AnNumăr/DatăTitlu dispoziţie
20151/21.01.2015Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă ordinară
20152/27.01.2015Dispoziţia privind acordarea salariului minim brut pe ţară asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap şi indemnnizaţiile persoanelior cu handicap sau a reprezentanţilor acestora
20156/02.02.2015Dispoziţia privind înfiinţarea Comisiilor Comunitare Consultative
20157/06.02.2015Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă ordinară
20158/27.02.2015Dispoziţia privind distribuirea pe listele suplimentare a stocului de ajutoare alimentare rămase
201515/27.02.2015Dispoziţia privind desemnarea responsabilului cu ducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 145/2014 privind stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol şi ale Ordinului nr. 1846/2014
201516/27.02.2015Dispoziţia privind numirea coordonatorului de transport şi şef al Serviciului Public de Transport în cadrul primăriei comunei Tormac
201517/10.03.2015Dsipoziţia privind desemnarea persoanei responsabile, cu inventarierea şi remedierea deficienţelor constatate privind mijloacele de semnalizare rutieră de pe drumurile comunale, străzile comunale şi a drumurilor de exploatare agricolă de pe teritoriul administrativ al comunei Tormac
201518/23.03.2015Dispoziţia privind programul de lucru cu publicul al primăriei comunei Tormac
201520/26.03.2015Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă ordinară
201528/14.04.2015Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă ordinară
201531/04.05.2015Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă ordinară
201533/11.05.2015Dsipoziţia privind delegarea unor atribuţii
201535/18.05.2015Dispoziţia privind rechemarea din concediu de odihnă a d-lui Perneac Ciprian-George, secretar al comunei Tormac
201536/25.05.2015Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă ordinară
201540/24.06.2015Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă ordinară
201541/24.06.2015Dispoziţia privind actualizarea fişei postului promotorului local al comunei Tormac
201544/06.07.2015Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă ordinară
201546/13.07.2015Dispoziţia privind delegarea unor atribuţii
201549/15.07.2015Dispoziţia privind acordarea salariului minim brut pe ţară asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap şi indemnnizaţiile persoanelior cu handicap sau a reprezentanţilor acestora
201550/15.07.2015Dispoziţia privind delegarea unor atribuţii
201551/16.07.2015Dispoziţia privind delegarea unor atribuţii
201554/31.07.2015Dispoziţia privind majorarea salarului de bază a persoanelor autorizate să efectueze operaţiuni în Registrul Electoral
201555/03.08.2015Dsipoziţia privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015
201556/07.08.2015Dispoziţia privind creşterile salariale de care beneficiază funcţionarii publici şi personalul contractual încadrat la primăria comunei Tormac
201559/18.08.2015Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă ordinară
201565/03.09.2015Dispoziţia privind construirea Structurii cu atribuţii de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică privind sistemul propriu de control intern/managerial în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tormac
201566/03.09.2015Dispiziţia privind numirea unui Consilier pe probleme de etică şi responsabil cu monitorizarea respectării normelor de conduită pentru funcţionarii publici şi personalul contractual al Comunei Tormac
201567/03.09.2015Dispoziţia privind elaborarea Codului de conduită al personalului din cadrul alaratului de specialitate al primarului Comunei Tormac
201568/03.09.2015Dispoziţia privind separarea atribuţiilor
201569/04.09.2015Dispoziţia privind acordarea unui spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare
201570/10.09.2015Dispoziţia privind actualizarea comitetului local pentru situaţii de urgenţă
201571/10.09.2015Dispoziţia privind prelungirea valabilităţii contractului de asistenţă juridică nr. 38/23.09.2014
201572/24.09.2015Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă ordinară
201573/30.09.2015Dispoziţia privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri
201574/01.10.2015Dispoziţia privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015
201586/19.10.2015Dispoziţia privind desemnarea d-rei Marcu Oana-Mirela în comisia de inventariere a bunurilor din domeniul public date în administrare şi folosinţă Aquatim S.A. conform contractului de delegare înregistrat sub nr. 932/19.10.2010
201588/26.10.2015Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă ordinară
201593/05.11.2015Dispoziţia privind constituirea comisiei de concurs pentru organizarea concursului de ocupare a funcţiei publice de execuţie temporar vacante de referent III principal cu atribuţii de agent agricol
201594/05.11.2015Dispoziţia privind constituirea comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru organizarea concursului de ocupare a funcţiei publice de execuţie temporar vacante de referent III principal cu atribuţii de agent agricol
201595/23.11.2015Dispoziţia privind beneficiarii şi cuantumul ajutoarelor pentru combustibili lichizi sau solizi începând cu data de 01.11.2016-31.03.2016
201597/23.11.2015Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă ordinară
2015108/04.12.2015Dispoziţia privind creşterile salariale de care beneficiază funcţionarii publici şi personalul contractual încadrat la primăria comunei Tormac
2015110/04.12.2015Dispoziţia privind constituirea comisiei de selectare a ofertelor de atribuire directă pentru achiziţie publică de produse, servicii sau pentru execuţie lucrări în comuna Tormac, judeţul Timiş, fără procedură de atribuire realizată prin intermediul SEAP
2015111/04.12.2015Dispoziţia privind constituirea şi numirea Comisiei pentru recepţia la terminarea lucrărilor la obiectivul “modernizare drumuri comunale şi publice în interiorul comunei Tormac”
2015113/16.12.2015Dispoziţia privind convocarea Consiliului Local Tormac în şedinţă ordinară