniţiator cu sprijinul secretarului. Primarul stabileşte şi termenele precum şi Comisia de specialitate care va analiză şi aviza proiectul. Proiectele de hotărâre nu pot fi supuse aprobării consiliului local fără avizul secretarului. Proiectul de hotărâre va fi însoţit de întreaga documentaţie de fundamentare şi va cuprinde întotdeauna numele iniţiatorului, numărul şi data înregistrării
proiectului la registratura generală, iar ultimul articol cu elementele concrete privind comunicarea sau publicarea.
(3) Hotărârile scrise, votate, se vor consemna într‐un registru special păstrat la secretar, numerotarea făcându‐se anual.
(4) Autenticitatea hotărârii se asigură prin semnarea de către consilierul care a condus şedinţa şi contrasemnarea de către secretar.
(5) Pe cale de excepţie, se pot utiliza şi hotărâri nescrise, dar numai pentru adoptarea ordinei de zi, a şedinţei, a procesului verbal si in cazurile când Consiliul local apreciază, prin vot, că nu este necesară o hotărâre scrisă. Hotărârile nescrise se vor consemna detaliat în procesul verbal al şedinţei.
(6) Dispoziţia Primarului este actul juridic prin care Primarul îşi exercită atribuţiile conferite de lege.
(7) Pot propune proiecte de dispoziţii, viceprimarul, secretarul şi contabilul.
(8) În ultimul articol al Dispoziţiei se fac precizări cu privire la comunicarea dispoziţiei şi modul de aducere la cunoştinţa publică în cazul dispoziţiilor cu caracter normativ.
(9) Dispoziţia Primarului se avizează pentru legalitatea de către secretar şi se înregistrează într‐un registru special numerotarea făcându‐se anual.
(10) Dispoziţia se emite întotdeauna în forma scrisă şi nu se confunda cu “dispoziţia” în sensul de ordin dat în virtutea puterii ierarhice.
(11) Nota de serviciu ‐ este un act obligatoriu pentru destinatar, prin care viceprimarul şi secretarul îşi exercită puterea ierarhică în condiţiile prezentului regulament.
(12) Nota de serviciu se consemnează cu exactitate sub semnătura emitentului, care dintre funcţionarii din subordine, trebuie să realizeze o anumită activitate, în ce termen şi cu ce scop.
(13) Funcţionarul destinatar poate contesta Nota de serviciu la superiorul ierarhic care o poate confirma, modifica sau infirma.
(14) Notele de serviciu se consemnează într‐un registru special, păstrat de funcţionarul cu atribuţii în acest sens, numerotându‐se anual.
(15) Nota de serviciu se transmite destinatarului sub luare de semnătura, cu menţionarea datei pe copia care se păstrează la secretar sau funcţionarul cu atribuţii în acest sens.
(16) Nota de serviciu comunicată şi neinfirmată constituie probă pentru antrenarea răspunderii funcţionarului care o încalcă.
(17) Referatul este actul prin care orice funcţionar poate face o sesizare sau o solicitare în interesul serviciului.
(18) Toate referatele se înregistrează în registrul de intrare‐iesire.
(19) Raportul este actul prin care o comisie de specialitate, un compartiment din cadrul aparatului propriu sau un funcţionar îşi finalizează îndatoririle legale de fundamentare a unui act de decizie, potrivit prevederilor legale sau regulamentare, ori prezintă concluzii scrise cu privire la o problema, o activitate sau o situaţie încredinţată spre studiu analiză, urmărire, realizare sau verificare.
(20) Raportul se semnează întotdeauna de persoana autorizată şi se depune după caz, la registratura sau direct la autoritatea care la solicitat.
(21) Scrisoarea este actul prin care se comunică în exterior un mesaj sau o informaţie sau se răspunde la o scrisoare primită din exterior.
(22) Scrisorile se expediază sub semnătura primarului.
(23) Pe cale de excepţie, secretarul are obligaţia de a trimite scrisori Instituţiei Prefectului, dar numai pentru comunicarea actelor supuse controlului de legalitate, potrivit legii.
(24) În categoria scrisorilor, dar cu un regim special, determinat de reglementările în materie, se încadrează şi referatul de ancheta socială.
(25) Cererea este actul prin care orice funcţionar poate solicita Primarului rezolvarea unor probleme de ordin personal.
(26) Cererea se adresează Primarului sau şefului ierarhic, după caz, şi va fi semnată întotdeauna de solicitant.
(27) Cererile se depun întotdeauna la registratură şi urmează circuitul comun al corespondenţei.
(28) Certificatul de urbanism. Autorizaţia de construire/desfiinţare sunt acte specifice activităţii de urbanism, a căror regim este reglementat de legislaţia în vigoare.
(29) Actele financiar‐contabile sunt actele cu caracter specific, al căror regim este stabilit de legislaţia în materie.
(30) Procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei este actul cu regim special al cărui utilitate reiese din titulatura. Asigurarea şi gestionarea imprimatelor înseriate de procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se face de către contabilul Primăriei.
(31) Ordinul de deplasare este actul tipizat prin care se dispune executarea unei deplasări şi pe baza cărui se decontează cheltuielile, potrivit reglementarilor în materie. Ordinele de deplasare nesemnate, anterior deplasării, de către primar nu pot fi folosite pentru decontarea cheltuielilor.
(32) Foaia de parcurs este actul tipizat prin care se justifică potrivit reglementarilor în vigoare activitatea conducătorului auto. Foile de parcurs vor fi centralizate în Fişa de activitate zilnică a autovehiculului, prin grija conducătorului parcului auto.
(33) Copiile după documentele aflate în arhiva sunt actele prin care se reproduc conţinutul acestora şi se eliberează persoanelor îndreptăţite, potrivit prevederilor legale cu aprobarea primarului.

CAPITOLUL VIII

CIRCUITUL, URMĂRIREA CORESPONDENŢEI ŞI UTILIZAREA SIGIILOR
Art.42. Prin corespondenţă în sensul prezentului capitol, se înţelege totalitatea actelor care sunt primite de autoritatea locală, circulă în interiorul acesteia sau sunt expediate în exteriorul autorităţii locale.
Art.43. (l) Primirea şi expedierea corespondenţei se face de către funcţionarul care răspunde de registrul intrare‐ieşire, în urma încadrării lor în unul din următoarele categorii: acte cu regim obişnuit, petiţii, documente secrete.
(2) La înregistrare se aplică sus în colţul din dreapta a documentului pe prima pagina numărul de înregistrare.
(3) Cererile şi alte acte prezentate personal de către petiţionar se înregistrează, comunicându‐li‐se numărul de înregistrare.
(4) Primirea şi înregistrarea documentelor se face în fiecare zi la prezentarea actului de înregistrat.
(5) După înregistrare, corespondenţa primită este prezentată primarului în vederea stabilirii competenţei de rezolvare, prin rezoluţie.
(6) Corespondenţa adresată Primarului, viceprimarului sau secretarului care poartă pe plic menţiunea numelui, a funcţiei sau sintagma “personal”, “strict secret”, “strict personal ” sau “confidenţial” se desface doar de către aceştia.
(7) Corespondenţa cu rezoluţia Primarului se preia de către persoana care răspunde de înscrierea corespondenţei în registrul de intrare‐ieşire şi se distribuie pa bază de semnătura compartimentelor sau persoanelor pentru rezolvare, în termenul legal.
(8) Corespondenţa este considerată rezolvată dacă răspunsul însuşit şi semnat de persoana autorizată a fost expediat celui interesat, în termenul legal sau în termenul stabilit de către conducătorul unităţii prin rezoluţia de repartizare a corespondenţei.
(9) Toate petiţiile adresate Consiliului Local se înscriu de către persoana de care răspunde de înscrierea corespondenţei, într‐un registru special. La înscrierea în registru se atribuie număr de înregistrare, data şi se consemnează elementele cu privire la petent şi obiectul petiţiei.
(10) După înregistrare, petiţiile sunt prezentate primarului pentru a fi distribuite prin rezoluţii. Petiţia purtând rezoluţia primarului se preia de persoana desemnată pentru evidenţa petiţiilor şi se preda în aceeaşi zi pe baza de semnătura compartimentului sau persoanei căreia este repartizată spre soluţionare. În cazul în care din rezoluţie rezultă că problema prezentată intră în componenţa altei instituţii, petiţiile vor fi trimise în aceeaşi zi, prin registratură la instituţia respectivă, atrăgându‐se atenţia asupra rezolvării şi comunicării răspunsului în termen.
(11) Compartimentul sau salariatul căruia i s‐a repartizat spre rezolvare petiţia este obligată să o rezolve în termen legal de la data înregistrării ei.
(12) La registratură se va înscrie într‐o evidenţă specială electronică corespondenţa cu termen şi cu 5 zile înainte de expirarea termenului, secretarul va lua legătura cu persoanele cărora le‐a fost repartizată respectiva corespondenţă, spre soluţionare. Dacă se constată corespondenţă nerezolvată la termenul stabilit se întocmeşte un referat care se înaintează primarului.
(13) Corespondenţa de expediat se semnează de către primar.
(14) Înainte de expediere, corespondenţa se scade în registrul de intrare‐ieşire de la registratură, iar copia actului expediat se înapoiază celui care la întocmit spre păstrare, conform nomenclatorului.
(15) În anumite situaţii deosebite primarul, viceprimarul sau secretarul pot dispune ca anumite acte sa fie expediate cu confirmare de primire.
(16) Registrele cu evidenţa Hotărârilor şi Dispoziţiilor se deschid şi se încheie într‐un proces‐verbal semnat de secretar.
(17) Arhiva se constituie pe baza indicatorului termenelor de păstrare şi a nomenclatorului dosarelor, care se stabilesc prin Dispoziţia Primarului cu avizul Direcţiei Judeţene a Arhivelor Naţionale.
(18) În cazul când se înfiinţează noi compartimente de activitate, nomenclatorul‐indicator se completează în mod corespunzător cu denumirea acestora şi a actelor create, grupate de probleme şi termene de păstrare.
(19) Dosarele constituite în baza nomenclatorului se predau de către fiecare funcţionar la Arhiva Consiliului Local.
(20) Documentele din fiecare dosar se cos în copertă de carton fiind numerotate foile, sigilate şi parafate. La sfârşit se încheie un proces verbal.
(21) Predarea documentelor de către funcţionari la arhiva se face pe baza de inventare întocmite pe termene de păstrare a documentelor.
(22) Păstrarea documentelor se face în depozite special amenajate unde să nu mai fie depozitate şi alte materiale.
(23) Ţinerea evidentei arhivei se face în registru de evidenţă curentă.
(24) Arhiva se aşează în rafturi grupate pe compartimente de muncă, ani şi termene de păstrare.
(25) Selecţionarea documentelor aflate în arhivă se face anual de comisia de selecţionare care se constituie prin Dispoziţia Primarului.
(26) Sunt selecţionate documente cu termene de păstrare expirat.
(27) Inventarele dosarelor avizate de comisia de selecţionare pentru a fi eliminate sunt însoţite de un proces verbal semnat de membrii Comisiei şi aprobat de Primar care sunt înaintate la Direcţia judeţeană pentru Arhivele Naţionale pentru confirmare.
(28) După primirea confirmării, documentele se predau la unitatea de colectare a deşeurilor.
Art.44. (1) Sigiliul cu stema Consiliului local se păstrează de secretar şi se aplică doar pe Hotărârile Consiliului local.
(2) Sigiliul Primarului se păstrează şi se aplică de secretar pe dispoziţiile emise de primar, pe avize, pe autorizaţii şi certificate de urbanism.
(3) Sigiliul stării civile se păstrează de către ofiţerul de stare civilă şi se aplică pe actele de stare civilă.
Art.45. (1) Ştampila Consiliului local va fi păstrata de secretar şi va fi aplicată pe actele adresate de Consiliul local.
(2) Ştampila Primarului va fi păstrată de primar şi va fi aplicată pe actele adresate de Primar.

CAPITOLUL IX

DISPOZIŢII FINALE
Art.46. Toţi salariaţii au obligaţia de a manifesta o preocupare permanentă pentru păstrarea patrimoniului instituţiei şi a dotărilor, luând masuri de reducere la minim a cheltuielilor materiale.
Art.47. Salariaţii vor studia legislaţia specifică domeniului de activitate şi vor răspunde de aplicarea corectă a acesteia.
Art.48. Salariaţii au obligaţia de a pune la dispoziţia consilierilor locali informaţiile publice, necesare ducerii la îndeplinire a mandatului pentru care au fost aleşi.
Art.49. Drepturile şi îndatoririle salariaţilor sunt prevăzute în atribuţiile din Fişa postului, în Legea nr.188/1999, modificată şi completată, în Codul Muncii şi în Regulamentul Intern.
Art.50. Fişa postului va cuprinde atribuţiile şi responsabilităţile postului, din prezentul Regulament şi din necesităţile bunei funcţionări a instituţiei, în condiţiile personalului existent.
Art.51. (1) Normele şi regulile stabilite prin regulament se aplică tuturor salariaţilor din aparatul propriu de specialitate, din serviciile publice şi din instituţiile subordonate consiliului local, indiferent de durata contractului de muncă sau a raporturilor de serviciu şi funcţiile pe care le deţin.
(2) Prevederile prezentului regulament se aplică şi personalului detaşat, care are calitatea de funcţionar public sau personal contractual, precum şi persoanelor care asistă la şedinţele publice, invitate sau din proprie iniţiativă, organizate de primărie sau consiliul local.
Art.52. În exercitarea funcţiei publice pe care o deţin , funcţionarii publici vor respecta principiile şi condiţiile reglementate de Statutul funcţionarilor publici şi Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a funcţionarilor publici cu privire la îndatoriri, incompatibilitate, disciplină, competenţă, formare profesională etc.
Art.53. Personalului contractual se aplică prevederile Legii nr.53/2003, republicată, privind Codul Muncii.
Art.54. Prevederile prezentului regulament se consideră modificate de drept în momentul apariţiei de dispoziţii legale contrarii.
Art.55. Nerespectarea dispoziţiilor prezentului Regulament atrage răspunderea disciplinară, administrativă sau civilă a funcţionarului sau angajatului.
Art.56. Primarul în calitate de şef al aparatului de specialitate, răspunde de asigurarea respectării prezentului regulament.
Art.57. Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al primarului va fi actualizat ori de câte ori se va impune prin Dispoziţie de primar.
Art.58. Prevederile prezentului regulament se completează de drept şi cu alte prevederi ale actelor normative în vigoare, incidente activităţii Consiliului Local şi Primăriei comunei Tormac.
Art.59. Problemele legate de interpretarea prezentului regulament se soluţionează prin dispoziţie a primarului.
Art.60. (1) Prezentul regulament se aplică de la data aducerii la cunoştinţa tuturor compartimentelor aparatului de specialitate al primarului în şedinţă de lucru şi prin luarea la cunoştinţă prin semnătură privată.
(2) La data intrării in vigoare a prezentului Regulament, dispoziţiile vechiului Regulament de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tormac, îşi încetează aplicabilitatea.
(3) În cazul noilor angajaţi, în Contractul individual de muncă sau în dispoziţia de numire se va menţiona luarea la cunoştinţă de către aceştia a prevederilor prezentului regulament de organizare şi funcţionare.
Art.61. Regulamentul se afişează la sediul primăriei şi pe pagina de internet al primăriei.