PROGRAM AUDIENŢE                                           

Program audienţe primar Csaki Karol I. Lucian: miercuri între orele 9 şi 12

Program audienţe Viceprimar Marcu Oana-Mirela: marţi şi joi între orele 9 şi 12

Program audienţe Secretar Perneac Ciprian-George: zilnic între orele 9 şi 12, exceptând zilele de şedinţă

Ultimele Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărârea privind aprobarea construirii unui vestiar la terenul de fotbal al localităţii Tormac

Hotărârea privind aprobarea construirii unui piedestal în Parcul Localităţilor Înfrăţite pentru amplasarea Monumentului Localităţilor Înfrăţite

Hotărârea privind aprobarea decontării sumei de 1300 lei reprezentând contravaloarea biletelor de tren pentru elevii clasei a VIII-a care au obţinut medii peste nota 9 şi însoţitorii acestora 

Hotărârea privind aprobarea concediului de odihnă a Primarului comunei Tormac, domnul Csaki Karol Ion Lucian

Hotărârea privind rectificarea bugetulu local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016

Hotărârea privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Tormac

Hotărârea privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tormac

Hotărârea privind alegerea viceprimarului comunei Tormac

Hotărârea privind alegerea preşedintelui de şedinţă al şedinţei Consiliului Local Tormac din data de 24.06.2016

Hotărârea privind declararea constituirii Consiliului Local al comunei Tormac

Hotărârea privind validarea mandatelor de consilieri aleşi la data de 05.06.2016

Hotărârea privind alegerea comisiei de validare a mandatelor

Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015

Hotărârea privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local Tormac din data de 25.08.2015

Hotărârea privind stabilirea preţului/ha pentru închirierea şi concesionarea suprafeţelor de păşune în comuna Tormac, localităţile: Tormac, Şipet şi Cadar

Hotărârea privind "Proiectul Ro-NET"

Hotărârea privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015

Hotărârea privind aprobarea modelului procesului - verbal privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul comunei Tormac

Hotărârea privind aprobarea Regulamentului pentru ocuparea temporară a domeniului public şi privat al comunei Tormac în vederea amplasării de terase sezionere

Hotărârea privind aprobarea trecerii din proprietatea statului român în domeniul public al comunei Tormac a unor bunuri imobile de pe raza administrativ teritorială a comunei Tormac

Hotărârea privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al comunei Tormac în Adunarea Generală ordinară a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă - Canal Timiş

Hotărârea privind aprobarea scutirii de la plata penalităţilor calculate de către inspectorii curţii de conturi pentru plata cu întârziere a taxelor de arendare a păşunilor comunale pentru perioada 2010 - 2013

Hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 şi a listei obiectivelor de învestiţii pe anul 2015

Hotărârea privind reţeaua şcolară a comunei Tormac, care va funcţiona în anul şcolar 2015-2016

Hotărârea privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015

Hotărârea privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015

Hotărârea privind aprobarea plajei de serie şi numere pentru chitanţierele eliberate contribuabililor, persoane fizice şi juridice, de către compartimentul de taxe şi impozite din cadrul primăriei Tormac

Hotărârea privind aprobarea unui contract de prestare a activităţii de colectare şi transport separat al deşeurilor municipale, al deşeurilor provenind din activităţi comerciale de industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a duce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electrocasnice, baterii şi acumulatori a localităţii Tormac

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

LUNI - JOI 800-1630

VINERI 800-1400