ANUNŢ ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE

LOT 1 imobil industrial “bucătărie furajeră”, situat în localitatea Tormac, judeţul Timiş

ANUNȚ

privind închirierea unui imobil de tip industrial ,,siloz de suprafațăʼʼ,  situat în loc. Tormac, jud. Timiș, extravilan, identificat în Extrasul de Carte Funciară nr. 401465/Tormac, nr. cad. 401465, 401465-C1, destinat pentru spațiu depozitare,  proprietate privată a comunei Tormac, jud. Timiș

– ANUNŢ –

Privind închirierea a două imobile de tip industrial  ,,bucătărie furajerăʼʼ și ,,siloz de suprafațăʼʼ,  situate în loc. Tormac, jud. Timiș, extravilan, identificate în Extrasul de Carte Funciară nr. 401466/Tormac, nr. cad. 401466, 401466-C2, și Extrasul de Carte Funciară nr. 401465/Tormac, nr. cad. 401465, 401465-C1, destinate pentru spații depozitare,  proprietate privată a comunei Tormac, jud. Timiș

– ANUNŢ –

ÎN ATENŢIA DEŢINĂTORILOR DE FOSE SEPTICE!

Conform H.G. nr. 714/2022, indiferent că sunt persoane fizice sau juridice, cei ce care dețin “un sistem individual adecvat de epurare” (o fosă septică) au obligația de a se înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate.

Articolul 11, alin. (2) din H.G. 714/2022, prevede:
“Obligația înregistrării prevazută la alin. (1) revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului de aprobare a prezentelor criterii”.

Modele cereri spre completare:

– ANUNŢ –

COMUNA TORMAC, titular al proiectului ,,Modernizare străzi comunale în localităţile Tormac, Şipet, Cadar, lot 1 şi lot 2”, propus a fi amplasat în comuna Tormac, sat Tormac, Şipet şi Cadar, CF 405082, CF 405078, CF 405091, CF 405071, CF 405068, CF 405081, CF 405088 Cadar, CF 405080, CF 405072, CF 405070, CF 405090, CF 405075, Sipet,  CF 405094, CF 405076, CF 405074, CF 405086, CF 405092, CF 405087, CF 405073, CF 405069, CF 405083, CF 405089, CF 405085, CF 405095, CF 405079, CF 405077, CF 405116, Tormac, judeţul Timiş, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Potecţia Mediului Timiş, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Modernizare străzi comunale în localităţile Tormac, Şipet, Cadar, lot 1 şi lot 2, propus a fi amplasat în comuna Tormac, sat Tormac, Sipet şi Cadar, CF 405082, CF 405078, CF 405091, CF 405071, CF 405068, CF 405081, CF 405088, Cadar, CF 405080, CF 405072, CF 405070, CF 405090, CF 405075, Şipet, CF 405094, CF 405076, CF 405074, CF 405086, CF 405092, CF 405087, CF 405073, CF 405069, CF 405083, CF 405089, CF 405085, CF 405095, CF 405079, CF 405077, CF 405116, Tormac, jud. Timiş.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Timişoara, Bd Liviu Rebreanu, nr 18-18 A, în zilele de luni-joi, între orele 8 -16 30 şi vineri între orele 8-14, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro/-Sectiunea Acorduri Mediu.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş.

– TRANSPARENŢA VENITURILOR SALARIALE –

Informaţii cu privire la veniturile salariale ale personalului din Primaria comunei Tormac, conform art. 33 din Legea-cadru nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizată, la 30 septembrie 2022

– PUBLICAŢIE CĂSĂTORIE –

Publicaţie căsătorie Baja Roland – Stănulică Daniela

– HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL –

Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022

– PROCES-VERBAL ŞEDINŢĂ ORDINARĂ –

Procesul-verbal al ședinței extraordinare din data de 30.09.2022

– PROCES-VERBAL OCUPAREA POSTULUI DE MUNCITOR CALIFICAT/BULDOEXCAVATORIST –

Proces-verbal – concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului muncitor  calificat/buldoexcavatorist din cadrul primăriei Tormac

TORMAC Vremea pentru 7 zile