Lista documentelor de interes public

LISTA CU DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC Conform art.5, alin.1, litera “g” din Legea nr. 544/20011. Legea 215/2001 a administraţiei locale;2. Organigrama Primăriei Comunei Tormac;3. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Primăriei comunei Tormac;4. Programul de funcţionare al Primăriei comunei Tormac;5. Programul de audienţe al persoanelor din conducerea Primăriei comunei Tormac;6. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Primariei comunei Tormac;7. Numele şi prenumele funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice din cadrul Primariei comunei Tormac;8. Coordonatele de contact a Primăriei comunei Tormac:denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresă de e-mail, adresa paginii de internet.9. Bugetul Primăriei comunei Tormac;10.Bilanţul contabil al Primăriei comunei Tormac;11.Programe şi strategii proprii ale Primariei comunei Tormac;12.Lista cu documentele de interes public ale Primariei comunei Tormac;13.Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate de Primăria Comunei Tormac;14.Hotărârile Consiliului Local Tormac;15.Dispoziţiile cu caracter normativ emise de Primarul comunei Tormac;16.Componenţa nominală a Consiliului Local Tormac, inclusiv apartenenţa politică;17.Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Primăriei Comunei Tormac;18.Lista certificatelor de producător eliberate de Primăria comunei Tormac;19.Informaţii despre programele cu finanţare externă;20.Planul de investiţii al Consiliului Local…

Continue ReadingLista documentelor de interes public

Lista cu documente şi produse gestionate de primărie

LISTA DOCUMENTELOR PRODUSE ŞI/SAU GESTIONATE DE PRIMĂRIE· Situaţiile financiare trimestriale şi anuale;· Bugetul local şi contul anual de execuţie al bugetului local;· Contracte de achiziţie;· Documente de organizare a licitaţiilor publice:Cererea de ofertă;Caietele de sarcini;Procesele verbale şi hotărâri prin care sunt desemnaţi câstigătorii;· Programul anual al achiziţiilor;· Lista cheltuielilor de capital;· Fişe investiţii;· Certificate de urbanism şi autorizaţii de construire pentru lucrările edilitare care se execută pe domeniul public al Primăriei;· Contracte de proiectareStudiu de fezabilitate;Proiect tehnic, detalii execuţie ;· Contracte de execuţie lucrari;· Contracte consultanţă tehnică şi dirigenţie de şantier;· Procese verbale de receptie pentru lucrări executate;· Planul privind gestionarea deşeurilor pe raza comunei Tormac;· Programe şi strategii specifice;· Note de constatare;· Somaţii;· Răspunsuri la petiţii şi reclamaţii administrative;· Corespondenţă instituţii şi societăţi comerciale;· Procese verbale de contravenţie;· Procese verbale de constatare şi sancţionare ale contravenţiilor;· Corespondenţa cu agenţi economici, organizaţii private, instituţii publice locale şi cetăţeni, cu instituţiile publice din subordineaConsiliului local Tormac;· Corespondenţa internă;· Chitanţe, ordine de plată, adrese confirmare debite;· Corespondenţa cu agenţi economici, organizaţii private, instituţii publice locale şi cetăţeni;· Autorizaţii de construire/desfiinţare, inclusiv publicitate;· Planuri Urbanistice de Detaliu;· Avize de Urbanism ;· Propuneri de emitere a Titlurilor de proprietate ;· Eliberarea Titlurilor de proprietate;· Procese verbale de punere în posesie;· Situaţii juridice;· Răspunsuri la solicitări terenuri în baza Legii 44/1994 (veterani);· Situaţii privind modul de aplicare a Legilor Fondului Funciar(nr. 18/1991 republicată, nr.1/2000 şi nr. 247/2005);· Situaţia persoanelor care au solicitat teren în baza Legii nr.15/2003;· Înscrieri în Registrul Agricol;· Eliberare Certificate de Producător;· Eliberare adeverinţe;· Proiecte de hotărâri specifice Compartimentului Fond Funciar;· Regulamentul de Organizare şi Functionare;· Regulamentul de Ordine Internă;· Organigrama;· Stat de funcţii;· Tabel avansări;· Fişa postului;· Fisa de evidenţă militară;· Format standard de evaluare a performantelor profesionale individuale;· Raport de evaluare;· Instructiuni PSI specifice Primariei comunei…

Continue ReadingLista cu documente şi produse gestionate de primărie