HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL TORMAC

 

H.C.L. 1/15.02.2011

Hotărârea privind constituirea fondului de rulment pe anul 2011

H.C.L. 2/15.02.2011

Hotărârea privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2011

Anexe:

Buget Local Centralizat

Bugetul Local pe Secţiuni

H.C.L. 3/15.02.2011

Hotărârea privind stabilirea taxei pentru divorţul prin acordul părţilor

H.C.L. 4/4.03.2011

Hotărârea privind dezmembrarea terenului înscris în CF 401744

H.C.L. 5/4.03.2011

Hotărârea privind amenajarea unui spaţiu în care să funcţioneze piaţa agroalimentară Tormac şi a parcului din centrul comunei

H.C.L. 6/4.03.2011

Hotărârea privind trecerea unor bunuri din domeniul privat în domeniul public al comunei Tormac şi completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public

H.C.L. 7/4.03.2011

Hotărârea privind modificarea şi completarea bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Tormac

Anexe:

Anexa 1 la H.C.L. 7/4.03.2011

H.C.L 8/11.04.2011

Hotărârea privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai investiţiei "Modernizare D.C. 83A Şoşdea (judeţul Caraş - Severin) - Tormac (Judeţul Timiş)"

Anexe:

Anexa 1 la H.C.L. 8/11.04.2011

H.C.L 9/11.04.2011

Hotărârea privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai investiţiei "Modernizare străzi în comuna Tormac, judeţul Timiş"

Anexe:

Anexa 1 la H.C.L. 9/11.04.2011

H.C.L 10/24.06.2011

Hotărârea privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al comunei Tormac în Adunarea Generală ordinară a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă - Canal Timiş

H.C.L 11/27.07.2011

Hotărârea privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Tormac în Adunarea Generală a ADID Timiş

H.C.L 12/27.07.2011

Hotărârea privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi a locurilor în care contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţii

H.C.L. 13/30.09.2011

Hotărârea privind retragerea C.L. Tormac din S.C. APCAN S.A.

H.C.L. 14/18.10.2011

Hotărârea privind aprobarea contractării finanţării rambursabile interne în valoare de 2.700.000 lei pentru refinanţarea creditului contractat de la MKB Romexterra Bank

H.C.L. 15/18.10.2011

Hotărârea privind intabularea terenului înscris în CF nr. 402115 - Tormac

H.C.L. 16/18.10.2011

Hotărârea privind intabularea terenului înscris in CF nr. 400458 - Tormac

H.C.L. 17/30.11.2011

Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2011

Anexe:

Anexa 1 la H.C.L. 17/2011

H.C.L. 18/30.11.2011

Hotărârea privind aprobarea achiziţionării de energie electrică prin intermediul Bursei de Mărfuri - Terminalul Timişoara

H.C.L. 19/14.12.2011

Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2011

Anexe:

Anexa 1 la H.C.L. 19/2011

H.C.L. 1/10.01.2012

Hotărârea privind Excedentul Bugetar Local la finele anului 2011

H.C.L. 2/10.01.2012

Hotărârea privind aprobarea plajei de serie şi numere pentru chitanţiere

H.C.L. 3/10.01.2012

Hotărârea privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2012

H.C.L. 4/07.02.2012

Hotărârea privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2012

Anexe:

Anexa 1 la H.C.L. 4/07.02.2012

H.C.L. 5/07.02.2012

Hotărârea privind stabilirea taxei de salubrizare

H.C.L. 6/07.02.2012

Hotărârea privind construirea unei clădiri în satul Cadar, în care să funcţioneze Grădiniţa Cadar.

H.C.L. 7/07.02.2012

Hotărârea privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al comunei Tormac în Adunarea Generală ordinară a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş

H.C.L. 8/13.03.2012

Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2012

Anexe:

Anexa 1 la H.C.L. 8/13.03.2012

H.C.L. 9/13.03.2012

Hotărârea privind aprobarea redevenţei pentru delegarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare

H.C.L. 10/13.03.2012

Hotărârea privind intabularea unor bunuri din domeniul public şi domeniul privat al comunei Tormac

H.C.L. 11/13.04.2012

Hotărârea privind actualizarea comisiei de validare a mandatelor

H.C.L. 12/13.04.2012

Hotărârea privind alegerea viceprimarului comunei Tormac

 

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL,

VALIDAT ÎN URMA ALEGERILOR LOCALE DIN 10 IUNIE 2012

 

H.C.L. 1/27.06.2012

Hotărârea privind alegerea membrilor comisiei de validare a mandatelor

H.C.L. 2 /27.06.2012

Hotărârea privind validarea mandatelor de consilieri aleşi la data de 10.06.2012

H.C.L. 3/27.06.2012

Hotărârea privind declararea constituirii Consiliului Local al comunei Tormac

H.C.L. 4/27.06.2012

Hotărârea privind alegerea preşedintelui de şedinţă al şedinţei Consiliului Local Tormac

H.C.L. 5/27.06.2012

Hotărârea privind alegerea viceprimarului comunei Tormac

H.C.L. 6/11.07.2012

Hotărârea privind încetarea mandatului de consilier al d-lui Băran Aurică

H.C.L. 7/11.07.2012

Hotărârea privind validarea unui mandat de consilier

H.C.L. 8/11.07.2012

Hotărârea privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tormac

H.C.L. 9/11.07.2012

Hotărârea privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local Tormac

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local Tormac

H.C.L. 10/24.07.2012

Hotărârea privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2012

Anexe:

Anexa 1 la H.C.L.10/24.07.2012

H.C.L. 11/24.07.2012

Hotărârea privind desemnarea reprezentantului în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş (ADID TIMIŞ)

H.C.L. 12/24.07.2012

Hotărârea privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local prentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social

Anexe:

Anexa 1 la H.C.L.12/24.07.2012

H.C.L. 13/24.07.2012

Hotărârea privind aprobarea P.U.Z. pentru "Construire centrală Electrică - Parc fotovoltaic, Racord S.E.N. şi scoatere teren din circuitul agricol, Comuna Tormac, parcela înscrisă în CF nr. 402502"

H.C.L. 14/13.08.2012

Hotărârea privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012

Anexe:

Anexa 1 la H.C.L.14/13.08.2012

H.C.L. 15/13.08.2012

Hotărârea privind stabilirea taxelor de închiriere pentru spaţiile destinate comerţului şi taxe de vânzare în piaţa agroalimentară Tormac

Anexe:

Anexa 1 la H.C.L.15/13.08.2012

H.C.L. 16/13.08.2012

Hotărârea privind stabilirea penalităţilor de întârziere pentru neplata la termen a taxei pentru arendarea păşunilor

H.C.L. 17/19.09.2012

Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2012

Anexe:

Anexa 1 la H.C.L.17/19.09.2012

H.C.L. 18/19.09.2012

Hotărârea privind alocarea unor sume de bani pentru amenajarea unui loc de joacă pt. copii la grădiniţa Şipet şi renovarea spaţiului în care îşi desfăşoară activitatea un cabinet medical uman

H.C.L. 19/19.09.2012

Hotărârea privind alocarea unor sume pentru refacerea trotuarului din faţa Şcolii Gimnaziale din localitatea Tormac

H.C.L. 20/19.09.2012

Hotărârea privind decontarea cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice

H.C.L. 21/26.09.2012

Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2012

Anexe:

Anexa 1 la H.C.L.21/26.09.2012

H.C.L. 22/26.09.2012

Hotărârea privind acordul de principiu pentru înfiinţarea unei societăţi comerciale al cărei asociat unic să fie Consiliul Local Tormac

H.C.L. 23/26.09.2012

Hotărârea privind înfiinţarea comisiei speciale de analiză şi verificare a activităţii S.C. Tosica Tim S.R.L.

H.C.L. 24/26.09.2012

Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2012

Anexe:

Anexa 1 la H.C.L.24/26.09.2012

H.C.L. 25/26.09.2012

Hotărârea privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Tormac

Anexe:

Anexa 1 la H.C.L.25/26.09.2012

Anexa 2 la H.C.L.25/26.09.2012

H.C.L. 26/28.11.2012

Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2012

Anexe:

Anexa 1 la H.C.L.26/28.11.2012

H.C.L. 27/28.11.2012

Hotărârea privind aprobarea agendei culturale pe anul 2013

Anexe:

Anexa 1 la H.C.L.27/28.11.2012

H.C.L. 28/28.11.2012

Hotărârea privind reinventarierea documentelor aflate în Biblioteca Comunală Tormac, şi scoaterea din inventar a documentelor uzate fizic şi moral

H.C.L. 29/28.11.2012

Hotărârea privind achiziţionarea de arbuşti ornamentali în vederea amenajării de parcuri în cele trei localităţi, Tormac, Şipet, Cadar

H.C.L. 30/28.11.2012

Hotărârea privind acordarea de premii elevilor participanţi la competiţii sportive naţionale

H.C.L. 31/28.11.2012

Hotărârea privind aprobarea stemei comunei Tormac

Anexe:

Anexa 1 la H.C.L.31/28.11.2012

Anexa 2 la H.C.L.31/28.11.2012

H.C.L. 32/28.11.2012

Hotărârea privind aprobarea tăierii unor copaci de pe domeniul public al comunei Tormac

Anexe:

Anexa 1 la H.C.L.32/28.11.2012

H.C.L. 33/28.11.2012

Hotărârea privind aprobarea "acordării drepturilor de care beneficiază membrii Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă de la nivelul comunei Tormac, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1579/2005 "

H.C.L. 34/03.12.2012

Hotărârea privind aprobarea reţelei şcolare a localităţii Tormac, anul şcolar 2012-2013

H.C.L. 35/19.12.2012

Hotărârea privind aprobarea de cadouri elevilor şi preşcolarilor din Comuna Tormac

H.C.L. 36/19.12.2012

Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2012

Anexe:

Anexa 1 la H.C.L.36/19.12.2012

H.C.L. 37/28.12.2012

Hotărârea privind Deficitul Bugetar Local la finele anului 2012

H.C.L. 38/28.12.2012

Hotărârea privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013

H.C.L. 39/28.12.2012

Hotărârea privind aprobarea P.U.Z. pentru "Centrala Electrică Fotovoltaică, Parc fotovoltaic, Racord S.E.N. şi scoatere teren din circuitul agricol, Comuna Tormac, teren extravilan CF 402670, nr. cad. 402670" 

H.C.L. 1/29.01.2013

Hotărârea privind aprobarea plajei de serie şi numere pentru chitanţiere

H.C.L. 2/29.01.2013

Hotărârea privind aprobarea Statutului S.C. "Rural Development Tormac S.R.L."

Anexe:

Anexa 1 la H.C.L.2/29.01.2013 

H.C.L. 3/29.01.2013

Hotărârea privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013

Anexe:

Anexa 1 la H.C.L.3/29.01.2013

H.C.L. 4/08.02.2013

Hotărârea privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 2.100.000 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative

H.C.L. 5/08.02.2013

Hotărârea privind aprobarea încheierii exerciţiului bugetar al anului 2012

Anexe:

Anexa 1 la H.C.L.5/08.02.2013

Anexa 2 la H.C.L.5/08.02.2013

Anexa 3 la H.C.L.5/08.02.2013

H.C.L. 6/28.02.2013

Hotărârea privind aprobarea stemei comunei Tormac

Anexe:

Anexa 1 la H.C.L.6/28.02.2013

Anexa 2 la H.C.L.6/28.02.2013

Proces-verbal

H.C.L. 7/28.02.2013

Hotărârea privind numirea unui administrator pentru S.C. "RURAL DEVELOPMENT TORMAC, S.R.L."

H.C.L. 8/28.02.2013

Hotărârea privind aprobarea P.U.Z. pentru "Centrala Electrică Fotovoltaică, Parc Fotovoltaic, Racord S.E.N. şi scoatere teren din circuitul agricol, comuna Tormac, teren extravilan CF 402670, nr. cad. 402670"

H.C.L. 9/28.02.2013

Hotărârea privind însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern

Anexe:

Anexa 1 la H.C.L.9/28.02.2013

H.C.L. 10/09.04.2013

Hotărârea privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013 şi Listei obiectivelor de investiţii pentru anul 2013

Anexe:

Anexa 1 la H.C.L. 10/09.04.2013

Anexa 2 la H.C.L. 10/09.04.2013

H.C.L. 11/09.04.2013

Hotărârea privind aprobarea Regulamentului Local pentru informarea şi consultarea publicului

Regulamentul local pentru informarea şi consultarea publicului

H.C.L. 12/09.04.2013

Hotărârea privind reţeaua şcolară a comunei Tormac, care va funcţiona în anul şcolar 2013-2014

H.C.L. 13/09.04.2013

Hotărârea privind acceptul participării Bibliotecii comunale Tormac la Programul Naţional "Biblionet"

H.C.L. 14/09.04.2013

Hotărârea privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul comunei Tormac

Anexe:

Anexa 1 la H.C.L. 14/09.04.2013

H.C.L. 15/16.05.2013

Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013

Anexe:

Anexa 1 la H.C.L. 15/16.05.2013

H.C.L. 16/28.05.2013

Hotărârea privind aprobarea realizării investiţiei pentru "Sistemul integrat pentru taxe, impozite şi registrul agricol la nivelul judeţului Timiş"

H.C.L. 17/28.05.2013

Hotărârea privind alocarea sumei de 3.000 lei din bugetul local pentru achiziţionarea cărţilor de premii

H.C.L. 18/28.05.2013

Hotărârea privind deschiderea unui cont curent în lei şi a unui cont în euro la B.R.D

H.C.L. 19/05.06.2013

Hotărârea privind aprobarea bugetului creditelor interne pentru anul 2013

Anexe:

Anexa 1 la H.C.L. 19

H.C.L. 20/23.07.2013

Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013

Anexe:

Anexa 1 la H.C.L. 20

H.C.L. 21/20.08.2013

Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013

Anexe:

Anexa 1 la H.C.L. 21

H.C.L. 22/20.08.2013

Hotărârea privind acordul Consliliului Local de înfrăţire a comunei Tormac - România cu comuna Coka - Serbia

H.C.L. 23/20.08.2013

Hotărârea privind alocarea unor sume pentru igienizarea instituţiilor de învăţământ de pe raza comunei Tormac

H.C.L. 24/27.09.2013

Hotărârea privind aprobarea achiziţionării unei autoutilitare de către S.C. "RURAL DEVELOPEMENT TORMAC" S.R.L.

H.C.L. 25/27.09.2013

Hotărârea privind împuternicirea contabilului S.C. "RURAL DEVELOPEMENT TORMAC" S.R.L. pentru efectuarea operaţiilor bancare

H.C.L. 26/27.09.2013

Hotărârea privind demararea lucrărilor de elaborare a unui plan zonal de urbanism pe teritoriul administrativ al comunei Tormac

H.C.L. 27/27.09.2013

Hotărârea privind demararea lucrărilor de elaborare a unui plan zonal de urbanism pe teritoriul administrativ al comunei Tormac

H.C.L. 28/18.10.2013

Hotărârea privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Tormac în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Tormac

H.C.L. 29/18.10.2013

Hotărârea privind decontarea cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice

H.C.L. 30/18.10.2013

Hotărârea privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al comunei Tormac în Adunarea Generală ordinară a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă - Canal Timiş

H.C.L. 31/18.10.2013

Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013

Anexe:

Anexa la H.C.L. 31/18.10.2013

H.C.L. 32/18.10.2013

Hotărârea privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Tormac

Anexe:

Anexa la H.C.L. 32/18.10.2013

H.C.L. 33/18.10.2013

Hotărârea privind aprobarea obiectivului de investiţii "Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Căminului Cultural" Tormac, judeţul Timiş

Anexe:

Anexa la H.C.L. 33/18.10.2013

H.C.L. 34/18.10.2013

Hotărârea privind trecerea unui teren din proprietatea privată a Statului Român în proprietatea privată a comunei Tormac

H.C.L. 35/18.10.2013

Hotărârea privind aprobarea acordării unui drept de servitute de trecere asupra terenului înscris în C.F. nr. 400458 Tormac

H.C.L. 36/02.12.2013

Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013

Anexe:

Anexa la H.C.L. 36/02.12.2013

H.C.L. 37/02.12.2013

Hotărârea privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014

Anexe:

Anexa la H.C.L. 37/02.12.2013

H.C.L. 38/02.12.2013

Hotărârea privind aprobarea Regulamentului referitor la condiţiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a Comunei Tormac în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum şi măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice

Anexe:

Anexa la H.C.L. 38/02.12.2013

H.C.L. 39/02.12.2013

Hotărârea privind intabularea unor bunuri din domeniul public şi domeniul privat al comunei Tormac

H.C.L. 40/02.12.2013

Hotărârea privind acordarea de premii elevilor participanţi la Competiţii sportive naţionale

H.C.L. 41/02.12.2013

Hotărârea privind alocarea sumei de 5.000 lei din bugetul local pentru achiziţionarea cadourilor/pachetelor

cu ocazia sărbătorilor de iarnă pentru preşcolari/şcolari

H.C.L. 42/02.12.2013

Hotărârea privind zonarea comunei Tormac

H.C.L. 43/18.12.2013

Hotărârea privind aprobarea P.U.Z. pentru "Construire pensiune Agroturistică în comuna Tormac" pe amplasament înscris în C.F. 402953

H.C.L. 44/18.12.2013

Hotărârea privind reţeaua şcolară a comunei Tormac, care va funcţiona în anul şcolar 2014-2015

H.C.L. 45/18.12.2013

Hotărârea privind aprobarea agendei culturale pe anul 2014

Anexe:

Anexa la H.C.L. 45/18.12.2013

H.C.L. 46/18.12.2013

Hotărârea privind asocierea comunei Tormac la Asociaţia "Grupul de Acţiune Locală Timişul de Centru"

H.C.L. 1/29.01.2014

Hotărârea privind deficitul Bugetar Local la finele anului 2013

H.C.L. 2/29.01.2014

Hotărârea privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 şi Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2014

Anexa 1

Anexa 2

H.C.L. 3/29.01.2014

Hotărârea privind alocarea sumei de 200.000 lei în vederea achiziţionării imobilului înscris în C.F. nr. 3338 - Şipet, nr. topo 344-345/2

H.C.L. 4/27.03.2014

Hotărârea privind înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Lunca Timişului" şi aprobarea participării de membru fondator la construirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Lunca Timişului"

H.C.L. 5/27.03.2014

Hotărârea privind trecerea din domeniul public al comunei Tormac în domeniul privat al comunei Tormac, a imobilului înscris în C.F. nr. 400605 şi C.F. 400606

H.C.L. 6/27.03.2014

Hotărârea privind transmiterea în folosinţă gratuită S.C. Companiei Naţionale de Investiţii S.A. a imobilului (Cămin Cultural Tromac) înscris în C.F. 400605, top 673 şi C.F. 400606, top 672

H.C.L. 7/03.04.2014

Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieşi pe anul 2014

Anexa 1

H.C.L. 8/03.04.2014

Hotărârea privind înfiinţarea "Poliţiei Locale Tormac" şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a acesteia

Anexa 1

H.C.L. 9/03.04.2014

Hotărârea privind înfiinţarea aşezământului cultural "Casa de Cultură Tormac" şi aprobarea regulamentului de funcţionare a acesteia

Anexa 1

H.C.L. 10/03.04.2014

Hotărârea privind înfiinţarea "Clubului Sportiv Tormac"

Anexa 1

H.C.L. 11/ 03.04.2014

Hotărârea privind aprobarea achiziţionării unui utilaj buldoexcavator de către S.C. "Rural Development Tormac"

H.C.L. 12/03.04.2014

Hotărârea privind aprobarea introducerii în intravilanul localităţii Tormac a imobilului înscris în C.F. nr. 402953, nr. cad. 402953 - Tormac

H.C.L. 13/06.06.2014

Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2014

Anexa 1

H.C.L. 14/06.06.2014

Hotărârea privind alocarea sumei de 1.000 lei din bugetul local pentru organizarea şi desfăşurarea evenimentului "Tabăra de copii - Vacanţa altfel"

H.C.L 15/06.06.2014

Hotărârea privind alocarea sumei de 2.500 lei din bugetul local pentru achiziţionarea cărţilor de premii

H.C.L. 16/06.06.2014

Hotărârea privind darea în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de 100 mp din curte în extravilan "sediu primărie Şipet" către S.C. Cistapibe S.R.L., pe perioada existenţei branşamentului de curent electric LES 120kV către ferma agrotehnică

H.C.L. 17/06.06.2014

Hotărârea privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al comunei Tormac în adunarea ordinară a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă - Canal Timiş

H.C.L. 18/24.07.2014

Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2014

Anexa 1

H.C.L. 19/24.07.2014

Hotărârea privind participarea la Programul de Stimulare al Înnoirii Parcului Auto Naţional şi casarea unui autoturism marca Ford Escort

H.C.L. 20/24.07.2014

Hotărârea privind participarea la Programul de Stimulare al Înnoirii Parcului Auto Naţional şi casarea unui autoturism marca Renault 12 TL

H.C.L. 21/24.07.2014

Hotărârea privind preluarea cu titlu gratuit a drumului de acces identificat sub nr. top 2268/1/4, 2267/2/2 şi 2267/3/2 - Tormac

H.C.L. 22/24.07.2014

Hotărârea privind extinderea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Tormac, judeţul Timiş

Anexa 1 la H.C.L. 22

Anexa 2 la H.C.L. 22

H.C.L. 23/05.09.2014

Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014

H.C.L 24/05.09.2014

Hotărârea privind însuşirea listei cu bunurile reevaluate care asigură serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, aflate în proprietatea publică a comunei Tormac, şi transmiterea acestor bunuri în administrarea operatorului AQUATIM SA

H.C.L. 25/05.09.2014

Hotărârea privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Tormac 16/06.06.2014

H.C.L. 26/05.09.2014

Hotărârea privind achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare

H.C.L. 27/23.10.2014

Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2014

Anexa 1 la H.C.L. 27

H.C.L. 28/23.10.2014

Hotărârea privind desemnarea ca reprezentant al Consiliului Local Tormac în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Apă-Canal Timiş

H.C.L. 29/23.10.2014

Hotărârea privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al comunei Tormac în Adunarea Generală ordinară a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş

H.C.L. 30/23.10.2014

Hotărârea privind intabularea unor bunuri din domeniul public şi domeniul privat al comunei Tormac

H.C.L. 31/04.11.2014

Hotărârea privind alocarea sumei de 5.000 lei din bugetul local pentru achiziţionarea cadourilor/pachetelor cu ocazia sărbătorilor de iarnă pentru preşcolari/şcolari

H.C.L. 32/04.11.2014

Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014

Anexa 1

Anexa 2

H.C.L. 33/20.11.2014

Hotărârea privind participarea Programului de Stimulare al Înnoirii Parcului Auto Naţional şi achiziţionarea unui autoturism nou marca Dacia Duster

H.C.L. 34/03.12.2014

Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014

Anexa 1

H.C.L. 35/12.12.2014

Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014

Anexa 1

H.C.L. 1/27.01.2015

Hotărârea privind reţeaua şcolară a comunei Tormac, care va funcţiona în anul şcolar 2015-2016

H.C.L. 2/27.01.2015

Hotărârea privind închiderea exerciţiului bugetar al anului 2014

H.C.L. 3/27.01.2015

Hotărârea privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015

H.C.L. 4/27.01.2015

Hotărârea privind aprobarea plajei de serie şi numere pentru chitanţierele eliberate contribuabililor, persoane fizice şi juridice, de către compartimentul de taxe şi impozite din cadrul primăriei Tormac

H.C.L. 5/27.01.2015

Hotărârea privind aprobarea unui contract de prestare a activităţii de colectare şi transport separat al deşeurilor municipale, al deşeurilor provenind din activităţi comerciale de industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a duce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electrocasnice, baterii şi acumulatori a localităţii Tormac

H.C.L. 6/12.02.2015

Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 şi a listei obiectivelor de învestiţii pe anul 2015

Anexa 1

Anexa 2

H.C.L. 7/31.03.2015

Hotărârea privind aprobarea scutirii de la plata penalităţilor calculate de către inspectorii curţii de conturi pentru plata cu întârziere a taxelor de arendare a păşunilor comunale pentru perioada 2010 - 2013

H.C.L. 8/31.03.2015

Hotărârea privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al comunei Tormac în Adunarea Generală ordinară a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă - Canal Timiş

H.C.L. 9/31.03.2015

Hotărârea privind aprobarea trecerii din proprietatea statului român în domeniul public al comunei Tormac a unor bunuri imobile de pe raza administrativ teritorială a comunei Tormac

H.C.L. 10/31.03.2015

Hotărârea privind aprobarea Regulamentului pentru ocuparea temporară a domeniului public şi privat al comunei Tormac în vederea amplasării de terase sezionere

H.C.L. 11/31.03.2015

Hotărârea privind aprobarea modelului procesului - verbal privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul comunei Tormac

H.C.L. 12/20.04.2015

Hotărârea privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015

Anexa 1

H.C.L. 13/29.05.2015

Hotărârea privind "Proiectul Ro-NET"

H.C.L. 14/29.05.2015

Hotărârea privind stabilirea preţului/ha pentru închirierea şi concesionarea suprafeţelor de păşune în comuna Tormac, localităţile: Tormac, Şipet şi Cadar

H.C.L. 15/30.06.2015

Hotărârea privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Tormac în Adunarea Generală a Asociaţiilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă - Canal Timiş

H.C.L. 16/25.08.2015

Hotărârea privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local Tormac din data de 25.08.2015

H.C.L. 17/25.08.2015

Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015

Anexa 1

H.C.L. 18/30.09.2015

Hotărârea privind achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare

H.C.L. 19/30.09.2015

Hotărârea privind aprobarea Planului de Ocupare a funcţiilor publice din cadrul Primăriei Comunei Tormac, pe anul 2015

H.C.L. 20/30.10.2015

Hotărârea privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015

H.C.L. 21/30.10.2015

Hotărârea privind decontarea cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice

H.C.L. 22/30.10.2015

Hotărârea privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al comunei Tormac în Adunarea ordinară a Asociaţiilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş

H.C.L. 23/30.10.2015

Hotărârea privind aprobarea revocării prevederilor Hotărârii Consiliului Local Tormac cu nr. 8/2013 privind aprobarea unui Plan de Urbanism Zonal

H.C.L. 24/30.10.2015

Hotărârea privind aprobarea revocării prevederilor Hotărârii Consiliului Local Tormac cu nr. 13/24.07.2012 privind aprobarea unui Plan de Urbanism General

H.C.L. 25/27.11.2015

Hotărârea privind alocarea sumei de 5.000 lei din bugetul local pentru achiziţionarea cadourilor/pachetelor cu ocazia sărbătorilor de iarnă pentru preşcolari/şcolari

H.C.L. 26/27.11.2015

Hotărârea privind alocarea sumei de 7.000 lei din bugetul local pentru achiziţionarea a 12 table magnetice verzi pentru Şcoala Gimnazială Şipet

H.C.L. 27/27.11.2015

Hotărârea privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015

H.C.L. 28/27.11.2015

Hotărârea privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2016

Anexa 1

H.C.L. 29/21.12.2015

Hotărârea privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015

H.C.L. 30/21.12.2015

Hotărârea privind darea în folosinţă gratuită a cimitirului din satul Cadăr

H.C.L. 1/03.02.2016

Hotărârea privind aprobarea plajei de serie şi numere pentru chitanţierele eliberate contribuabililor, persoane fizice şi juridice, de către compartimentul de taxe şi impozite din cadrul primăriei Tormac

H.C.L. 2/03.02.2016

Hotărârea privind reţeaua şcolară a comunei Tormac, care va funcţiona în anul şcolar 2016-2017

H.C.L. 3/03.02.2016

Hotărârea privind aprobarea încheierii exerciţiului bugetar al anului 2015

H.C.L. 4/03.02.2016

Hotărârea privind aprobarea înfiinţării Serviciului public de salubrizare pentru activităţile de colectare-transport deşeuri la nivelul judeţului Tiimiş, care va deservi unităţile administrativ teritoriale din aria de operare a judeţului Timiş - membre ale ADID Timiş

Anexa 1

H.C.L. 5/03.02.2016

Hotărârea privind modificarea HCL Tormac nr. 8 din 03.04.2014 privind înfiinţarea "Poliţiei Locale Tormac" şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a acesteia

H.C.L. 6/03.02.2016

Hotărârea privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 şi a listei obiectivelor de investiţii pentru anul 2016

Anexa 1

Anexa 2

H.C.L. 7/31.03.2016

Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016

Anexa 1

H.C.L. 8/31.03.2016

Hotărârea privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al comunei Tormac în Adunarea Generală ordinară a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş

H.C.L. 9/31.03.2016

Hotărârea privind stimularea participării la învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate - Legea 248/2015

 

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL DUPĂ ALEGERILE DIN 5 IUNIE 2016

H.C.L. 1/24.06.2016

Hotărârea privind alegerea comisiei de validare a mandatelor

H.C.L. 2/24.06.2016

Hotărârea privind validarea mandatelor de consilieri aleşi la data de 05.06.2016

H.C.L. 3/24.06.2016

Hotărârea privind declararea constituirii Consiliului Local al comunei Tormac

H.C.L. 4/24.06.2016

Hotărârea privind alegerea preşedintelui de şedinţă al şedinţei Consiliului Local Tormac din data de 24.06.2016

H.C.L. 5/24.06.2016

Hotărârea privind alegerea viceprimarului comunei Tormac

H.C.L. 6/30.06.2016

Hotărârea privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tormac

H.C.L. 7/30.06.2016

Hotărârea privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Tormac

Anexa

H.C.L. 8/18.07.2016

Hotărârea privind rectificarea bugetulu local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016

Anexa

H.C.L. 9/18.07.2016

Hotărârea privind aprobarea concediului de odihnă a Primarului comunei Tormac, domnul Csaki Karol Ion Lucian

H.C.L. 10/18.07.2016

Hotărârea privind aprobarea decontării sumei de 1300 lei reprezentând contravaloarea biletelor de tren pentru elevii clasei a VIII-a care au obţinut medii peste nota 9 şi însoţitorii acestora 

H.C.L. 11/18.07.2016

Hotărârea privind aprobarea construirii unui piedestal în Parcul Localităţilor Înfrăţite pentru amplasarea Monumentului Localităţilor Înfrăţite

H.C.L. 12/18.07.2016

Hotărârea privind aprobarea construirii unui vestiar la terenul de fotbal al localităţii Tormac

H.C.L. 13/27.07.2016

Hotărârea privind aprobarea construirii unui vestiar la terenul de fotbal al localităţii Tormac

H.C.L. 14/25.08.2016

Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016

Anexa

H.C.L. 15/25.08.2016

Hotărârea privind asigurarea pazei şi ordinii publice pe teritoriul comunei Tormac

H.C.L. 16/25.08.2016

Hotărârea privind desemnarea reprezentantului C.L. Tormac în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş

H.C.L. 17/12.09.2016

Hotărârea privind demararea procedurilor pentru contractarea serviciilor de proiectare pentru investiţia "Modernizare străzi comunale în localităţile Tormac, Şipet şi Cadar, DC 169 Şipet - Gătaia şi DC 83A Tormac - Şoşdea"

H.C.L. 18/12.09.2016

Hotărârea privind asigurarea pazei şi ordinii publice pe teritoriul comunei Tormac

H.C.L. 19/31.10.2016

Hotărârea privind alegerea preşedintelui de şedintă pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local Tormac din data de 31.10.2016

H.C.L. 20/31.10.2016

Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016

Anexa 1

H.C.L. 21/31.10.2016

Hotărârea privind aprobarea susţinerii financiare a Asociaţiei Sportive Club Sportiv Tormac în anul competiţional 2016-2017

H.C.L. 22/31.10.2016

Hotărârea privind stabilirea unor normative de cheltuieli

Anexa 1

Anexa 2

H.C.L. 23/31.10.2016

Hotărârea privind aprobarea criteriilor pentru majorarea impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, pentru clădirile şi terenurile neîngrijite cu scopul de a combate planta alergenă Ambrosia Artemisiifolia (iarba pârloagelor)

H.C.L. 24/31.10.2016

Hotărârea privind decontarea cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice

H.C.L. 25/31.10.2016

Hotărârea privind aprobarea plăţii sumelor restante pentru combustibili către S.C. IMI MONI S.R.L.

H.C.L. 26/19.12.2016

Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016

Anexa 1

H.C.L. 27/19.12.2016

Hotărârea privind aprobarea plajei de serie şi numere pentru chitanţierele eliberate contribuabililor, persoane fizice şi juridice, de către compartimentul taxe şi impozite din cadrul primăriei Tormac

H.C.L. 28/19.12.2016

Hotărârea privind alocarea sumei de 5000 lei din bugetul local pentru achiziţionarea cadourilor/pachetelor cu ocazia sărbătorilor de iarnă pentru preşcolari/şcolari

H.C.L. 1/20.01.2017

Hotărârea privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017

H.C.L. 2/31.01.2017

Hotărârea privind reţeaua şcolară a comunei Tormac, care va funcţiona în anul şcolar 2017-2018

H.C.L. 3/3.03.2017

Hotărârea privind aprobarea devizului general estimativ privind cheltuielile necesare realizării proiectului "Modernizare străzi comunale în localităţile Tormac, Şipet, Cadar"

H.C.L. 4/15.03.2017

Hotărârea privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai investiţiei "Modernizare DC 83 Tormac TM - Şoşdea CS"

H.C.L. 5/15.03.2017

Hotărârea privind aprobarea Proiectului "Reablitare, extindere, modernizare şi dotare Dispensar Uman Tormac"

H.C.L. 6/24.03.2017

Hotărârea privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016

H.C.L. 7/24.03.2017

Hotărârea privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 şi a listei obiectivelor de investiţii pentru anul 2017

Anexa 1

Anexa 2

H.C.L. 8/12.04.2017

Hotărârea privind aprobarea achiziţionării prin licitaţie publică a imobilului înscris în C.F. 402952 - Tormac, top. 50139, Ps 519/1

H.C.L. 9/17.05.2017

Hotărârea privind aprobarea achiziţionării prin licitaţie publică a imobilului înscris în C.F. 402952 - Tormac, top. 50139, Ps 519/1

H.C.L. 10/17.05.2017

Hotărârea privind punerea la dispoziţia "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Timiş, în perioada 2014-2020" a terenului pentru construcţia/extinderea/reabilitarea noilor investiţii aferente acestuia

H.C.L. 11/29.05.2017

Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017

Anexa 1

H.C.L. 12/29.05.2017

Hotărârea privind aprobarea documentaţiei de alipire a unor terenuri situate în comuna Tormac

H.C.L. 13/31.07.2017

Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017

Anexa 1

H.C.L. 14/31.07.2017

Hotărârea privind salarizarea personalului plătit din bugetul local al comunei Tormac

Anexa 1

H.C.L. 15/31.07.2017

Hotărârea privind intabularea unor drumuri de exploatație de pe teritoriul comunei Tormac

H.C.L. 16/31.07.2017

Hotărârea privind aprobarea contractului "Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare - transport a deşeurilor municipale din cele 5 zone ale Judeţului Timiş - Lotul 4 - servicii de colectare şi transport deşeuri Zona 3 Deta", din cadrul proiectului "Sistem Integrat de Mamagement al Deşeurilor în Judeţul Timiş"

H.C.L. 17/31.07.2017

Hotărârea privind Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Tormac pentru perioada 2015-2020

H.C.L. 18/31.07.2017

Hotărârea privind aprobarea Regulamentului de eliberare a Acordului de funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor comerciale pe raza Comunei Tormac

H.C.L. 19/31.07.2017

Hotărârea privind aprobarea Normelor Procedurale interne pentru realizarea achiziţiilor directe de bunuri, servicii şi lucrări la Primăria comunei Tormac

H.C.L. 20/12.09.2017

Hotărârea privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din Judeţul Timiş, în perioada 2014-2020" - localitatea Tormac

H.C.L. 21/12.09.2017

Hotărârea privind asigurarea cofinanţării proiectului POIM "Sprijin pentru pregătirea Aplicaţiei de Finanţare şi a Documentaţiilor de Atribuire pentru Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din Judeţul Timiş, în perioada 2014-2020"

H.C.L. 22/28.09.2017

Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017

Anexa 1 

H.C.L. 23/28.09.2017

Hotărârea privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Tormac, judeţul Timiş

H.C.L. 24/28.09.2017

Hotărâre de aprobare a proiectului şi a cheltuielilor legare de proiectul "Eficientizare energetică centru educaţional comuna Tormac, sat Tormac"

H.C.L. 25/03.10.2017

Hotărâre pentru modificarea H.C.L. Tormac nr. 4/2017 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai investiţiei "Modernizare DC 83 A Tormac TM - Şoşdes CS"

H.C.L. 26/23.10.2017

Hotărârea privind suspendarea activităţii internatului din cadrul Şcolii Gimnaziale Tormac

H.C.L. 27/23.10.2017

Hotărârea privind contractarea servicii de expert contabil şi inginer constructor specializat în construcţii civile în vederea analizării activităţii S.C. Rural Development Tormac S.R.L.

H.C.L. 28/09.11.2017

Hătărâre de modificare şi completare a: H.C.L. nr. 24/2017 de aprobare a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect şi a H.C.L. nr. 23/2017 privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Tormac, judeţ Timiş 

H.C.L. 29/23.11.2017

Hotărârea privind alocarea sumei de 5000 lei din bugetul local pentru învăţământ

H.C.L. 30/23.11.2017

Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017

Anexa la H.C.L. 30

H.C.L. 31/23.11.2017

Hotărârea privind aprobarea organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei Tormac

H.C.L. 32/23.11.2017

Hotărârea privind aprobarea devizului general privind cheltuielile necesare realizării proiectului de "Reabilitare, extindere, modernizare şi dotare Dispensar Uman Tormac"

H.C.L. 33/05.12.2017

Hotărârea privind aprobarea PROIECTULUI REŢELEI ŞCOLARE a comunei Tormac care va funcţiona în anul şcolar 2018-2019

H.C.L. 34/05.12.2017

Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017

H.C.L. 35/05.12.2017

Hotărârea privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, depunerea şi implementarea proiectului "Achiziţie utilaj multifuncţional cu ataşamente, comuna Tormac, judeţ Timiş"

H.C.L. 36/05.12.2017

Hotărârea privind radierea dreptului de folosinţă al Ministerului Învăţământului Public din CF 400754 şi CF 400778 al comunei Tormac

H.C.L. 37/05.12.2017

Hotărâre de modificare şi completare a: HCL nr. 23/28.09.2017 privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Tormac şi HCL nr. 24/28.09.2017 de aprobare a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect

H.C.L. 38/21.12.2017

Hotărârea privind validarea Dispoziției primarului comunei Tormac de rectificare a bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2017

H.C.L. 39/21.12.2017

Hotărârea privind aprobarea întocmirii proiectului de amenajament pastoral pentru pajiștile comunei Tormac

H.C.L. 40/21.12.2017

Hotărârea privind aprobarea sprijinului financiar acordat de SMITFIELD FERME prin programul de responsabilitate socială

H.C.L. 41/21.12.2017

Hotărârea privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2017

Anexa 1

H.C.L. 42/21.12.2017

Hotărârea privind modificarea Anexei la HCL 14/2017 privind coeficienții de salarizare a personalului din aparatul de specialitate al primarului comunei Tormac

H.C.L. 1/15.01.2018

Hotărârea privind stabilirea impozitelor şi taxelor pentru anul 2018

H.C.L. 2/15.01.2018

Hotărârea privind aprobarea plajei de serie şi numere pentru chitanţierele eliberate contribuabililor, persoane fizice şi juridice, de către compartimentul taxe şi impozite din cadrul primăriei Tormac

H.C.L. 3/15.02.2018

Hotărârea privind aprobarea încheierii exerciţiului bugetar al anului 2017

H.C.L. 4/15.02.2018

Hotărârea privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Tormac nr. 10/2014 privind infiinţarea "Clubului Sportiv Tormac"

H.C.L. 5/15.02.2018

Hotărârea privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Anexa 4

Anexa 5

H.C.L. 6/29.03.2018

Hotărârea privind darea în folosinţă gratuită către Şcoala Gimnazială Tormac a unor bunuri aparţinând domeniului public şi/sau privat al comunei Tormac

Anexa 1

Anexa 2

H.C.L. 7/29.03.2018

Hotărârea privind validarea Dispoziţiei primarului comunei Tormac nr. 16/15.03.2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli sursa "E" al Şcolii Gimnaziale Tormac

H.C.L. 8/11.04.2018

Hotărârea privind modificarea Hotărârii nr. 35/05.12.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, depunerea şi implementarea proiectului "Achiziţie utilaj multifuncţional cu ataşamente, comuna Tormac, judeţul Timiş"

H.C.L. 9/25.04.2018

Hotărârea privind reţeaua şcolară a comunei Tormac, care va funcţiona în anul şcolar 2018-2019

H.C.L. 10/10.05.2018

Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018

Anexa 1

H.C.L. 11/10.05.2018

Hotărârea privind constituirea dreptului de acces pe proprietatea publică in vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastrucrură necesare susţinerii acestora

H.C.L. 12/10.05.2018

Hotărârea privind prelungirea termenului de valabiliate a "Planului Urbanistic General" al comunei Tormac, respectiv satelor: Tormac, Şipet, Cadar

H.C.L. 13/10.05.2018

Hotărârea privind aprobarea devizului general actualizat, al situaţiilro de lucrări şi a recepţiei lucrărilor executate de către S.C. Rural Development Tormac S.R.L. la obiectivul "Reparaţii, modernizare şi dotare fosta Şcoală Tormac"

H.C.L. 14/29.06.2018

Hotărârea privind aprobarea cofinanţării "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Timiş, în perioada 2014-2020" prin POIM şi asocierii comunei Tormac prin Consiliul Local Tormac cu judeţul Timiş prin Consiliul Judeţean Timiş în vederea asigurării cofinanţării proiectului

H.C.L. 15/26.07.2018

Hotărârea privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Tormac şi Regulamentul Intern al Primăriei comunei Tormac

H.C.L. 16/24.08.2018

Hotărârea privind aprobarea valorii de investiţie a Proiectului privind "Achiziţie utilaj multifuncţional cu ataşamente, comuna Tormac, judeţul Timiş"

H.C.L. 17/24.08.2018

Hotărârea privind aprobarea solicitării unei Scrisori de garantare de la FNGCIMM SA IFN

H.C.L. 18/25.09.2018

Hotărârea privind aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor la apă şi canalizare pentru implementarea "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Timis, în perioada 2014-2020"

H.C.L. 19/25.09.2018

Hotărârea privind validarea Dispoziţiei primarului comunei Tormac nr. 56/30.08.2018 privind virări de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar "Asigurări şi asistenţă socială"

H.C.L. 20/25.09.2018

Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018

Anexa 1

H.C.L. 21/31.10.2018

Hotărârea privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 261.700 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 8/2018 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare 

H.C.L. 22/31.10.2018

Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2018

H.C.L. 23/31.10.2018

Hotărârea privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Timiş, în perioada 2014-2020" - localitatea Tormac

H.C.L. 24/31.10.2018

Hotărârea privind aprobarea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Distribuţie Gaz Timiş Centru

Anexe

H.C.L. 25/31.10.2018

Hotărârea privind modificarea proiectului aferent obiectivului de investiţii "Reabilitare, consolidare şi schimbare destinaţie clădire C1 din CF 402633 din casă şi construcţii gospodăreşti" în "Construire corp nou - faza D.T.A.C., demolare corp vechi existent şi schimbare destinaţie clădire C1 din CF 402633 în Clădire social administrativă"

 

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

LUNI - JOI 800-1630

VINERI 800-1400