LISTA DOCUMENTELOR PRODUSE ŞI/SAU GESTIONATE DE PRIMĂRIE

· Situaţiile financiare trimestriale şi anuale;

· Bugetul local şi contul anual de execuţie al bugetului local;

· Contracte de achiziţie;

· Documente de organizare a licitaţiilor publice:

  • Cererea de ofertă;
  • Caietele de sarcini;
  • Procesele verbale şi hotărâri prin care sunt desemnaţi câstigătorii;

· Programul anual al achiziţiilor;

· Lista cheltuielilor de capital;

· Fişe investiţii;

· Certificate de urbanism şi autorizaţii de construire pentru lucrările edilitare care se execută pe domeniul public al Primăriei;

· Contracte de proiectare

  • Studiu de fezabilitate;
  • Proiect tehnic, detalii execuţie ;

· Contracte de execuţie lucrari;

· Contracte consultanţă tehnică şi dirigenţie de şantier;

· Procese verbale de receptie pentru lucrări executate;

· Planul privind gestionarea deşeurilor pe raza comunei Tormac;

· Programe şi strategii specifice;

· Note de constatare;

· Somaţii;

· Răspunsuri la petiţii şi reclamaţii administrative;

· Corespondenţă instituţii şi societăţi comerciale;

· Procese verbale de contravenţie;

· Procese verbale de constatare şi sancţionare ale contravenţiilor;

· Corespondenţa cu agenţi economici, organizaţii private, instituţii publice locale şi cetăţeni, cu instituţiile publice din subordinea

Consiliului local Tormac;

· Corespondenţa internă;

· Chitanţe, ordine de plată, adrese confirmare debite;

· Corespondenţa cu agenţi economici, organizaţii private, instituţii publice locale şi cetăţeni;

· Autorizaţii de construire/desfiinţare, inclusiv publicitate;

· Planuri Urbanistice de Detaliu;

· Avize de Urbanism ;

· Propuneri de emitere a Titlurilor de proprietate ;

· Eliberarea Titlurilor de proprietate;

· Procese verbale de punere în posesie;

· Situaţii juridice;

· Răspunsuri la solicitări terenuri în baza Legii 44/1994 (veterani);

· Situaţii privind modul de aplicare a Legilor Fondului Funciar(nr. 18/1991 republicată, nr.1/2000 şi nr. 247/2005);

· Situaţia persoanelor care au solicitat teren în baza Legii nr.15/2003;

· Înscrieri în Registrul Agricol;

· Eliberare Certificate de Producător;

· Eliberare adeverinţe;

· Proiecte de hotărâri specifice Compartimentului Fond Funciar;

· Regulamentul de Organizare şi Functionare;

· Regulamentul de Ordine Internă;

· Organigrama;

· Stat de funcţii;

· Tabel avansări;

· Fişa postului;

· Fisa de evidenţă militară;

· Format standard de evaluare a performantelor profesionale individuale;

· Raport de evaluare;

· Instructiuni PSI specifice Primariei comunei Tormac;

· Lista necesităţilor de materiale specifice protectiei muncii,

protectiei civile şi prevenirii şi stingerii incendiilor;

· Plan de aprovizionare cu echipament individual de protecţie şi materiale igienico-sanitare;

· Plan de evacuare în caz de incendii şi dezastre a personalului, bunurilor materiale şi valorilor existente;

· Plan de protecţie civilă a personalului şi intervenţie la dezastre a echipelor de intervenţie;

· Reguli de protecţia muncii specifice Primariei comunei Tormac;

· Registrul de intrare ieşire;

· Fisa individuală de instructaj privind protecţia muncii;

· Fisa individuală de instructaj pentru prevenirea şi stingerea incendiilor;

· Formular jurământ;

· Notă de transfer;

· Notă de lichidare;

· Pontaje;

· Registru de evidenţă a personalului din cadrul instituţiei;

· Instiinţare către Agentia Naţională a Funcţionarilor Publici;

· Anunt concurs;

· Bibliografie concurs;

· Proces verbal de verificare a dosarelor de concurs;

· Proces verbal întocmit la concurs-scris;

· Proces verbal întocmit la concurs-interviu;

· Proces verbal întocmit la concurs-final;

· Proces verbal de stabilire a rezultatului concursului;

· Lista rezultate concurs;

· Contract de muncă;

· Declaraţii pe propria răspundere a angajatilor că nu detin un alt CM;

· Ecuson de serviciu;

· Formular de declaraţie personală privind venitul;

· Declaraţie de avere;

· Legitimaţie salariat;

· Dispoziţii cu caracter individual;

· Cererile privind informaţiile de interes public;

· Registrul privind informaţiile de interes public;

· Răspunsuri la solicitarile privind informaţiile de interes public;

· Reclamaţii administrative şi răspunsurile la acestea;

· Chitanţele privind costurile serviciilor de copiere a informaţiilor de interes public;

· Răspunsuri la petiţii;

· Documentele păstrate în arhiva Primăriei comunei Tormac;

· Anchete sociale;

· Răspunsuri la adrese şi petiţii;

· Cereri de chemare în judecată şi cereri conexe;

· Cereri de declarare a căilor de atac ordinare şi extraordinare;

· Documente reprezentand mijloace procedurale de apărare (întâmpinări, concluzii şi note scrise etc.);

· Cereri de deschidere a procedurii succesorale;

· Referate de specialitate;

· Delegaţii de reprezentare pentru asistarea persoanelor vârstnice în vederea încheierii actelor juridice de înstrăinare a bunurilor;

· Gestionarea dosarelor de tutelă ale bolnavilor puşi sub interdicţie judecătorească;

· Gestionarea dosarelor referitoare la litigiile judecătoreşti în care instituţia este parte;

· Mape de sedinţă;

· Hotărâri ale consiliului local;

· Dispoziţii ale primarului;

· Registru de evidenţă a Hotărârilor Consiliului local;

· Registru de evidenţă a Dispoziţiilor primarului;

· Acte de stare civilă: de naştere, căsătorie şi deces;

· Transcrieri de acte, reconstituiri, întocmiri ulterioare şi adopţii;

· Mentiuni pe marginea actelor de stare civilă în baza sentintelor judecătoreşti-divorţ, stabilirea filiaţiei, recunoasterea în instanţă, tăgada paternităţii, încuviinţarea purtării numelui, rectificării sau anulării actelor, a deciziilor de schimbare de nume, a recunoaşterii paternităţii şi a renunţării sau dobândirii cetăţeniei române;

· Certificate de stare civilă;

· Dovezi în baza actelor inregistrate;

· Extrase după actele de stare civilă;

· Certificatele anulate din gestiune şi buletinele decedatilor, livretele militare ale celor decedaţi care au fost supuşi obligaţiilor militare care se transmit la comisariate;

· Buletine statistice întocmite la înregistrarea actelor ;

· Livrete de familie la oficierea căsătoriei cât şi la cerere;

· Lista codurilor numerice personale;

· Înştiinţări transmise de serviciul stare civilă privind decesul persoanelor care au avut ultimul domiciliu pe raza comunei Tormac;

· Adresa de raspuns către alte instituţii cu privire la datele de identificare ale persoanelor;

· Adresa de răspuns către cetăţeni cu privire la datele de identificare ale persoanelor;

· Adresa de înaintare ale dosarelor de schimbare de nume;

· Adresa de înaintare a documentelor cu privire la transcrierea actelor ;

· Referat cu privire la reconstituirea sau întocmirea ulterioară a actelor de stare civilă;

· Referat cu privire la schimbarea numelui pe cale administrativă;

· Referat cu privire la verificările efectuate în cazul transcrierii certificatelor de stare civilă

procurate din străinătate care se înaintează la DEP Timiş  pentru aprobare, împreună cu întreaga documentaţie depusă de petent; 

· Referat  cu privire la verificările efectuate în cazul acţiunilor judecătoreşti de înregistrare tardivă a naşterii;

· Proces verbal de ardere a BI/CI expirate;

· Proces verbal încheiat în urma controlului de fond asupra activităţii de evidenţă;

· Adresa situaţie privind alte activităţi pe linie de stare civilă;

· Adresa solicitare extras act de naştere;

· Adresa solicitare extras act de căsătorie;

· Adresa solicitare extras act de deces;

· Răspunsuri la petiţii şi reclamaţii administrative;

· Acord de parteneriat;

· Cereri de finanţare;

· Contract de sponsorizare;

· Proiect de interes comunitar.