Documente necesare
 • Cerere pentru eliberarea certificatului de urbanism – întocmită de orice persoană fizică sau juridică interesată, care va cuprinde: elementele de identificare a solicitantului, elemente de identificare a imobilului, numărul cadastral şi numărul de carte funciară a imobilului, adresa şi scopul solicitării
 • Dovada achitării taxei pentru C.U. (copie chitanţă)
 • CI.
 • Dovada titlului aspura imobilului, teren și/sau construcții – În copie legalizată, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel
 • Planul cadastral – planuri cadastrale/topografice, cu evidenţierea imobilelor în cauză, – pentru imobilele înscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan şi
 • Plan de situaţie şi plan încadrare în zonă – la una din scările 1:10000, 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:1500 (după caz) eliberat la cerere de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Mobiliară – în cazul imobilelor neînscrise în evidența de cadastru și publicitate imobiliară
 • Consimțământ
 • Pentru cazurile care fac obiectul art. 11, lit. n) din Legea 50/1991 rep. şi act., dosarul se va completa cu: – fotografii cu situaţia existentă – plan orizontal existent (releveu)/ după caz, plan apartamentare vizat OCPI – plan orizontal propus (noua funcţiune)
  Documente necesare
 • Cerere pentru eliberarea certificatului de urbanism – întocmită de orice persoană fizică sau juridică interesată, care va cuprinde: elementele de identificare a solicitantului, elemente de identificare a imobilului, numărul cadastral şi numărul de carte funciară a imobilului, adresa şi scopul solicitării
 •  
 • Dovada achitării taxei pentru prelungirea C.U. (copie chitanţă; se achita 30% din suma platită iniţial la certificatul de urbanism)
 • Cerificatul de Urbanism în original
 • Consimțământ
 •   NOTĂ: se solicită prelungirea valabilității certificatului de urbanism în termenul legal cu cel puțin 15 zile înaintea expirării acestuia.
  Documente necesare
 • Cerere pentru eliberarea autorizatiei de construire – întocmită şi semnată/ştampilată de titularul unui drept real asupra imobilului conf.L50/1991 republicata, care va cuprinde: elementele de identificare a solicitantului, elemente de identificare a imobilului, numărul cadastral şi numărul de carte funciară a imobilului, adresa şi scopul solicitării
 • Dovada achitării taxei pentru A.C. (copie chitanţă)
 • . Certificat de urbanism
 • Dovada titlului aspura imobilului, teren și/sau construcții – În copie legalizată, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel
 • Documentația tehnică – P.T., în două exemplare, elaborată în baza conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr. 1 la Lege 50/1991 act.
 • Avize şi acorduri ce rezultă din situaţia juridică din C.F.
 • Avize şi acorduri în funcţie de lucrarea de construire solicitată, cerute prin Certificatul de Urbanism
 • Studiile de specialitate, nota tehnică justificativă sau raportul de expertiză tehnică pentru lucrări de intervenţie la construcţii existente, raportul de audit energetic, raportul de expertiză a sistemelor tehnice, certificatul de performanţă energetică a clădirii, pentru lucrări de intervenţie în vederea creşterii performanţei energetice la clădiri şi/sau pentru lucrări de renovare majoră, precum şi studiul privind posibilitatea montării/utilizării unor sisteme alternative de producere a energiei, în cazurile prevăzute de legislaţia privind performanţa energetică a clădirilor şi în măsura în care prin auditul energetic al clădirii se stabileşte că acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, funcţional, economic şi al mediului înconjurător, solicitate prin certificatul de urbanism, în condiţiile legii
 • Raportul de audit energetic (După caz):
 • Pentru lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice la clădiri și/sau pentru lucrari de renovare majoră
 • Raportul de expertiză a sistemelor tehnice (După caz):
 • Pentru lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice la clădiri și/sau pentru lucrari de renovare majoră
 • Certificatul de performanță energetică al cladirii (După caz):
 • Pentru lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice la clădiri și/sau pentru lucrari de renovare majoră
 • Consimțământ
 • Documente necesare
 • Dovada titlului aspura imobilului, teren și/sau construcții – În copie legalizată, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel 
 • Memoriu tehnic – descrierea situaţiei existente  privind încadrarea în lege însoţite de planşe foto/notă tehnică justificativă pentru clădiri încadrate în risc seismic clasa 1 şi care prezintă pericol public 
 • Dovada depunerii solicităriii pentru eliberarea certificatului de urbanism 
 • După caz punctul de vedere al Direcţiei Judeţene pentru Cultură Timiş
 • Având în vedere prevedere alin (I) şi alin (2) al art. 17 al Ordinului 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii Ordinului 839/2009 În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (16) din Lege, autorizaţia de construire/desfiinţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie în primă urgenţă, obligatorii în cazuri de avarii, accidente tehnice, calamităţi naturale – cutremure, inundaţii, alunecări/prăbuşiri de teren sau altele asemenea – ori alte evenimente cu caracter excepţional, se emite imediat de către autoritatea administraţiei publice competente potrivit Legii. Documentaţiile tehnico-economice corespunzătoare fiecărei faze de proiectare urmează să fie elaborate şi aprobate pe parcursul sau la încheierea executării lucrărilor, cu respectarea avizelor, acordurilor şi punctului de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului, precum şi după caz a actului administrativ al acesteia, solicitate prin certificatul de urbanism emis, în condiţiile Legii, împreună cu autorizaţia de construire/desfiinţare. În cazul construcţiilor/instalaţiilor care prezintă pericol public, autorizaţia de construire se emite pentru executarea lucrărilor de intervenţie în primă urgenţă, pentru prevenirea/atenuarea sau reducerea globală a riscului de producere a efectelor riscurilor naturale – cutremure, inundaţii, alunecări de teren, tasări şi/sau prăbuşiri de teren etc. – ori antropice (explozii, incendii, avarii, alte accidente tehnice etc. – consolidarea/repararea elementelor structurale/nestructurale ale construcţiei – inclusiv prin introducerea unor elemente structurale suplimentare – în scopul evitării pierderilor de vieţi omeneşti sau rănirii grave a persoanelor, precum şi distrugerii unor bunuri materiale, culturale şi artistice de valoare. (2) În mod similar, potrivit prevederilor art. 7 alin. (16AI) din Lege, autorizaţia de construire se va emite în regim de urgenţă, pentru lucrările de intervenţie în primă urgenţă la construcţii monumente istorice, cu consultarea prealabilă a organismelor abilitate ale Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, precum şi pentru lucrările de consolidare la clădirile încadrate, prin raport de expertiză tehnică ori prin notă tehnică justificativă, în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public, în condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (10) din Lege.
  Documente necesare
 • Cerere pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare – întocmită şi semnată/ştampilată de titularul unui drept real asupra imobilului conf.L50/1991 republicata, care va cuprinde: elementele de identificare a solicitantului, elemente de identificare a imobilului, numărul cadastral şi numărul de carte funciară a imobilului, adresa şi scopul solicitării
 • Dovada achitării taxei pentru A.D. (copie chitanţă)
 • Certificat de urbanism
 • Dovada titlului aspura imobilului, teren și/sau construcții – În copie legalizată, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel
 • Documentația tehnică – P.T., în două exemplare, elaborată în baza conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr. 1 la Lege 50/1991 act.
 • Avize şi acorduri ce rezultă din situaţia juridică din C.F.
 • Avize şi acorduri în funcţie de lucrarea de construire solicitată, cerute prin Certificatul de Urbanism
 • Studiile de specialitate, nota tehnică justificativă sau raportul de expertiză tehnică pentru lucrări de intervenţie la construcţii existente, raportul de audit energetic, raportul de expertiză a sistemelor tehnice, certificatul de performanţă energetică a clădirii, pentru lucrări de intervenţie în vederea creşterii performanţei energetice la clădiri şi/sau pentru lucrări de renovare majoră, precum şi studiul privind posibilitatea montării/utilizării unor sisteme alternative de producere a energiei, în cazurile prevăzute de legislaţia privind performanţa energetică a clădirilor şi în măsura în care prin auditul energetic al clădirii se stabileşte că acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, funcţional, economic şi al mediului înconjurător, solicitate prin certificatul de urbanism, în condiţiile legii
 • Certificatul de atestare fiscală privind valoarea de impozitare a imobilului (în copie) – de la Serviciul Impozite şi Taxe
 • Consimțământ
 • Documente necesare
  • Cerere pentru eliberarea prelungirii autorizatiei de construire – întocmită şi semnată/ştampilată de titularul unui drept real asupra imobilului conf.L50/1991 republicata, care va cuprinde: elementele de identificare a solicitantului, elemente de identificare a imobilului, numărul cadastral şi numărul de carte funciară a imobilului, adresa şi scopul solicitării
  • Dovada achitării taxei pentru prelungirea A.C. (copie chitanţă) (se achită 30% din suma plătită iniţial la autorizaţia de construire)
  • Autorizaţia de Construire în original
  • Dovada titlului aspura imobilului, teren și/sau construcții – În copie legalizată, sau,
  • 5. Memoriu justificativ privind necesitatea prelungirii valabilităţii Autorizaţiei de construire/desfiinţare
  • 6. Documentaţia tehnică – după caz – prin care se evidenţiază stadiul fizic al lucrărilor realizate în baza Autorizaţiei de construire/desfiinţare
  • Consimțământ
    NOTĂ: se solicită prelungirea valabilității autorizației de construire în termenul legal cu cel puțin 15 zile înaintea expirării acestuia.
  Documente necesare
 • Cerere pentru adeverință nomenclator stradalîntocmită de orice persoană fizică sau juridică interesată, care va cuprinde: elementele de identificare a solicitantului, elemente de identificare a imobilului, numărul cadastral şi numărul de carte funciară a imobilului, adresa şi scopul solicitării
 • Dovada achitării taxei pentru adeverință nomenclator stradal (copie chitanţă)
 • C.I.
 • Dovada titlului aspura imobilului, teren și/sau construcții – În copie legalizată, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel
 • Planul cadastral – planuri cadastrale/topografice, cu evidenţierea imobilelor în cauză, pentru imobilele înscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan
 • Plan de situaţie şi plan încadrare în zonă – la una din scările 1:10000, 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:1500 (după caz) eliberat la cerere de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Mobiliară – în cazul imobilelor neînscrise în evidența de cadastru și publicitate imobiliară
 • Consimțământ
 • Documente necesare
 • Comunicare privind începerea execuției lucrărilor (către Primărie)
 • Copie autorizație de construire
 • Consimțământ
 • Documente necesare
 • Comunicare privind începerea execuției lucrărilor (către Primărie)
 • Comunicare privind începerea execuției lucrărilor (către Primărie)
 • Consimțământ
 • Documente necesare
 • Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare a edificării/extinderii/desființării construcției – va cuprinde: elementele de identificare a solicitantului, elemente de identificare a imobilului, numărul cadastral şi numărul de carte funciară a imobilului, adresa
 • C.I.
 • Dovada titlului aspura imobilului, teren și/sau construcții – extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi
 • Copie autorizație de construire
 • Documentație topografică și plan de situație cu situația existentă de pe teren, întocmită de un inginer topograf autorizat – semnate și parafate ( pe hârtie și în format digital )
 • Plan de situaţie şi plan încadrare în zonă
 • Proces verbal de recepție – semnat de beneficiar, proiectant, executant și diriginte de șantier – 4 exemplare
 • Dispoziții de șantier – dacă este cazul
 • Referat diriginte de șantier
 • Referate proiectanți (arhiectură, rezistență, instalații)
 • Anunț începere lucrări
 • Anunț încheiere lucrări
 • Copie declarație ISC
 • Copie adeverință ISC
 • Taxă regularizare primăria Tormac
 • Copie chitanță regularizare ISC
 • Valoarea de investiție din contabilitate în cazul persoanelor juridice
 • Certificat energetic
 • Consimțământ
 • Documente necesare
 • Cerere pentru regularizare taxă A.C.întocmită de orice persoană fizică sau juridică interesată, care va cuprinde: elementele de identificare a solicitantului, elemente de identificare a imobilului, numărul cadastral şi numărul de carte funciară a imobilului, adresa şi scopul solicitării
 • C.I.
 • Dovada titlului aspura imobilului, teren și/sau construcții – În copie legalizată, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel
 • Copie AC, memoriu, plan de situaţie, secţiuni orizontale si faţade vizate spre neschimbare anexă la AC
 • Plan de situaţie şi plan încadrare în zonă – la una din scările 1:10000, 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:1500 (după caz) eliberat la cerere de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Mobiliară – în cazul imobilelor neînscrise în evidența de cadastru și publicitate imobiliară
 • Declarația tip privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizaţiei de construire, conform ordinului nr. 75/2009 al Ministerului Administraţiei Internelor, Ministerul Finanţelor Publice – MFP (Anexa nr. 43 – Model 2009 ITL 068)**** – pentru persoanele fizice ( Se va completa şi semna de către beneficiar pâna la FIŞA DE CALCUL (tablel) privind regularizarea taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire)
 • Declarație din partea societăţii comerciale cu valoarea din contabilitate a lucrării autorizate, C+M fară TVA – pentru persoanele juridice
 • Comunicare privind începerea execuţiei lucrărilor înregistrat la PMT si ISC– conform Ordinului nr.839/2009 (formular tip) – semnate de către beneficiar
 • Comunicare privind încheierea execuţiei lucrărilor înregistrat la PMT si ISC – conform Ordinului nr.839/2009 (formular tip) – semnate de către beneficiar;
 • Consimțământ
 • Informații de interes public, publicate conform Legii nr. 544 din 12.10.2001