AnNumăr/DatăTitlu dispoziţie
202405.04.2024Dispoziția privind convocarea Consiliului Local Tormac în ședință ordinară
202407.05.2024Dispoziția privind stabilierea locurilor speciale pentru afișajul electoral la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din 2024
202407.05.2024Dispoziția privind stabilierea locurilor speciale pentru afișajul electoral la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024
202427.05.2024Dispoziția privind convocarea Consiliului local al comunei Tormac în ședință extraordinară
202457/08.06.2024DISPOZIŢIE PRIVIND INTERZICEREA COMERCIALIZĂRII DE BĂUTURI ALCOOLICE PE O DISTANŢĂ DE 500 METRII ÎN JURUL SECŢIILOR DE VOTARE DIN UAT TORMAC PE DATA DE 9 IUNIE
202220.06.2022Dispoziţia privind promovarea în clasă, în urma examenului, a funcţionarului public din cadrul Compartimentului Financiar-contabil, din funcţia publică de execuţie referent III asistent în funcţia publică de execuţie de inspector I asistent
202221.06.2022Dispoziţia privind organizarea examenului de promovare în clasă a unui funcţionar public din cadrul Compartimentului Financiar-contabil, din referent III principal în inspector
202107.01.2021Dispoziţia privind încheierea execuţiei bugetare a anului 2020
202107.01.2021Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă ordinară
202108.01.2021Dispoziţia privind constituirea comisiei de inventariere a activelor, datoriilor şi capitalurilor din patrimoniul domeniului public şi privat al U.A.T. comuna Tormac pentru anul 2020
202115.01.2021Dispoziţia privind constituirea comisiei pentru atribuirea ajutoarelor de urgenţă acordate prin H.C.L. Tormac nr. 3/14.01.2021
202118.01.2021Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă extraordinară
202121.01.2021Dispoziţia privind desemnarea unei persoane care gestionează bunurile materiale
202126.01.2021Dispoziţia privind desemnarea d-nei Cecan Gabriela, referent III principal în cadrul compartimentului financiar-contabil din aparatul de specialitate al primarului comunei Tormac, ca responsabil resurse umane, evidenţa salariaţilor, funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici, a dosarelor personale şi transmiterea în registrul de evidenţă a salariaţilor
202128.01.2021Dispoziţia privind salarizarea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap
202101.02.2021Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă extraordinară
202108.02.2021Dispoziţia privind constituirea comisiei de concurs şi comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru organizarea concursului de ocupare a postului contractual de execuţie vacant de muncitor calificat/lăcătuş mecanic de întreţinere
202009.01.2020Dispoziţia privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare pentru anul 2019 din excedentul anilor precedenţi
202027.01.2020Dispoziţia privind salarizarea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap
202027.01.2020Dispoziţia privind numirea pentru o perioadă nedeterminată a d-lui Momir Bogdan-Marian în funcţia publică de execuţie de referent III debutant, pentru compartimentul agricol
202027.01.2020Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă ordinară
202030.01.2020Dispoziţia privind stabilirea procentului majorării indemnizaţiei viceprimarului comunei Tormac, conform H.G. 325/2018
202003.02.2020Dispoziţia privind numirea comisiei de evaluare şi comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru selecţie parteneri, în vedera depunerii unei cereri de finanţare cu titlul “Dezvoltare locală în comuna Tormac” în cadrul apelului de propuneri proiecte nr. 4 “dezvoltare locală”
202012.02.2020Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedintă ordinară
202018.020.2020Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedintă extraordinară
202009.03.2020DIspoziţia privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor de achiziţii, produse, servicii şi lucrări în cursul anului 2020 la nivelul UAT Tormac
202011.03.2020Dispoziţia privind actualizarea comitetului local pentru situaţii de urgenţă
202011.03.2020DIspoziţia privind convocarea comitetului local pentru situaţii de urgenţă
202016.03.2020Dispoziţia privind convocarea comitetului local pentru situaţii de urgenţă
202016.03.2020DIspoziţia privind constituirea comisiei comunale pentru recensământul agricol general runda 2020
202019.03.2020Dispoziţia privind adoptarea unor măsuri de primă urgenţă care privesc aglomerările de persoane
202030.03.2020DIspoziţia privind constituirea comisiei comunale pentru recensământul populaţiei şi locuinţelor în anul 2021
202030.03.2020Dispoziţia privind intabularea în Cartea Funciară a D.E. 266
202030.03.2020DIspoziţia privind constituirea şi numirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor de la obiectivul “Reparaţii străzi comunale în localitatea Şipet”
202023.04.2020Dispoziţia privind constituirea şi numirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor de la obiectivul “Lucrări de împrejmuire cu prefabricate din beton, L=65m, h=2m, la Şcoala Gimnazială din comuna Tormac”
202023.04.2020Dispoziţia privind constituirea şi numirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor de la obiectivul “Reparaţii străzi comunale în comuna Tormac, localitatea Cadar – LOT 3”
202024.04.2020Dispoziţia privind convocarea Consiului Local Tormac în şedinţă ordinară
202013.05.2020Dispoziţia privind constituirea Grupului de lucru pentru aplicarea Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate
202013.05.2020Dispoziţia privind constituirea şi numirea Comisiei de recepţie a serviciilor de cosit mecanizat a spaţiilor publice de pe teritoriul UAT Tormac
202025.05.2020Dispoziţie privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă ordinară
202010.06.2020DIspoziţia privind constituirea şi numirea Comisiei de recepţie a podeţelor de beton armat achiziţionate/montate pe teritoriul UAT Tormac conform contractelor nr. 38/03.05.2018 şi nr. 2918/17.10.2018
202025.06.2020Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedintă ordinară
202015.07.2020Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă extraordinară
202022.07.2020Dispoziţia privind acordarea unui ajutor în cadrul POAD 2019-2021
202022.07.2020Dispoziţia privind acordarea unui ajutor în cadrul POAD 2019-2021
202022.07.2020Dispoziţia privind acordarea unui ajutor în cadrul POAD 2019-2021
202030.07.2020Dispoziţia privind constituirea Grupului de lucru pentru aplicarea P.O.A.D.-S.N.S.P.V.P.A.
202003.08.2020Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă extraordinară
202007.08.2020Dispoziţia privind desemnarea personalului tehnic-auxiliar pentru alegerile locale din anul 2020, de pe lângă Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 93 Tormac
202026.08.2020Dispoziţia privind stabilirea locurilor speciale pentru afişajul electoral pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din 27.09.2020
202027.08.2020Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedintă extraordinară
202017.09.2020Dispoziţia privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020
202023.09.2020Dispoziţia privind aprobarea listei cuprinzând destinatarii finali în cadrul S.N.S.P.V.P.A. conform O.U.G. nr. 115/2020
202030.09.2020Dispoziţia privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri
202030.09.2020DIspoziţia privind constituirea şi numirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor de la obiectivul “Lucrări de pietruire străzi comuna Tormac”
202030.09.2020Dispoziţie privind constituirea şi numirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor de la obiectivul “Înlocuire podeţe intersecţii, străzi comuna Tormac”
202030.09.2020Dispoziţia privind constituirea şi numirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor de la obiectivul “Lucrări de asfaltare DC 169 Şipet – Gătaia, 1 km”
202030.09.2020Dispoziţia privind constituirea şi numirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor de la obiectivul “Construcţie gard Şcoala Gimnazială Tormac”
202030.09.2020Dispoziţia privind constituirea şi numirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor de la obiectivul “Reparaţii străzi comunale în comuna Tormac, sat Cadar, LOT-3”
202030.09.2020Dispoziţia privind constituirea şi numirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor de la obiectivul “Reabilitare clădire şi construire cişmea publică pentru apa potabilă “
202030.09.2020Dispoziţia privind constituirea şi numirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor de la obiectivul “Reparaţii străzi comunale în localitatea Şipet”
202005.10.2020Dispoziţia privind constituirea şi numirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor de la obiectivul “Reabilitare şi construcţie pod peste canalul Beghei în localitatea Şipet”
202005.10.2020Dispoziţia privind constituirea şi numirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor de la obiectivul “Dotări autorizaţie ISU Grădiniţa PP Tormac”
202002.11.2020Dispoziţia privind delegarea atribuţiilor de ofiţer de stare civilă
202004.11.2020Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă extraordinară
202004.11.2020Dispoziţia privind stablirea locurilor speciale pentru afişajul electoral la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020
202006.11.2020Dispoziţia privind delegarea de atribuţii viceprimarului comunei Tormac
202006.11.2020Dispoziţia privind actualizarea componenţei comitetului local pentru situaţii de urgenţă
202011.11.2020Dispoziţia privind desemnarea d-lui Tabără-Matyas Attila în comisia de inventariere a bunurilor din domeniul public date în administrare şi folosintă AQUATIM S.A. conform contractului de delegare înregistrat sub nr. 932/19.10.2010
202013.11.2020Dispoziţia privind aprobarea listei cuprinzând destinatarii finali ai tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional în cadrul S.N.S.E.D. conform O.U.G. nr. 133/2020
202016.11.2020Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă ordinară
202025.11.2020Dispoziţia privind beneficiarii şi cuantumul ajutoarelor pentru combustibili lichizi sau solizi începând cu data de 01.11.2020-31.03.2021
202003.12.2020Dispoziţia privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului nr. C1920074X21153701380, pentru proiectul “Achiziţie utilaj multifuncţional cu ataşamente, comuna Tormac, judeţul Timiş”
202003.12.2020DIspoziţia privind numirea unui expert-achiziţii în cadrul proiectului “Achiziţie utilaj multifuncţional cu ataşamente, comuna Tormac, judeţul Timiş”
202003.12.2020Dispoziţia privind desemnarea personalului tehnic-auxiliar pentru alegerile Senatului şi Camerei Deputaţilor din anul 2020
202008.12.2020Dispoziţia privind atribuirea plajei de serie şi numere pentru chitanţele eliberate contribuabililor, persoane fizice şi jurudice, de către compartimentul de taxe şi impozite din cadrul primăriei Tormac, atribuirea plajei de numere pentru regstrul general de intrare-ieşire şi registrul de stare civilă al primăriei Tormac
202008.12.2020Dispoziţia privind numirea persoanei responsabile cu activităţile de protecţia mediului precum şi prevenire şi protecţie a muncii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tormac
202009.12.2020Dispoziţia privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020
202009.12.2020Dispoziţia privind numirea echipei proiectului având titulatura “Achiziţionare utilaj multifuncţional cu ataşamente, comuna Tormac, judeţul Timiş
202010.12.2020Dispoziţia privind stabilirea unor măsuri în legătură cu păstrarea şi utilizarea sigiliului cu Stema României şi a ştampilelor din Primăria comunei Tormac
202020.12.2020Dispoziţia privind numirea echipei proiectului având titulatura “Modernizare centru socio-medical fără modificări structurale şi schimbare destinaţie din locuinţă parter în clădire adiministrativă centru socio-medical, sat Şipet”
202015.12.2020Dispoziţia privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020
202017.12.2020Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă ordinară
202017.12.2020Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă extraordinară
201923.01.2019Dispoziţia privind actualizarea Comisiei de monitorizare din cadrul primăriei comunei Tormac
201923.01.2019Dispoziţia privind numirea responsabililor de identificarea funcţiilor sensibile
201923.01.2019Dispoziţia privind numirea consilierului pe probleme de etică şi conduită din cadrul primăriei comunei Tormac
201923.01.2019Dispoziţia privind aprobarea codului de conduită al funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul primăriei comunei Tormac
201923.01.2019Dispoziţia privind delegarea atribuţiilor agentului agricol
201915.02.2019Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă ordinară
201915.04.2019Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă ordinară
201924.04.2019Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă ordinară
201925.04.2019Dispoziţia privind stabilirea procentului majorării indemnizaţiei viceprimarului comunei Tormac conform H.G. nr. 325/2018
201926.04.2019Dispoziţia privind stabilirea locurilor speciale pentru afişajul electoral pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European
201915.05.2019Dispoziţia privind actualizarea comitetului local pentru situaţii de urgenţă
201916.05.2019Dispoziţia privind actualizarea componenţei comisiei speciale de inventariere a bunurilor aparţinând domeniului public al comunei Tormac
201917.05.2019Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă ordinară
201922.05.2019Dispoziţia privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor de achiziţii, produse, servicii şi lucrări în cursul anului 2019 la nivelul UAT Tormac
201925.06.2019Dispoziţia privind constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant de muncitor necalificat/lăcătuş mecanic de întreţinere
201925.06.2019Dispoziţia privind constituirea comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru organizarea concursului de ocupare a postului contractual de execuţie vacant de muncitor necalificat/lăcătuş mecanic de întreţinere
201925.07.2019Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă ordinară
201907.08.2019Dispoziţia privind delegarea unor atribuţii
201924.09.2019Dispoziţia privind stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral pentru organizarea elegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019
201924.09.2019Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă ordinară
201907.10.2019Dispoziţia privind aprobarea deplasărilor microbuzului de transport şcolar pe ruta Şipet – Tormac – Timişoata şi retur în perioada 10.10 – 14.11.2019
201921.10.2019Dispoziţia privind desemnarea d-rei Marcu Oana-Mirela în comisia de inventariere a bunurilor din domeniul public date în administrare şi folosinţă AQUATIM S.A. conform contractului de delegare înregistrat sub nr. 932/19.10.2010
201921.10.2019Dispoziţia privind constituirea Grupului de lucru pe raza comunei Tormac pentru realizarea Amenajamentului Patoral
201921.20.2019Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă ordinară
201923.10.2019Dispoziţia privind constituirea comisiei de concurs pentru organizarea concursului de ocupare pe perioadă nedeterminată a postului contractual de execuţie vacant Şef S.V.S.U.
201923.10.2019Dispoziţia privind constituirea comisiei de soliţionare a contestaţiilor pentru organizarea concursului de ocupare pe perioadă nedeterminată a postului contractual de execuţie vacant Şef S.V.S.U.
201913.11.2019Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă extraordinară
201918.11.2019Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă extraordinară
201921.11.2019Dispoziţia privind numirea comisiei de verificare a stadiului realizării măsurii nr. 2.6-e5199 şi nr. 2.8-E8101 dispuse de Camera de Conturi Timiş pein decizia FallowUp nr. 128/1
201904.12.2019Dispoziţia privind atribuirea plajei de serie şi numere pentru chitanţierele eliberate contribuabililor, persoane fizice şi juridice, de către compartimentul de taxe şi impozite din cadrul primăriei Tormac, atribuirea plajei de numere pentru registrul general de intrare-ieşire şi registrul de stare civilă al primăriei Tormac
201904.12.2019Dispoziţia privind organizarea concursului de ocupare pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante referent III debutant pentru compartimentul agricol şi cadastru
201909.12.2019Dispoziţia privind numirea comisiei de inventariere a bunurilor primăriei Tormac
201909.12.2019Dispoziţia privind actualizarea componenţei interne de aplicare a prevederilor Legii 10/2001
201913.12.2019Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă ordinară
201920.12.2019Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă extraordinară
201924.12.2019Dispoziţia privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019
201809.01.2018Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă ordinară
201809.01.2018Dispoziţia privind numirea comisiei de inventariere a bunurilor primăriei Tormac
201809.01.2018Dispoziţia privind exercitarea controlului financiar preventiv
201826.01.2018Dispoziţia privind salarizarea personalului plătit din bugetul local al comunei Tormac
201802.02.2018Dispoziţia privind actualizarea componenţei Consiliului Comunitar Consultatic/a>
201809.02.2018Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă ordinară
201814.03.2018Dispoziţia privind constituirea comisiei de concurs pentru organizarea concursului de ocupare a postului contractual de execuţie vacant de FEMEIE DE SERVICIU
201815.03.2018Dispoziţia privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, sursa E al Şcolii Gimnaziale Tormac
201820.03.2018Dispoziţia privind numirea cadrului tehnic P.S.I.
201820.03.2018Dispoziţia privind actualizarea comitetului local pentru situaţii de urgenţă
201820.03.2018Dispoziţia privind numirea Inspectorului de Protecţie Civilă
201823.03.2018Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă ordinară
201827.03.2018Dispoziţia privind numirea comisiei de constatare a pagubelor provocate de animale sălbatice
201829.03.2018Dispoziţia privind actualizarea componenţei de constatare a pagubelor provocate de animale sălbatice
201810.04.2018Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă de îndată
201819.04.2018Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă ordinară
201804.05.2018Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă ordinară
201807.05.2018Dispoziţia privind constituirea şi numirea Comisiei de recepţie a lucrărilor de la obiectivul “Modernizare terende joacă în comuna Tormac”
201807.05.2018Dispoziţia privind constituirea şi numirea Comisiei de recepţie la obiectivul “Achiziţionare podeţe din beton armat”
201811.16.2018Dispoziţia privind delegarea atribuţiilor primarului comunei Tormac d-rei Marcu Oana-Mirela
201825.06.2018Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă ordinară
201803.07.2018Dispoziţia privind delegarea unor atribuţii
201816.07.2018Dispoziţia de aprobare a Regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanţă pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tormac
201820.07.2018Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă ordinară
201810.08.2018Dispoziţia privind delegarea unor atribuţii
201823.08.2018Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă extrtaordinară
201830.08.2018Dispoziţia privind virări de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar “Asigurări şi asistenţă socială” din bugetul de venituri şi cheltuieli al comunei Tormac pe anul 2018
201814.09.2018Dispoziţia privind constituirea şi numirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor de la obiectivul “Modernizare teren de joacă în comuna Tormac”
201820.09.2018Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă ordinară
201817.10.2018Dispoziţia privind desemnarea d-rei Marcu Oana-Mirela în comisa de inventariere a bunurilor din domeniul public date în administrare şi folosinţă AQUATIM S.A. conform contractului de delegare înregistrat sub nr. 932/19.10.2010
201826.10.2018Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă ordinară
201830.10.2018Dispoziţia privind constituirea şi numirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor de la obiectivul “Modernizare străzi comunale în localitatea Şipet 1,5 km”
201830.10.2018Dispoziţia privind constituirea şi numirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor de la obiectivul “Modernizare străzi comunale în localitatea Tormac 2,00 km”
201816.11.2018Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă ordinară
201805.12.2018Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă ordinară
201814.12.2018Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă extraordinară
201818.12.2018Dispoziţia privind desemnarea d-nei Popuţe Hajnalka – referent II în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tormac, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce decurg din aplicarea Legii nr. 544/2011
201818.12.2018Dispoziţia privind desemnarea persoanei responsabile de aplicarea Legii 52/2003 privind tranparenţa decizională şi responsabil de relaţia cu societatea civilă
201819.12.2018Dispoziţia privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018
201828.12.2018Dispoziţia privind numirea comisiei de inventariere a bunurilor primăriei Tormac
201718.01.2017Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă ordinară
201726.01.2017Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă ordinară
201713.02.2017Dispoziţia privind majorarea salariului personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tormac, judeţul Timiş, începând cu data de 01.02.2017
201720.02.2017Dispoziţia privind acordarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap, încadraţi la primăria comunei Tormac
201728.02.2017Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă ordinară
201707.03.2017Dispoziţia privind elaborarea Codului de conduită al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tormac
201713.03.2017Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă ordinară
201720.03.2017Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă ordinară
201710.04.2017Dispoziţia privind delegarea unor atribuţii
201710.04.2017Dispoziţia privind delegarea de atribuţii viceprimaruli comuneiTormac
201710.04.2017Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă ordinară
201726.04.2017Dispoziţia privind constituirea Comisiei de recepţie a lucrărilor de întreţinere/cosmetizare a spaţiilro verzi de pe domeniul public al comunei Tormac
201715.05.2017Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă extraordinară
201725.05.2017Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă ordinară
201722.06.2017Dispoziţia privind convocarea rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2017
201723.06.2017Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă ordinară
201729.06.2017Dispoziţia privind delegarea atribuţiilor primarului comunei Tormac d-rei viceprimar Marcu Oana-Mirela
201726.07.2017Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă ordinară
201728.07.2017Dispoziţia privind exercitarea controlului financiar preventiv
201704.08.2017Dispoziţia privind delegarea atribuţiilor primarului comunei Tormac d-rei viceprimar Marcu Oana-Mirela
201710.08.2017Dispoziţia privind delegarea unor atribuţii
201730.08.2017Dispoziţia privind constituirea şi numirea Comisiei pentru receţia la terminarea lucrărilor la obiectivul “Modernizare Iluminat Stradal în comuna Tormac”
201708.09.2017Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă ordinară
201711.09.2017Dispoziţia privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017
201714.09.2017Dispoziţia privind constituirea şi numirea Comisiei pentru recepţia lucrărilor la obiectivul “Reabilitare Cămin Cultural Cadar”
201728.09.2017Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă de îndată
201718.10.2017Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă ordinară
201719.10.2017Dispoziţia privind exercitarea controlului financiar preventiv
201720.10.2017Dispoziţia privind reorganizarea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă
201707.11.2017Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă extraordinară
201707.11.2017Dispoziţia privind delegarea unor atribuţii
201707.11.2017Dispoziţia privind desemnarea d-rei Marcu Oana-Mirela în comisia de inventariere a bunurilor din domeniul public date în administrare şi folosinţă AQUATIM S.A. conform contractului de delegare înregistrat sub nr. 932/19.10.2017
201717.11.2017Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă ordinară
201704.12.2017Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă de îndată
201707.12.2017Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă de îndată
201711.12.2017Dispoziţia privind numirea comisiei de inventariere a bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Tormac
201719.12.2017Dispoziţia privind convocarea aparatului primarului comunei Tormac în sedinţă de negociere pentru aplicarea O.U.G. 79/2017
201719.12.2017Dispoziţia privind rectificarea bugetului de venituri ;i cheltuieli al comunei Tormac pe anul 2017
201719.12.2017Dispoziţia privind delegarea unor atribuţii
201721.12.2017Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă de îndată
201721.12.2017Dispoziţia privind constituirea şi numirea Comisiei de recepţiae a lucrărilor de la obiectivul “Modernizare trotuare, poduri şi podeţe în comuna Tormac”
20161/24.06.2016Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă ordinară
20164/27.01.2016Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă ordinară
20168/19.02,2016Dispoziţia privind majoararea cu 25% a cuantumului brut al salariilor funcţiilor de bază a personaluli primăriei comunei Tormac din cadrul sistemului public de asistenţă socială
201610/08.07.2016Dispiziţia privind actualizarea şi reactivarea Centrului Local de Combatere a bolilor din comuna Tormac
201611/26.02.2016Dispoziţia privind majorarea indemnizaţiilor persoanlor alese în funcţia de demnitate publică, respectiv primarul şi viceprimarul comunei Tormac
201611/13.07.2016Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă ordinară
201612/18.07.2016Dispoziţia privind delegarea atribuţiilor primarului comunei Tormac d-rei viceprimar Marcu Oana-Mirela
201613/25.07.2016Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă ordinară
201620/04.08.2016Dispoziţia privind delegarea unor atribuţii de stare civilă
201621/04.08.2016Dispoziţia privind actualizarea componenţei Comisiei pentru Probleme de Apărare
201622/04.08.2016Dispoziţia privind delegarea de atribuţii viceprimarului comunei Tormac
201623/25.03.2016Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă ordinară
201624/19.08.2016Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă ordinară
201625/26.08.2016Dispoziţia privind delegarea unor atribuţii
201626/11.04.2016Dispoziţia privind acordarea stimulentului educaţional
201627/27.14.2016Dispoziţia privind stabilirea locurilor speciale pentru afişajul electoral pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale 2016
201628/05.09.2016Dispoziţia privind acordarea unui spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare
201629/06.09.2016Dispoziţia privind constituirea comisiei de selectare a ofertelor pentru achiziţie publică pentru “servicii de pază prin patrulare şi pază evenimente”
201630/10.05.2016Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă ordinară
201630/09.09.2016Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă extraordinară
201631/21.09.2016Dispoziţia privind desemnarea reprezentanţilor autorităţilor publice locale în comisia de concurs pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct al Şcolii Gimnaziale Tormac
201632/21.06.2016Dispoziţia privind cadrul general al operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv
201632/26.09.2016Dispoziţia privind delegarea unor atribuţii de ofiţer de stare civilă
201640/28.09.2016Dispoziţia privind constituirea Unităţii Locale de de Sprijin organizată la nivelul comunei Tormac
201641/10.10.2016Dispoziţia privind constituirea şi numirea Comisiei pentru recepţia la terminarea lucrărilor la obiectivul “Modernizare fost Consiliu Local Şipet”
201642/12.10.2016Dispoziţia privind constituirea Comisiei de recepţie a bunurilor materiale aprovizionate
201643/18.10.2016Dispoziţia privind constituirea şi numirea Comisiei pentru recepţia la terminarea lucrărilor la obiectivul “Reabilitare Sala de Sport – Şcoala Gimnazială Tormac”
201646/19.10.2016Dispoziţia privind desemnarea d-rei Marcu Oana-Mirela în comisia de inventariere a bunurilor din domeniul public date în administrare şi folosinţă AQUATIM S.A. conform contractului de delegare înregistrat sub nr. 932/19.10.2010
201650/24.10.2016Dispoziţia privind constituirea şi numirea Comisiei pentru recepţia la terminarea lucrărilor la obiectivul “modernizare bucătărie Cămin Cultural Şipet”
201651/25.10.2016Dispoziţia privind constituirea şi numirea Comisiei pentru recepţia parţială şi finală a lucrărilor la obiectivul “modernizare sediu Primăria comunei Tormac”
201652/25.10.2016Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă ordinară
201654/04.11.2016Dispoziţia privind stabilirea locurilor speciale pentru afişajul electoral pentru alegerea Senatului şi Camerei Deputaţilor din anul 2016
201656/10.11.2016Dispoziţia privind constituirea şi numirea Comisiei pentru recepţia parţială şi finală a lucrărilor de la obiectivul “Modernizare drumuri comunale şi publice din interiorul comunei Tormac”
201661/25.11.2016Dispoziţia privind constituirea comisiei de concurs pentru organizarea concursului de ocupare a funcţiei contractuale de execuţie vacante REFERENT ACHIZIŢII PUBLICE
201662/25.11.2016Dispoziţia privind constituirea comisiei de concurs pentru organizarea concursului de ocupare a funcţiei contractuale de execuţie vacante ŞEF S.V.S.U.
201663/25.11.2016Dispoziţia privind constituirea comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru organizarea concursului de ocupare a funcţiei contractuale de execuţie vacante REFERENT ACHIZIŢII PUBLICE
201664/25.11.2016Dispoziţia privind constituirea comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru organizarea concursului de ocupare a funcţiei contractuale de execuţie vacante ŞEF S.V.S.U.
201667/13.12.2016Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă ordinară
201668/21.12.2016Dispoziţia privind amânarea datei de desfăşurare a concursului pentru ocupare a funcţiilor contractuale de execuţie vacante de REFERENT ACHIZIŢII PUBLICE şi ŞEF S.V.S.U.
201669/28.12.2016Dispoziţia privind numirea comisiei de inventariere a bunurilor/patrimoniului primăriei Tormac
20151/21.01.2015Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă ordinară
20152/27.01.2015Dispoziţia privind acordarea salariului minim brut pe ţară asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap şi indemnnizaţiile persoanelior cu handicap sau a reprezentanţilor acestora
20156/02.02.2015Dispoziţia privind înfiinţarea Comisiilor Comunitare Consultative
20157/06.02.2015Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă ordinară
20158/27.02.2015Dispoziţia privind distribuirea pe listele suplimentare a stocului de ajutoare alimentare rămase
201515/27.02.2015Dispoziţia privind desemnarea responsabilului cu ducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 145/2014 privind stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol şi ale Ordinului nr. 1846/2014
201516/27.02.2015Dispoziţia privind numirea coordonatorului de transport şi şef al Serviciului Public de Transport în cadrul primăriei comunei Tormac
201517/10.03.2015Dsipoziţia privind desemnarea persoanei responsabile, cu inventarierea şi remedierea deficienţelor constatate privind mijloacele de semnalizare rutieră de pe drumurile comunale, străzile comunale şi a drumurilor de exploatare agricolă de pe teritoriul administrativ al comunei Tormac
201518/23.03.2015Dispoziţia privind programul de lucru cu publicul al primăriei comunei Tormac
201520/26.03.2015Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă ordinară
201528/14.04.2015Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă ordinară
201531/04.05.2015Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă ordinară
201533/11.05.2015Dsipoziţia privind delegarea unor atribuţii
201535/18.05.2015Dispoziţia privind rechemarea din concediu de odihnă a d-lui Perneac Ciprian-George, secretar al comunei Tormac
201536/25.05.2015Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă ordinară
201540/24.06.2015Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă ordinară
201541/24.06.2015Dispoziţia privind actualizarea fişei postului promotorului local al comunei Tormac
201544/06.07.2015Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă ordinară
201546/13.07.2015Dispoziţia privind delegarea unor atribuţii
201549/15.07.2015Dispoziţia privind acordarea salariului minim brut pe ţară asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap şi indemnnizaţiile persoanelior cu handicap sau a reprezentanţilor acestora
201550/15.07.2015Dispoziţia privind delegarea unor atribuţii
201551/16.07.2015Dispoziţia privind delegarea unor atribuţii
201554/31.07.2015Dispoziţia privind majorarea salarului de bază a persoanelor autorizate să efectueze operaţiuni în Registrul Electoral
201555/03.08.2015Dsipoziţia privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015
201556/07.08.2015Dispoziţia privind creşterile salariale de care beneficiază funcţionarii publici şi personalul contractual încadrat la primăria comunei Tormac
201559/18.08.2015Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă ordinară
201565/03.09.2015Dispoziţia privind construirea Structurii cu atribuţii de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică privind sistemul propriu de control intern/managerial în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tormac
201566/03.09.2015Dispiziţia privind numirea unui Consilier pe probleme de etică şi responsabil cu monitorizarea respectării normelor de conduită pentru funcţionarii publici şi personalul contractual al Comunei Tormac
201567/03.09.2015Dispoziţia privind elaborarea Codului de conduită al personalului din cadrul alaratului de specialitate al primarului Comunei Tormac
201568/03.09.2015Dispoziţia privind separarea atribuţiilor
201569/04.09.2015Dispoziţia privind acordarea unui spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare
201570/10.09.2015Dispoziţia privind actualizarea comitetului local pentru situaţii de urgenţă
201571/10.09.2015Dispoziţia privind prelungirea valabilităţii contractului de asistenţă juridică nr. 38/23.09.2014
201572/24.09.2015Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă ordinară
201573/30.09.2015Dispoziţia privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri
201574/01.10.2015Dispoziţia privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015
201586/19.10.2015Dispoziţia privind desemnarea d-rei Marcu Oana-Mirela în comisia de inventariere a bunurilor din domeniul public date în administrare şi folosinţă Aquatim S.A. conform contractului de delegare înregistrat sub nr. 932/19.10.2010
201588/26.10.2015Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă ordinară
201593/05.11.2015Dispoziţia privind constituirea comisiei de concurs pentru organizarea concursului de ocupare a funcţiei publice de execuţie temporar vacante de referent III principal cu atribuţii de agent agricol
201594/05.11.2015Dispoziţia privind constituirea comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru organizarea concursului de ocupare a funcţiei publice de execuţie temporar vacante de referent III principal cu atribuţii de agent agricol
201595/23.11.2015Dispoziţia privind beneficiarii şi cuantumul ajutoarelor pentru combustibili lichizi sau solizi începând cu data de 01.11.2016-31.03.2016
201597/23.11.2015Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă ordinară
2015108/04.12.2015Dispoziţia privind creşterile salariale de care beneficiază funcţionarii publici şi personalul contractual încadrat la primăria comunei Tormac
2015110/04.12.2015Dispoziţia privind constituirea comisiei de selectare a ofertelor de atribuire directă pentru achiziţie publică de produse, servicii sau pentru execuţie lucrări în comuna Tormac, judeţul Timiş, fără procedură de atribuire realizată prin intermediul SEAP
2015111/04.12.2015Dispoziţia privind constituirea şi numirea Comisiei pentru recepţia la terminarea lucrărilor la obiectivul “modernizare drumuri comunale şi publice în interiorul comunei Tormac”
2015113/16.12.2015Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă ordinară